Sutvirtinimas

Besirengiantiems Sutvirtinimo sakramentui

"Tėve, atsiųsk savo Šventąją Dvasią ant mūsų ir ant šio aliejaus, ir jį pašventink, kad visiems juo pateptiems ir paženklintiems jis taptų šventąja, kunigiškąja, karališkąja krizma, džiaugsmingu patepimu, šviesos drabužiu, išganymo apsiaustu, dvasine dovana, sielos bei kūno pašventinimu, amžina laime, neišdildomu antspaudu, tikėjimo skydu ir tvirtu šalmu prieš visus Piktojo darbus“ (iš Antiochijos sirų liturgijos šventosios krizmos, naudojamos Sutvirtinimo sakramentui teikti, pašventinimo maldos).

Krikšto metu gautas patepimas daugeliui iš mūsų po kelerių metų užbaigiamas Sutvirtinimo sakramento priėmimu. Sutvirtinimo sakramentas iš naujo patvirtina tai, ką šventėme Krikštu, – Dievo buvimą mūsų gyvenime, kad pasaulyje galėtume gyventi dievišku gyvenimu su visais iš to kylančiais įsipareigojimais, iššūkiais ir galia.

Skaityti daugiau

Katalikų Bažnyčios katekizmas: Sutvirtinimo sakramentas


Rengiantis Sutvirtinimo sakramentui:

 • Skaityti Michael Himes "Tikėjimo slėpinys: įvadas į katalikybę".
 • Atsakyti į klausimus pateiktus google forma.
 • Su kunigu ir besirengiančiais šiam sakramentui aptarti perskaitytas mintis, pasidalinti savo įžvalgomis.
 • Sutarti su kunigu kada ir kur priimsite Sutvirtinimo sakramentą, ir gauti tam reikalingą dokumentą.

PASIRENGIMO SAKRAMENTUI PROGRAMA (antradieniais, 18.00)

Sutvirtinimo sakramentas bus teikiamas 2019 m. gegužės 12 d. (sekmadienį), 13 val. šv. Jonų (universiteto) bažnyčioje.

Vasaris

5 d. – Išganymas

12 d. – Bažnyčia

19 d. – Krikštas

26 d. – Eucharistija

Kovas

5 d. – Šventimai ir Santuoka

12 d. – Sutaikinimas

26 d. – Tradicija


Balandis

2 d. – Trejybė

9 d. – Malonė

30 d. – Įsikūnijimas

Sutvirtinamajam būtina žinoti

 • Labai atsakingai įvertinti savo apsisprendimą ir pasirengimą priimti šį sakramentą.
 • Sutvirtinamasis privalo pritarti Katalikų, Bažnyčios mokymui, turi būti pasirengęs tapti Kristaus mokiniu ir liudytoju bendruomenėje ir pasaulyje.
 • Sutvirtinimo sakramentu gaunama Šventoji Dvasia, todėl ją reikia priimti tyra širdimi, prieš priimant sakramentą atliekama išpažintis.
 • Tas, kuris ruošiasi šį sakramentą priimti, suranda dokumentą, paliudijantį krikšto faktą ir pasirenka Sutvirtinimo tėvą (arba mamą).
 • Pasirenkamas kokio nors šventojo vardas, kuris ženklina, jog krikščionis tikėjimo kelionėje nėra vienas, bet asmeniškai palydimas tų, kurie jau regi Dievo veidą amžinybėje.

Sutvirtinimo tėvai

 • Sutvirtinimo tėvu ar mama gali būti tik pakrikštyti, Sutvirtinimo, Atgailos ir Eucharistijos sakramentus priėmęs brandaus tikėjimo žmogus, gyvenantis pareigingo krikščionio gyvenimą. Šis žmogus turi būti autoritetas tam, kuris priima Sutvirtinimo sakramentą. Sutvirtinimo tėvas ar mama kaip vyresnysis brolis, krikščionį atveda ir pristato vyskupui, savo malda ir dėmesiu padeda ištikimai vykdyti Krikšto pažadus ir saugoti Šventosios Dvasios dovaną.
 • Tam, kad būtų išreikštas glaudesnis Krikšto ir Sutvirtinimo ryšys, pageidaujama Sutvirtinimo tėvu ar mama kviesti vieną iš krikštatėvių. Jeigu pasirenkamas kitas globėjas, tai jis turi būti tinkamas dvasiniu atžvilgiu šioms pareigoms atlikti, būti amžiumi vyresnis už sutvirtinamąjį. Gimdytojai negali būti savo vaiko sutvirtinimo tėvu ar motina.
 • Sutvirtinimo sakramentas bus teikiamas 2019 m. gegužės 12 d. (sekmadienį), 13 val. šv. Jonų (universiteto) bažnyčioje.

Sutvirtinimo registracijos anketa pildoma išklausius pasirengimo kursą šiam sankramentui priimti.