Atekstundersøkelsen

Som vi så av undersøkelsen av skolens støttefunksjoner benytter veldig få av skolens pedagogisk ansatte seg av læringssenterets digitale ressurser. Funnet bekreftet en mistanke om at skolebibliotekets nettressurser er til dels er en “usynlige tjeneste” for en stor del av bibliotekets brukere. Bibliotekansatte har for lite kunnskap om årsaken: mulige årsaker kan være at brukerne ikke har behov for flere av disse ressursene og tjenestene eller liten bruk kan skyldes for dårlig markedsføring og opplæring. En av disse ressursene er avisdatabasen Atekst, som våren 2018 ble tilgjengelig nettressurs under skriftlig eksamen på videregående nivå i Vestfold. Dette medførte at nettopp denne tjenesten fikk en ny relevans og aktualitet for skolen.

Undersøkelsen av støttefunksjoner fra 2017 viser at bare 5 % (N=189) oppga at de brukte Atekst, mens 9 % svarte at de brukte Atekst noe. Ved å undersøke bruken av Atekst nærmere, ønsket vi å finne tiltak som kan motivere til økt bevissthet og bruk av databasen. Målet var også å samle erfaringer som kan ha overføringsverdi med tanke på digital samlingsutvikling eller bruk av andre digitale ressurser.

Bruken av Atekst ble undersøkt av en student i hans praksisperiode på læringssenteret våren 2018. Et digitalt spørreskjema ble sendt til et utvalg av skolens lærere som underviser i fag hvor bruk av Atekst kan tenkes å gi et spesielt faglig utbytte eller være faglig relevant: språkfag (herunder norsk), samfunnsfag, historie og service og samferdsel (totalt 53 pedagoger).

Funn

31 respondenter svarte at de var brukere av Atekst, men de aller fleste oppga at de brukte ressursen “i liten grad” eller “i svært liten grad”. 22 respondenter svarte at de aldri bruker Atekst. Respondentene fikk ulike oppfølgingsspørsmål avhengig av om de var brukere eller ikke.

Det er ingen respondenter som svarer at de “i svært stor grad” bruker Atekst i forberedelse til undervisning eller som oppfordrer sine elever til å bruke Atekst. Kun en respondent oppgir bruk av Atekst “i stor grad” i forberedelse til undervisning eller som oppfordring til elevene om å ta den i bruk.

Respondentene bekrefter at de mener Atekst blir mer en mer aktuell ressurs nå som den er tilgjengelig under eksamen.

En del av respondentene var ikke klar over at Atekst også er tilgjengelig hjemmefra via ItsLearning. På spørsmålet “Hva kan gjøre at du vil bruke Atekst mer?” viste responsen at ressursens synlighet og tilgjengelighet på nett er avgjørende. Det ble også ytret ønske om opplæring og noen respondenter synes grensesnittet er vanskelig å bruke.

Blant de respondentene som ikke har brukt Atekst, oppgir kun 6 av 22 respondenter at de vet hvor de finner Atekst på skolens nettsider. Flere av disse oppgir at bedre synlighet vil være viktig for at de skal ta det i bruk enn de som ønsker kurs eller opplæring.