Medezeggenschapsraad


Een goede en veilige school waar kwalitatief onderwijs wordt gegeven vanuit christelijke overtuiging en beginselen en waar communicatie van en naar ouders en leerkrachten helder en transparant is, dat willen we allemaal.

  • De Medezeggenschapsraad (MR) is de plek waar gekozen leden over deze onderwerpen steeds in gesprek zijn.

  • De MR behartigt de belangen van de leerlingen en hun ouders en het personeel in de ruimste zin van het woord.

  • De MR heeft algemene bevoegdheden en taken, maar ook informatie-, advies- en instemmingsrecht. Deze zijn in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) vastgelegd en zijn in overleg met het Bestuur vastgesteld in het Medezeggenschapsreglement.

  • De MR op onze school bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en het personeel van de Rehobothschool. De oudergeleding bestaat uit drie ouders en wordt gekozen door de ouders. Het personeel benoemt uit haar midden eveneens drie vertegenwoordigers.

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Veel onderwerpen die op school van belang zijn, komen dus in de MR aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de MR aankaarten. De vergaderingen van de MR zijn niet openbaar, tenzij anders vermeld, maar u kunt per mail eenvoudig uw vragen of opmerkingen bij de MR kenbaar maken.

Raden

Lezen / downloaden: