Vakken


Zeker in de onderbouw is het moeilijk om te zeggen dat er vanuit vakgebieden wordt gewerkt

Het onderwijs wordt vormgegeven vanuit ontwikkelingsgebieden, zoals motorische ontwikkeling, spelontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, taal- en rekenontwikkeling en creatieve ontwikkeling.

Deze ontwikkelingsgebieden komen tijdens de thema's aan bod.


De dagindeling van de kleuters ziet er in grote lijnen zo uit: na kringgesprek en Bijbelverhaal volgen een werkles en bewegingsonderwijs.

Na de middagpauze volgen dan nog een leergesprek, spelles en werken naar keuze.

Als het weer het toelaat, vindt een deel van de spelactiviteiten op het eigen speelterrein plaats.


Basisvaardigheden

Nadat in groep 2 is gewerkt aan de voorbereiding van de basisvaardigheden, wordt in groep 3 begonnen met het leren lezen, schrijven, taal en rekenen.


Wereldoriënterende vakken

Naarmate het kind groter wordt, breidt ook zijn wereld zich uit. Door hem vakken aan te bieden als aardrijkskunde, verkeer, natuuronderwijs en geschiedenis proberen we het kind te begeleiden bij zijn oriëntatie in ruimte en tijd. Zoveel mogelijk geven we de raakvlakken aan tussen de verschillende kennisgebieden om het kind te laten zien wat deze kennis nu en later voor hem kan betekenen. Geschiedenis bijvoorbeeld is niet uitsluitend iets voor school, maar leert ons de wereld van vroeger en nu beter te begrijpen.


Huiswerk

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen regelmatig huiswerk. Vooral in groep 7 en 8 leren de kinderen (ook) op deze wijze zich voor te bereiden op het voortgezet onderwijs.


Godsdienstonderwijs

In alle groepen wordt elke dag van 8.30 uur tot ca. 9.00 uur aandacht besteed aan Bijbelse geschiedenis. Er wordt dan gezongen, een Bijbelse geschiedenis verteld of het geleerde wordt verwerkt.


Expressie-activiteiten

In de lagere groepen nemen expressie-activiteiten een heel belangrijke plaats in, maar ook in de hogere groepen is er voldoende ruimte voor de kinderen om zich te uiten in vorm en beeld (bijvoorbeeld tekenen en boetseren). In hogere groepen is er ook aandacht voor schriftelijke en mondelinge expressie (bijvoorbeeld spreekbeurten, werkstukken, etc.).


Jaarlijks word een projectweek of themaweek gehouden. De nadruk ligt het ene jaar op expressie-activiteiten, het andere jaar worden alle lessen rond een thema gegeven.


Bewegingsonderwijs

In de groepen 1 en 2 wordt door de eigen leerkracht bewegingsonderwijs gegeven. Vanaf groep 3 gebeurt dit door de vakleerkracht.

Enkele malen per jaar vinden er ook sportdagen voor de bovenbouw plaats.


Computeronderwijs

Het gebruik van de computer in de verschillende groepen is vooral leerstofondersteunend.

Er is een leerlijn van groep 6 – 8: Typen (groep 6), tekstverwerken (groep 7), het maken van werkstukken (groep 8).

Computeronderwijs kan in de eigen groep of op een centrale plaats gegeven worden.

We werken met een door de school opgesteld ‘protocol computer- en internetgebruik’.


Kerndoelen

Ons onderwijs is in overeenstemming met de kerndoelen, zoals deze door de inspectie zijn vastgesteld.


Speciale voorzieningen in de schoolgebouwen

Naast de benodigde groepslokalen beschikken we over een speellokaal voor de leerlingen van groep 1 en 2.

Er is een gehandicaptentoilet aanwezig.

De gemeenschapsruimte wordt gebruikt voor bijeenkomsten/vieringen.