Arkitektur 6 - 2022

Arkitektur 6 er et obligatorisk studiokurs for studentene i masterprogram i arkitektur ved NTNU. Ca. 70 studenter prosjekterer enkeltvis eller i grupper «Store bygninger» i en urban kontekst. Emnet spenner fra byform, bruk, teknologi til form og estetikk. Det legges vekt en helhetlig tilnærming til byutvikling, byform og arkitektur hvor økologi, bærekraftig livskvalitet og offentlighet er sentrale aspekter.

Våren 2022 vil kurset ta for seg den pågående campusutviklingen ved NTNU i Trondheim, med fokus på foredlingen av området mellom Studentersamfundet og Grensen, som ligger nedenfor Gløshaugen og Hovedbygningen, universitetets signalbygg og dagens ansikt utad. Semesteroppgaven går under navnet "STUDIO KAMD", og tar utgangspunkt i NTNUs samling av studieretningene og aktivitetene innenfor kunst, arkitektur, musikk og design i en felles klynge lokalisert innenfor området. Med et særskilt fokus på å undersøke alternative utforminger og løsninger for nye møteplasser, muliggjøring av flerbruk, tilgjengeliggjøring og gode offentlige arealer er målet at studentenes arbeider vil kunne bli et viktig innspill til hvordan vi ser for oss fremtidens universitetsbygg.


Mer informasjon og oppdateringer om semesterets utvikling og studentenes arbeider vil bli publisert her og på vår instagramkonto som kan ses under.

følg Arkitektur6 og Studio KAMD på instagram @ntnuarkitektur6