URBAN STUDIO  

    tidsspekulasjoner på Tempe-Sorgenfri

Arkitektur 6 er et obligatorisk studiokurs for studentene i masterprogram i arkitektur ved NTNU. 85  studenter prosjekterer enkeltvis eller i grupper «Store bygninger» i en urban kontekst. Emnet spenner fra byform, bruk, teknologi til form og estetikk. Det legges vekt på en helhetlig tilnærming til byutvikling, byform og arkitektur hvor økologi, bærekraftig livskvalitet og offentlighet er sentrale aspekter.

Bakgrunnen for vårens oppgaver i Urban Studio er den pågående byutviklingsprosessen på Tempe-Sorgenfri i Trondheim, som på sikt skal transformere dagens «gjennomfartsbydel» til en bærekraftig og mangfoldig sentrumsbydel. Området som er preget av biltrafikk, industri- og lagervirksomhet, småhus- og blokkbebyggelse og eksisterende bygninger som ressurser, er et spennende undersøkelsesområde.

De 36 prosjekteringsgruppene har prosjektert en bymessig bebyggelse på 12 forskjellige tomter, slik at Urban Studio samlet består av tre varierte arkitektoniske forslag for de sentrale deler av Tempe-Sorgenfri. 

Les mer om kurset her


 følg Arkitektur6 og Urban Studio på instagram @ntnuarkitektur6