ANBI

A. Algemene gegevens Kerk

De Protestantse Gemeente te Axel is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.                                                             

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk. 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te Axel.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 12 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. 

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. 

Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor het steunen, verzorgen en bijstand verlenen aan wie dat nodig mocht hebben in onze gemeente en in binnen- en buitenland. 

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat onder meer  tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begrotingen en de jaarrekeningen van de twee colleges en de kerkenraad is verantwoordelijk voor het beleidsplan, het opstellen en bijhouden van de plaatselijke regelingen opstellen, voor het pastoraat, jeugdzaken en vorming en toerusting.

De voorzitter en de scriba van de Algemene Kerkenraad worden door de Algemene Kerkenraad verkozen en benoemd voor de duur van vier jaar, met de mogelijkheid tot benoeming voor nog vier jaar. 

Deze termijnen gelden voor alle kerkenraadsleden.

C. Doelstelling/visie 

Wij zijn een gemeenschap van mensen die verbonden zijn ‘in Jezus naam’. Met hoofd, hart en handen proberen wij invulling te geven aan ons geloof. De Bijbel is hierbij ons richtsnoer. Ons verlangen is om een geloofsgemeenschap te zijn die gastvrij is, waar mensen naar elkaar omzien, waar mensen geïnspireerd worden door het Evangelie en mogen groeien in de relatie met God. Een belangrijk moment is de wekelijkse eredienst op zondagmorgen. 

D. Beleidsplan 

Het nieuwe beleidsplan is in ontwikkeling. Zodra dit gereed is zal het op de website geplaatst worden en kunt u het vinden de kop praktisch→beleidsplan.

Hierbij een link naar het Landelijke beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. 

Leden van kerkenraden, colleges en commissies en andere vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten 

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. 

Op deze website treft u een opgave aan van onze belangrijkste activiteiten.

G. Voorgenomen bestedingen 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerk-zijn vertoont een grote mate van continuïteit.

Onder Financiële verantwoording is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen afwijken van de bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten – College van Kerkrentmeesters

Baten en Lasten – College van Diakenen

Toelichting 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. De kerkelijke gemeente kan ook nog enig vermogen in de vorm van woningen of geldmiddelen bezitten. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. 

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van het kerkgebouw, de pastorie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.. 

Kerkelijke ANBI gegevens:

ANBI gegevens in sheet