Santuoka

„Santuokos ryšys, kuris visam gyvenimui sujungia vyrą ir moterį, savo prigimtimi yra skirtas sutuoktinių labui ir vaikų gimdymui bei auklėjimui; tą ryšį tarp krikščionių Viešpats Kristus iškėlė į sakramento garbę“ (Katalikų Bažnyčios katekizmas, 1601).

Šiandien „santuoką linkstama laikyti vien emocinio pasitenkinimo forma, kurią galima steigti bet kaip ir keisti, kaip patinka. Tačiau santuokos būtinas indėlis į visuomenę pranoksta emociškumą ir besikeičiančius poros poreikius. Ji atsiranda ne iš meilės jausmo, netvaraus pagal apibrėžimą, bet iš tvirto įsipareigojimo, kurį prisiima sutuoktiniai, sutikę sudaryti visišką gyvenimo bendrystę“ (popiežius Pranciškus, „Evangelijos džiaugsmas“, 66).

Popiežius Pranciškus enciklikoje "Meilės džiaugsmas" sako: "Jaunuoliams norėčiau pasakyti: kai meilė įgyja santuokinės institucijos pavidalą, nieko nesugadinama. Sąjunga tokioje institucijoje atranda būdą laiduoti tvirtumą ir realų bei konkretų augimą. Tiesa, meilė yra daug daugiau nei išorinis sutikimas ar santuokinės sutarties forma, tačiau tikra ir tai, kad apsisprendimas suteikti santuokai bei jos tam tikriems įsipareigojimams regimą pavidalą visuomenėje aikštėn iškelia jos reikšmingumą: rodo tapatinimosi su kitu rimtumą, liudija paaugliško individualizmo įveiką ir išreiškia tvirtą sprendimą priklausyti kitam."

Santuoka reikalauja visapusio įsipareigojimo: visam gyvenimui ir vienam asmeniui. Panašiai kaip organizmo visuma, santuoka yra nedaloma ir tęsiasi visą gyvenimą. (Visapusę sąjungą gali sudaryti tik du žmonės, nes nėra veiksmo, kuris organiškai sujungtų trijų ar daugiau žmonių kūnus.) Santuoka yra unikali aplinka vaikams susilaukti ir auginti. Tai neterminuotas uždavinys, reikalaujantis besąlygiško įsipareigojimo. Priešingai, draugystė nereikalauja pasižadėjimo visam gyvenimui ir atvirumas kitiems asmenims ją stiprina, o ne išduoda.

Santuoka apima kūninę ir protinę sutuoktinių sąjungą, išskirtinį ryšį su vaikais ir šeimyniniu gyvenimu, taip pat įsipareigojimą vienam asmeniui visam gyvenimui. Šie trys elementai (juos pripažįsta dauguma žmonių) sudaro tradicinį vedybinį požiūrį.

Santuokos sutartis kuria ypatingą santykį tarp vyro ir moters, liudijantį ir apsaugantį "be išlygų ir apribojimų" ištartą "taip". Du žmonės, atsidavę vienas kitam fiziškai, emociškai, dvasiškai, psichologiškai, finansiškai atspindi save dovanojančią Dievo meilę ir tampa jos ženklu – sakramentu. Gražus santuokinis gyvenimas – tai Dievo malonės apsireiškimas matomu būdu, neregimos Dievo tikrovės į(si)kūnijimas. Tai parodymas, kad Dievas yra agape – save dovanojanti meilė.

Bažnyčioje palaiminta santuoka nėra laimingo gyvenimo garantas. Tai veikiau pripažinimas, kad tokiam įsipareigojimui ištęsėti reikalinga Kristaus ir krikščionių bendruomės pagalba bei parama.

SAITYKITE DAUGIAU

Sherif Girgis, Ryan T. Anderson, Robert P. George "Kas yra santuoka?", sk. Visapusė sąjunga

Michael Himes "Tikėjimo slėpinys: įvadas į katalikybę", sk. Santuoka

Katalikų Bažnyčios katekizmas: Santuoka


Apie ketinimą tuoktis mūsų bažnyčioje malonėkite pranešti prieš 6 mėn. iki Santuokos.


Pasirengimo Santuokai tvarka

 • Susipažinkite su santuokos samprata Katalikų Bažnyčioje.

 • Sutarkite su jus tuoksiančiu kunigu dėl Santuokos datos ir laiko.

 • Surinkite reikalingus dokumentus, užregistruokite Santuoką ir sutarkite pokalbį su kunigu.

 • Pateikite papildomą informaciją dėl Sanuokos apeigų ir aptarkite jas su kunigu.


Reikalingi dokumentai

 • Krikšto liudijimas (išduoda bažnyčia, kurioje buvote krikštytas, -a).

 • Dokumentas, liudijantis, jog anksčiau nebuvote sudarę bažnytinės santuokos (išduoda bažnyčia, kurioje buvote krikštytas, -a).

 • Patvirtinimas, kad esate priėmę Sutvirtinimo sakramentą (išduoda bažnyčia, kurioje buvote krikštytas, -a; jeigu šio sakramento nesate priėmę, iš anksto informuokite santuokos dokumentus tvarkantį kunigą).

 • Leidimas susituokti už parapijos ribų (išduoda parapijos, kurios teritorijoje gyvenate, klebonas; dokumento galiojimo laikas – 6 mėnesiai).

 • Pažyma iš Šeimos centro apie išklausytus pasirengimo bažnytinei santuokai kursus (informacija apie vykstančius kursus). Nuotolinis kursas >>>

 • Tais atvejais, kai vienas iš sutuoktinių priklauso kitai krikščionių bažnyčiai, išpažįsta kitą religiją, yra netikintis, kitos valstybės pilietis arba anksčiau yra turėjęs civilinę santuoką, būtina pateikti papildomus dokumentus, apie kuriuos galima sužinoti bažnyčios zakristijoje.

 • Jei esate anksčiau sudarę civilinę santuoką, reikia pateikti santuokos liudijimo kopiją. Lietuvos valstybė pripažįsta santuokos registraciją bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnis). Tuokiantis su kitos valstybės piliečiu, prieš bažnytinę santuoką būtina įregistruoti civilinę santuoką (ne vėliau kaip prieš 2 savaites iki bažnytinės santuokos) ir pateikti santuokos liudijimo kopiją.

Gyvenantiems užsienyje

 • Lietuvos piliečiai, gyvenantys užsienyje ir ketinantys tuoktis Lietuvoje, Santuokos dokumentus (leidimą tuoktis už parapijos ribų ir registracijos Santuokai anketą) tvarko šalyje, kurioje gyvena.

 • Pasirengimo Santuokai kursus sutuoktiniai išklauso šalyje, kurioje gyvena.

 • Santuokos dokumentai siunčiami į Lietuvos vyskupijos kuriją. Tuo rūpinasi vietos kunigas arba vyskupas.

Svarbu žinoti

 • Lietuvos Valstybė pripažįsta santuokos registraciją bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnis).

 • Lietuvos vyskupų konferencija yra nutarusi, kad "santuokos, kai vienas ar abu sužadėtiniai yra ne Lietuvos piliečiai, bažnyčioje gali būti laiminamos tik tada, kai jie susituokę civiliškai".

Papildoma informacija

 • Jeigu pageidaujate papildomo bažnyčios papuošimo santuokai, malonėkite informuoti mūsų bažnyčios darbuotoją ses. Mariją bent prieš dvi savaites iki apeigų (tel.: + 370 636 69837; el. paštas: marozaiteieva@gmail.com).

 • Savaitgaliai sutuoktiniams – tai vieno kitam padovanotas laikas. Registracija ir informacija Lietuvos šeimos centre.

Parapijų ribos

Informacija dėl duomenų apsaugos

Santuokos registracija

Jeigu tvarkote santuokos dokumentus užsienyje, šios formos pildyti nereikia.

Jeigu tvarkote santuokos dokumentus Lietuvoje, suderinę su Šv. Kazimiero bažnyčios kunigu Santuokos datą ir laiką, ir surinkę reikalingus dokumentus, užpildykite ir išsiųskite anketą ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki Santuokos. Formą rasite čia >>>. Tada sutarkite pokalbį su kunigu.

Papildoma informacija dėl santuokos

Pateikite santuokai reikalingą informaciją dėl apeigų, užpildydami žemiau pateiktą formą, ir aptarkite jas su kunigu.

Jeigu patys ketinate parengti santuokos apeigų bukletą su visais reikalingais tekstais, šios informacijos pateikti nereikia. Apie tai iš anksto praneškite kunigui. Ačiū.