Schoolvisie

Visie GBS De Bijenkorf

In onze school willen wij allemaal samen, als schoolteam, samenwerken aan één en hetzelfde doen: de hoogste kansen bieden aan de ons toevertrouwde kinderen.

 

Actief leren

Als lerende organisatie streven we minimaal naar het behalen van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen van OVSG. Kennis, vaardigheden en attitudes worden opgebouwd doorheen de jaren.

Bij onze allerkleinsten starten we met het werken aan zelfredzaamheid wat al snel evolueert naar zelfstandigheidstraining. Deze zelfstandigheid is een pluspunt bij het verder studeren en daarom willen we hieraan werken. In onze school leren onze kinderen plannen, taken uitvoeren, zichzelf controleren en bijsturen.

Wij willen onze leerlingen al spelenderwijs de wereld om hen heel laten ontdekken en dit in een uitdagende omgeving met een leuke sfeer, waar we fijn omgaan met elkaar. Wij willen onze kinderen goed leren omgaan met elkaar. Diversiteit is een meerwaarde voor ons en tevens ook een uitdaging waar voor we willen gaan.

 

Continue Ontwikkelingslijn

Wij werken samen aan één groeiende lijn voor elke leerling. Zo bieden we in elke klas steeds herkenbare schema’s, thema’s en projecten aan, aangepast aan het niveau van elk leerjaar.

Wij willen een leeromgeving creëeren waarin kinderen weten dat ze fouten mogen maken, waarin leerlingen uitgedaagd worden om probleemoplossend te denken aan de hand van stappenplannen.

Totale persoonlijkheidsontwikkeling

Wij beogen een totale ontwikkeling van elk kind en daarom richten we ons naast het cognitieve ook op het socio-emotionele, het psychomotorische en het muzisch creatieve.

Elk kind staat geregeld centraal. Zo bouwen we aan sterke en zelfzekere leerlingen die kritisch durven nadenken, keuzes durven maken en hun talenten durven tonen. Elk kind mag bij ons zijn verhaal doen. Elk kind wordt geregeld in de bloemetjes gezet.

 

Optimale zorg voor elk kind.

Ieder kind is anders, elk kind is UNIEK. Elk kind komt naar school met zijn eigen capaciteiten, zijn eigen talenten, zijn eigen vragen en zijn eigen verwachtingen. Wij willen voor al deze eigenheden voldoende aandacht bieden.

Doorheen de schoolcarrière van alle leerlingen willen we proberen de noden van elk kind te ontdekken er zo goed mogelijk op inspelen.

Er wordt gedifferentieerd zodat alle leerlingen, zowel de sterken als degenen die wat moeite hebben, zich betrokken voelen en zich maximaal kunnen ontplooien. Met heel het zorgteam, klasjuf, zorgjuf, directie en indien wenselijk ook externen en CLB, volgen we al onze leerlingen jaar na jaar op met behulp van een kindvolgsysteem en besprekingen.

Wij willen ook zeker aandacht besteden aan het welbevinden van onze kinderen om de betrokkenheid te verhogen.

Omdat wij samen met de ouders willen werken aan het beste voor elk kind, willen we de ouders regelmatig informeren over het functioneren van hun kind via infoavonden, oudercontacten, rapporten en individuele gesprekken. Ook willen we een luisterend oor bieden voor de bezorgdheden en vragen van elke ouder.

In de samenleving van NU.

Wij willen samen met de ouders onze kinderen kennis laten maken met de talen, culturen en waarden van andere mensen. Wij hebben respect voor mensen die anders zijn.

Door samen te werken aan projecten en activiteiten willen we onze leerlingen zorgzaam leren om te gaan met zichzelf en de hen omringende wereld. Wij willen in ons onderwijs mee gaan met onze tijd en daarvoor willen wij onze leerlingen in contact brengen met nieuwe technologieën en ontwikkelingen.

2. HOE MAKEN WIJ ONZE SCHOOLVISIE WAAR?

Niet zo maar een visie ... ook een missie die we daadwerkelijk willen uitdragen. Dit doorheen gans ons schoolleven. Alles vertrekt vanuit een warm hart voor kinderen...

 Aan de hand van bijvoorbeeld deze concrete praktijkvoorbeelden maken we dit deel van onze schoolvisie waar.

We willen kwaliteitsvol onderwijs bieden en zorgen dat alle 5 pijlers van goed kwaliteitsvol onderwijs aan bod komen in onze schoolwerking.

Ons hart wordt verstevigd, gevormd en gebouwd op basis van deze eigenschappen die een goede leerkracht en goed onderwijs uitdragen.

De hoekstenen van ons bijenhart.

Dank u voor het vertrouwen in onze school!

Wij zijn bereikbaar op het nummer 014/744270  - directie.debijenkorf@joleba.be - secretariaat.debijenkorf@joleba.be