Visie


De Rehobothschool in Ridderkerk is een Protestants Christelijke school, een ‘school met de Bijbel’. De Bijbel, het Woord van God, is voor ons als school belangrijk. We mogen de kinderen vertellen over het lijden en sterven van de Heere Jezus. Door Zijn werk is er vergeving van onze zonden mogelijk.

‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ (Johannes 3:16)

Als medeopvoeders staan wij samen met de ouders voor de taak de kinderen te vormen en te begeleiden op hun weg naar de volwassenheid. Dit willen we doen overeenkomstig Gods Woord. We willen die school zijn waar leerlingen met plezier, ieder met zijn/haar eigen gaven en talenten, zich kunnen ontwikkelen. De gaven die wij van de Heere God hebben ontvangen, mogen dan tot Gods eer optimaal worden ontwikkeld in alle relaties, waarin Hij ons plaatst.

DRAGENDE GROND

De Bijbelverhalen willen we vertellen en

daaruit (voor)leven,

zodat ze voor de kinderen tot dragende grond worden.

Ieder kind is voor ons een uniek schepsel van God. We gaan ervan uit dat kinderen verschillend zijn en mogen zijn. Ons onderwijs stemmen we zoveel mogelijk af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen binnen de groep.

Naast het klassikale onderwijs wordt ook het individueel, zelfstandig en samenwerkend leren gestimuleerd. Verschillende didactische werkvormen maken ons onderwijs aantrekkelijk en zorgen voor aansluiting op verschillen in aanleg en talenten van hoofd, hart en handen.

In ons pedagogisch en didactisch handelen proberen we zoveel mogelijk recht te doen aan de individuele verschillen. Het is van groot belang dat de kinderen onderwijs ontvangen in een veilige omgeving waar respect en belangstelling voor elkaar wordt getoond.

Binnen onze school heerst rust, orde en regelmaat.

In ons onderwijs gaat het niet alleen om het vergroten van kennis en vaardigheden. Het is onze opdracht de kinderen voor te bereiden op het leven in de maatschappij. We vinden het belangrijk dat de kinderen de kennis en basisvaardigheden op de juiste wijze en in de juiste situatie weten in te zetten en toe te passen.