Pedagogisch project scholengemeenschap GBS Joleba

Visie van het gemeentelijk onderwijs in Balen

“Wij willen een school zijn waar elk kind uniek is en zorgbrede kansen krijgt om, met de ontwikkelingsdoelen, de eindtermen en de leerplandoelen van OVSG als rode draad, zijn totale persoonlijkheid te ontwikkelen in een geest van respect voor anderen, het levensbeschouwelijke, de natuur, het muzische, om zo gelukkig te kunnen worden in onze hedendaagse multiculturele maatschappij.”

Het gemeentelijk onderwijs Balen beoogt:

1. Kwalitatief onderwijs voor elk kind

 • Totale persoonlijkheidsontwikkeling van ieder kind
  • We willen bewuste leerlingen vormen, die kritisch nadenken over zichzelf en de anderen.

v Werkvormen, die de zelfstandigheid van de kinderen stimuleren zoals hoekenwerk en contractwerk

v Eigen initiatief en creativiteit worden gestimuleerd

v Aandacht voor sociale vaardigheden

v Aandacht voor interactieve werkvormen, die leerstrategieën uitlokken

 • De totale ontwikkeling van het jonge kind staat voorop. Daarbij is er een evenwichtige verdeling tussen de verschillende ontwikkelingsterreinen.

v Vaardigheden, die de kinderen op de basisschool verwerven, zijn niet alleen gericht op het cognitieve, maar ook op het socio-emotionele, het psychomotorische en het muzisch-creatieve.

v Oefenen van sociale vaardigheden, maatschappelijke weerbaarheid stimuleren, kansen geven om eigen ideeën te vormen

v Aandacht voor projectwerking

 • Optimale zorg voor ieder kind
  • We willen zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de zorgvragen van alle kinderen. Ieder kind is anders en uniek. We stemmen ons onderwijs zoveel mogelijk af op de noden van elk kind door zorgverbredingsinitiatieven te nemen.

v Differentiatie in de lessen

v Zorgteam

v Niveaugroepen

v MDO

v Leerlingvolgsysteem

v Samenwerking CLB

 • Speciale aandacht gaat naar kinderen met leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie, …) en kinderen met specifieke opvoedings- en onderwijsnoden (ADHD, ASS,…).

v Nascholing leerkrachten

v Begeleiding door externen

 • Het gemeentelijk onderwijs in Balen informeert ouders op een correcte wijze over het functioneren van hun kind in de school.

v Infoavonden, oudercontacten, rapporten, individuele gesprekken

 • Samenhang
  • Er worden realistische en betekenisvolle leersituaties gecreëerd vanuit de belevingswereld van de kinderen.
 • We streven naar een geleidelijke opbouw en samenhang wat betreft leerinhoud, methode en werkwijze doorheen gans de basisschool.

v Een geïntegreerde aanpak: projecten en thema’s

v Klasoverschrijdende activiteiten

 • Actief leren
  • Het gemeentelijk onderwijs in Balen zorgt ervoor dat het onderwijsgebeuren een interactief proces is tussen het kind en zijn stimulerende omgeving. De sociale interactie tussen leraar en leerling en tussen leerlingen onderling is een essentieel onderdeel van dit proces.
 • Bij actief leren leggen we de klemtoon eerder op het verwerken van leerinhouden dan op de hoeveelheid. Om dit te leren, schenken we veel aandacht aan het verwerven van strategische vaardigheden en denkhandelingen.

v Plannen, schematisch voorstellen

v Teksten samenvatten

v Leren leren

v Zelfstandig werken aan leertaken: contract- en hoekenwerk

 • Continue ontwikkelingslijn
  • Het aangeboden onderwijs wordt zowel naar moeilijkheidsgraad als naar inhoud afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden en –behoeften van de leerlingen.
 • Door te waken over de nodige continuïteit in de schoolloopbaan van de leerlingen kan de ontwikkeling geleidelijk en harmonieus verlopen. Er is bijzondere aandacht voor de overgang naar een volgend leerjaar en in het bijzonder voor de overgang van kleuter naar lager en van de basisschool naar het secundair onderwijs.

v Integratiemomenten tussen de kleuterschool en de lagere school

v Overlegmogelijkheden

v Contacten met en bezoeken aan scholen van het secundair onderwijs

 • De ontwikkelingsdoelen en eindtermen waaruit de leerplandoelen van het OVSG zijn ontstaan, dienen als rode draad voor een evenwichtige vorming en zorgen voor continuïteit door de verschillende jaren.

v Opstellen van concrete afspraken i.v.m. terminologie en continuïteit binnen de leergebieden en domeinen op klas- en schoolniveau.

v Maken van afspraken i.v.m. methodes en didactisch handelen.

2. Een positief schoolklimaat

 • Door het creëren van een veilig en warm pedagogisch klimaat willen we ervoor zorgen dat kinderen in een sfeer van welbevinden en betrokkenheid kunnen ontwikkelen.

v Er wordt voldoende tijd vrijgemaakt voor de persoonlijke belevingen van kinderen

v Aandacht voor een positief zelfbeeld bij kinderen

v Aandacht voor dialoog tussen kinderen en leerkrachten en tussen kinderen onderling

3. In de hedendaagse multiculturele samenleving

 • Een internationale samenleving
  • Door internationale aspecten te integreren in het onderwijsaanbod wordt de mondiale vorming bevorderd.

v Franse taalinitiatie en sensibilisering voor vreemde talen

 • Een gezonde en milieubewuste samenleving
  • We richten activiteiten in die erop gericht zijn om eerbied bij te brengen voor de natuurlijke leefomgeving en waarbij we aandacht hebben voor alle aspecten van de gezondheid.

v Werken aan het MOS-project met de school

v Opstellen van een gezondheidsbeleidsplan

 • Een wetenschappelijke en technologische samenleving
  • Door kinderen in contact te brengen met de wetenschappelijke en technologische wereld krijgen zij hiervoor aandacht.

v Inrichten van technologische activiteiten

v Computervaardigheden oefenen

v ICT-coördinator

 • Een respectvolle samenleving
  • We willen met de kinderen streven naar een samenleving met aandacht voor waarden en normen waar orde, beleefdheid, eerlijkheid en verdraagzaamheid vaste waarden zijn.

v In het schoolreglement staan de afspraken waaraan iedereen zich tracht te houden

v Werken aan sociale vaardigheden

 • Een multiculturele samenleving
  • Naast het respect voor de eigen culturele vorming trachten we eveneens respect te ontwikkelen voor de cultuur en waarden van andere mensen.

v Deelname aan verschillende culturele activiteiten

v Allerlei feesten

4. Vanuit een fundamentele democratische basishouding

 • De gemeentelijke basisschool staat open voor alle kinderen, ongeacht hun filosofische en religieuze overtuiging en zonder onderscheid van ras, taal, geslacht.
 • De gemeentelijke basisschool bereidt kinderen voor in een sfeer van begrip, vrede, verdraagzaamheid en gelijkheid.