Bevorderingen

(c) Wiebe Hayes

Eerste bevordering door commandeur Pelsaert op de eilanden.

Wiebe is nu sergeant en verdient 18 gulden per maand

Promotie van Wiebe tot vaendraeger(officier) na aankomst in de stad Batavia

Ende Wijbe Heijckes*) voor Soldaet uijtgecomen, dewelcke hem

als hooft heeft laten gebruycken te gratificeren met het ampt

ende qualiteijt van Vaendraeger onder een tractement van

40 guldens pr. maent, alle met toesegginge van meerdere

avancement naer gelegentheijt ende merite.

ARA, VOC, 1099, OBP, 1631 (Resolutien bij d’Heer Specx)

*) Hier vergist de klerk van de kersverse gouverneur generaal 

J. Specx zich in Wiebe's achternaam

NA VOC 855, 1 februari 1630

Stichting Wiebe Hayes heeft een hele mooie vondst gedaan in het Nationaal Archief.

Een lange bevorderingsbrief voor Wiebe en zijn mannen. 

Evenals bij de promotie van G.G. Specx vergist de klerk zich weer in Wiebes achternaam: Wijben Heyckes.

Alsoo in alle welgestelde republijcken ende Christelijcke

Regieringen van ouden tyden sonderlinge sorge gedragen ende

geobserveert geweest is de quade boose menschen over haere misdaden

te straffen ende de goede vrooome daer tegen te beloonen en te

vereren, Soo ist dat d Ed: Heer Generael, ende de Raden van India

geconsidereert hebbende proceduijren die by de overgebleven persoonen

vant gebleven Schip Batavia naer tverongelucken vantselve

Op de Abrolhos van Houtman ter hoochte van omtrent de 28.

graden Zuydelycke brete gehouden zijn als namentljck dat omtrent 

de 228. zielen soo mannen Vrouwen als kinderen vant voorschreven Schip 

gebercht ende op een Eijlant daer omtrent aen Lant gecomen sijn

onder andere eenen Jeronimus Corneliβ van Haerlem uytgevaren

Voor ondercoopman opt selve Schip, abandonnerende den Eedt

van getrouwicheijt daer mede hij aen de Hoog Mogende Heeren de Staten 

Generael, Zyne Princelijcke Exelentie ende de Edele Heeren Bewintheb-

beren van de Generale vereenichde Oostindische Comp.e verplicht

was, sich niet ontsien en heeft, hem door listige ende vervloeckte

practiquen, op te werpen te doen besweren ende erkennen voor

hooft ende Capitein Generael, van alsulcken persoonen als haer bij

hem opt Eijlandt genaempt Batavias Kerckhoff hebben ont-

houden, sulcx dat door syne ende syne mede complicen beleijt

Raedt ende daet, tot 124 Onschuldige Sielen, soo mannen

Vrouwen als kinderen syn vermoort, geworcht verdroncken ende op

verscheyden ongehoorde Barbarische maniere omgebracht, getrouwde

Vrouwen als Maechden geschent ende andere alsulcke Enormen

actien bedreven hebben als oyt onder de Nederlantsche Natie 

gehoort ofte gesien geweest is, In welcke moordadige actien 

noch haer voornemen was, soo lange te continueren, dat maer

40 persoonen Int leven souden behouden, ende 't verwachten de Jacht

(tot haer verlossinge) daer mede aff te loopen; des Compagnies geberchde

middelen ontstelen en voorts op den Rooff gevaren hebben, Ten

waere sij door Godes sonderlinge genade endestantafftige

getrouwicheijt van den Vroomen Wijben Heyckens uytgevaren

voor Soldaet met ditto Schip en Zyne by wesende getrouwe

Soldaten Bootsgesellen ende andere soo waeren gestut en tegen

gestaen, gelyck bij d'uytcomste van saecken, ende behouden

overcomste vant gesonden Jacht Sardam, tresterende t Volck

en geberchde Cappitael (Godt loff) gebleecken is, sulcx dat

gelyck door de Godloosheijt ende ontrouwicheijt vanden

vervloeckten Jeronimus Corneliβ, ende syne boose mede Com=

plicen

 

complicen 124. Sielen als vooren onnoselijck zijn om tleven

gebracht, ende haere wel verdiende schandelijcke straffe des doots

als andersints ontfangen hebben, Insgelijcx oock door de Cloeck=

moedicheijt als getrouwicheyt vanden gemelten Wijben Heyckens

ende sijne bijwesende getrouwe Soldaten, Bootsgesellen ende

andere; ( gesamentlijck by haere namen tot haeren onsterfflycken

loff geregistreert) Oock alle de resterende Sielen tot 74.

gebercht, ende met tvoorschreven Jacht, neffens des Compagnies rycken

middelen, door Godes genade alhier behouden aengecomen sijn,

Welcke stantafftige vroomheyt, getrouwicheyt en goeden

gehouden ordre vanden gemelten Wijben Heyckens, den Edelen Heer

Generael, met advijs vande Raden van India, oock niet heeft

willen onerkent laeten maer naer tyt en gelegentheyt van saecken

behoorlyck beloonen ende vereeren, Welcken volgende den

gemelten Wijben Heijckens en alle zyne by gewesene, tzij hier

present ofte absent, Eerstelyck ten hoochsten werden bedanckt

voorde getrouwe goede diensten, die sij tot welstant vanden

Compagnie ende behoudenisse van veele Vrome geberchde persoonen

op de vooren gemelte Eylanden hebben bethoont, Vereerende den

gemelte Wijbe Heyckens; daer en boven, met tOffitie, ampt en

bedieninge van Vendrich ondert Garnisoen alhier neffens een

tractement Van veertich guldens ter maent boven verschenckage

van twee gelycke maenden Solts, Item alle de resterende

Soldaten, welcke voor Simpel Soldaet vuijtgevaren zijn

werden vereert mette qualiteyt van Adelborst a gulden 10 ter

maent, neffens een schenckagie van twee gelycke maenden

Solts, mitsgaders de Bootsgesellen ofte andere Varent volck

uijtgevaren onder de thien gulden, sullen voorts aen oock gestelt

werden te winnen thien gulen par maent, boven een Vereeringhe 

van twee maenden Solts als vooren, met voirder toesegginge

aen deen en dandere dat zij bycontinuatie, van haere voorighe

gepresteerde getrouwicheijt, noch bij voorvallende Occasien

tot hooger Offitien ende bedieningen, sullen geadvanceert ende

geprefereert werden naer dat zij bevonden werden te

meriteren.

Aldus gedaen int Casteel Batavia desen 1 ste

februarij a=no 1630

Naemen der Persoonen die hun met Wijben

heyckes hebben gevoucht ende opt Eijlant

als getrouwe hebben gehouden

Melchior

Melchior wederHeer Corporaell

Otto Smidt van Halmstadt Corporaell

Albert Janβ van Ast d.o

Hans Bommerich van Ceulen

Jacob Hamelandt van Ceulen

Balthasar Borite van antwerpen

Hans Janβ van Bremen

Jean Boniver de Sedanghe

Jean Cos de Salj

Dirck pieterβ van Cuypenhuijβ

Jean Hanger van Nimwegen

Jean Renouw de Morβ

Thomas de Vilaer

Eduwart Gooff

Jean Tyron

Cornelis Janβ van Amsterdam

Lucas Gerrits van Amsterdam

Theunis Janβ van Amsterdam

Adriaen Adriaenβ van Haerlem

Jan Claesβ van Amsterdam

Hans Michielβ van Straelsunt

Pieter Janβ van- Overtoom

frans Arentβ van Leeuwarden

Arent Arentβ van Amsterdam

Barent Adamβ van Swartesluis

Pieter Lambertβ van doccum

Cornelis Hellnig van nieuwport

Aucke Reynd.rs van Belcum

Hans Bastiaenβ van Amsterdam

Jan gerritβ belnerck van amsterdam

Hendrick Jacobβ van amsterdam

Wouter Janβ witmont cuyper

Dirck Sluyt van Guns

Jan hendricxβ uyt den haech

Aris Janβ van Hooren

pouwels Teuniβ van amsterdam

Teunis Claeβ van nieupoort

Jan Pieterβ van Iperen

Abram Stevenβ van amsterdam

Gilliam willemβ van amsterdam

[In marge]

aen gou…. Lucas

na amboina

p Medenblicq 

Achtbare wijse voorsienige seer discrete Heer

Den 27en December pas=to zijn van hier naer Costj gedepecheert de

fluyt Edam, neffens de fregatten Mocha & Suratte …

[De Medenblik vertrok op 15-2-1630 van Batavia naar Ambon]