Sielovada

Giedojimai

Per šv. Mišias giesmėms vadovauja chorai.

II Vatikano s. konstitucija Sacrosanctum Concilium akcentavo gyvos liturgijos būtinybę, kad tikintieji liturgijoje būtų ne nebyliai stebėtojai, bet aktyvūs dalyviai. Dokumente pabrėžiama, kad pirmutinis ir būtinas tikrai krikščioniškosios dvasios šaltinis yra aktyvus tikinčiųjų dalyvavimas Bažnyčios slėpiniuose ir viešose bei iškilmingose maldose.

Patarnavimai

Ministrantai, lektoriai, Komunijos dalintojai, aukų surinkėjai

Ministrantai patarnauja kunigui per šv. Mišias ir kitas liturgines apeigas. Jie geriau susipažįsta su liturgija, suvokia šv. Mišių prasmę, tampa pavyzdingais ir atsakingais Bažnyčios bendruomenės nariais. Berniukus ir mergaitės, vyrus ir moteris kviečiame įsitraukti į patarnautojų būrį, kad kiekvienas savitai ir aktyviai galėtų dalyvauti šv. Mišių liturgijoje. Norinčius prisijungti prašome užeiti į zakristiją prieš šv. Mišias.

Šventojo Rašto skaitinių ir maldų skaitymas per Mišias. Sekmadienių ir šiokiadienių šv. Mišiose skaito Šventojo Rašto skaitinius, gieda psalmę, aktyviai įsitraukia į švenčių liturgiją. Norinčius prašome kreiptis pas bažnyčios rektorių ar kitą atsakingą asmenį.

Komunijos dalintojai rengiami pagal atskirą programą.

Grupė padeda patarnautojams surinkti sekmadienio rinkliavos aukas. Kreiptis į s. Mariją.

Vaikų tarnyba

Sekmadieniais per 10.30 šv. Mišių Žodžio liturgiją vyksta užsiėmimai, padedantys pritaikytu vaikams būdu suprasti Šventojo Rašto skaitinius ir pažinti Dievą. Tuo užsiima savanoriai, kurie palaiko šiems užsiėmimas skirto kampelio tvarką. Visi galintys padėti mielai kviečiami. Kreipkitės į s. Mariją.


LITURGINIŲ PATARNAVIMŲ GRAFIKAI

TIKINČIŲJŲ MALDOS

PATARNAVIMŲ ATMINTINĖ