Veiklos

Atneškite negendančių maisto produktų.

Numatomos veiklos Šv. Kazimiero bažnyčioje

Sielovados komanda: t. Vytautas, t. Algimantas ir ses. Marija. Kviečiame bažnyčios bendruomenės narius prisidėti prie planuojamų veiklų.

Nepriklausančius Šv. Kazimiero bažnyčios bendruomenei, bet norinčius į ją įsitraukti ir prisidėti prie sielovados, raginame pasirinkti jums tinkamą veiklą, ypač iš pažymėtų ryškesniu šriftu, arba siūlyti savo (pvz., paskaitą, seminarą), užpildant žemiau pateiktą anketą. Atsakingas asmuo su jumis susisieks. Ačiū.

Liturgija ir menai:

 • Komunijos dalintojų komanda + kursai

 • Dievo žodžio skaitymai per Mišias + apmokymai

 • Giedojimai + pamokėlės chorvedžiams

 • Patarnavimai per Mišias (procesija, atnašos, rinkliava ir kt.)

 • Sutaikinimo, Devintinių ir kitokių pamaldų rengimas

 • Svetingumo tarnyba

 • Vaizdinių priemonių paruošimas (pvz., skaidrės su giesmių žodžiais)

 • Aplinkos puošimas pagal liturginį laiką

 • Liturginių šokių grupė

 • Teatro studija

 • Krikščioniškų filmų valanda (kartą per mėnesį)

 • Sakralinės muzikos valandos

 • Parodų rengimas

 • Jūsų siūloma veikla

Švietimas ir tikėjimo ugdymas:

 • Alfa kursas (su VJG)

 • Beta kursas (suaugusiųjų katechezė)

 • Vaikų "kampelio" priežiūra

 • Rengimas Pirmajai Komunijai (vaikai) (su VJG)

 • Stojančiųjų į gimnaziją katechezė (Didieji klausimai)

 • Jūsų siūloma veikla

Malda ir dvasinės pratybos:

 • Ignaco Lojolos dvasinės pratybos (su VJG)

 • Krikščioniškos GB formavimas (su VJG)

 • Gimnazijos tėvų maldos grupės veikla

 • Jaunimo grupės Magis veikla

 • Rekolekcijos (Kairos suaugusiems) (su VJG)

 • Individualus dvasinis palydėjimas + GTI kursai

 • Šv. Rašto studijų grupė

 • Krikščioniškosios meditacijos grupė

 • Jūsų siūloma veikla

Socialinės tarnystės ir stovyklos:

 • Šv. Kazimiero šeimų bendruomenių globa

 • Rusų bendruomenės globa

 • Ryšio su Caritas palaikymas (pagalba pabėgėliams)

 • Savanorystės skatinimas (pagalba Betanijos valgykloje, Motinos Teresės seserims, labdaros rinkimas ir paskirstymas, senelių lankymas ir kt.)

 • Pagalba besiskiriančių šeimų vaikams (su VJG ir "Bendrakeleiviais")

 • Savigalbos (išsiskyrusiųjų, skausmą patiriančiųjų ir t. t.)

 • Agapės organizavimas po sekmadienio Mišių

 • Jėzuitų bendradarbių ("rėmėjų") grupė

 • Jūsų siūloma veikla