2018 Samskap

OPPGAVEN 2018: Samskap

HER finner du studentforslagene for samlokaliseringen av Fakultet for arkitektur og design på Gløshaugenplatået. Oppgavestillingen i Ark6 2018 ble gjort i forbindelse med NTNU´s campusprosjektet og planen for fortetting og transformasjon av Gløshaugplatået i Trondheim. Programmet på ca 15 000 m2 er utviklet av studentgruppene og skal ta høyde for en bærekraftig tilpasningsdyktighet i et langsiktig perspektiv.  

I 2013 ble det vedtatt at campus Dragvoll skulle legges ned. Avgjørelsen om å flytte humaniorafagene medførte et behov for storstilt  nybygging til undervisning og forskning. Høsten 2016 vedtok NTNU’s styre lokaliseringsforslaget som tar utgangspunkt i bygging vest for Gløshaugenplatået. Basert på disse premissene ble det våren 2017 gjennomført en åpen to trinns arkitektkonkurranse, hvor store deler av Høyskoleparken ble satt av som konkurranseområdet. Konkurransen ble vunnet av det nyoppstartede arkitektkontoret KOHT, og vinnerutkastet baserer seg på en styrking av Klæbuveien som universitetsgate og en betydelig andel bygging i vestre og nordre del av Høyskoleparken.

Etter en bearbeidelse av vinnerutkastet ble det høsten 2017 fremlagt tre alternative forslag som ble oversendt til høring og beslutningsgrunnlag for Kunnskapsdepartement. Se også https://www.ntnu.no/campusutvikling/historikk/om-fysisk-plan 

De foreliggende planene til NTNU, med mer eller mindre utstrakt bygging i parken, er omstridt blant naboer, fagpersoner og politikerne i formannskapet i Trondheim. Vi er ikke kategorisk mot bygging i park, men mener at inngrep i all grønnstruktur kun kan tillates om den langsiktig samfunnsnytten er stor.  Det bør derfor undersøkes alternative byggingskonsepter, som for eksempel fortetting og transformasjon innenfor eksisterende strukturer på Gløshaugen. Dette kan bidra både til å redusere behovet for bygging av “nye” kvadratmeter og til at vi kan bevare mer parkareal, samtidig som ytterligere tetthet kan tilføre økt urban aktivitet til eksisterende bebyggelse og uterom på Gløshaugen.

Transformasjon og fortetting av etablerte strukturer er en kjent og viktig byutviklingsstrategi, som blant annet ble benyttet i forbindelse med utbygging av nytt universitetssykehus St. Olav. Vi stiller oss derfor undrende til at denne strategien ikke ble mer undersøkt og benyttet i tidligfasen av NTNU´s campusprosjekt. Dette gjelder både for lokaliseringene på Kalvskinnet og på Gløshaugen. Campusprosjektet har nemlig utarbeidet en mulighetsstudie for fortetting av Gløshaugen som viser et utbyggingspotensial mellom 60 000 til 90 000 m2 i eksisterende strukturer, noe som i stor grad vil dekke behovet for samlokalisering.

I skrivende stund har regjeringen gitt klarsignal om at det bevilges ca. 9 milliarder kroner til utviklingen av et samlokalisert campus og bygging av 96000 m2 nye arealer som blant annet omfatter utviklingen av et knutepunkt for miljøene for kunst, musikk, teatervitenskap, arkitektur, design.

Vi mener at samlokalisering av “kunstmiljøene” er en god idé, men i tråd med regjeringens vedtak om et “knutepunkt” for disse fagene, mener vi at dette ikke nødvendigvis betyr at fagene må samles under ett tak og i ett “senter”. En slik strategi vil potensielt kunne trekke en enda tydeligere grense mellom disse fagene og andre disipliner ved NTNU. Kanskje minst like viktig blir det derfor å utnytte muligheten for tverrfaglighet mellom kunstfagene og de øvrige disiplinene på Gløshaugen, som i fremtiden vil være både teknologiske fag og humaniora. I samlingen av kunsfagene på Gløshaugen ligger et stort potensiale i å utforske  utbyggingsstrategier som både fremmer kontakt mellom kunstfagene og universitets øvrige fagmiljøer. 

Derfor vil ark6 2018 gjennom studentprosjektene og en masterplan belyse mulighetene som ligger i en fortetting av Gløshaugenplatået.  Årets prosjekt skal transformere kvartalet som ligger mellom Høgskoleringen, Alfred Getz vei og Kolbjørn Hejes vei til et kvartal for praksisrettet utdanning, forskning og utvikling. Vi vil stille spørsmålet om hvordan vi fysisk kan fasilitere og understøtte en god t utdanning i arkitektur og design for fremtiden.

Gjennom semesteret ønsker vi videre å ta opp diskusjonen om hvordan Gløshaugenplatået kan transformeres til en levende og inviterende kunnskapsbydel og kobles sterkere til byveven og særlig til St. Olav .