URBAN STUDIO  

    tidsspekulasjoner 

Arkitektur 6 er et obligatorisk studiokurs for studentene i masterprogram i arkitektur ved NTNU. 85  studenter prosjekterer enkeltvis eller i grupper «Store bygninger» i en urban kontekst. Emnet spenner fra byform, bruk, teknologi til form og estetikk. Det legges vekt en helhetlig tilnærming til byutvikling, byform og arkitektur hvor økologi, bærekraftig livskvalitet og offentlighet er sentrale aspekter.

Bak­grunnen for oppgavene i Urban Studio våren 2023 var den pågående byutviklingsprosessen på Nyhavna i Trondheim, som på sikt skal transformere dagens industrihavn til en bærekraftig og mangfoldig sen­trumsbydel. Området som er spekket med enestå­ende kulturminner, kulturproduksjon, havnevirk­somhet og eksisterende bygninger som ressurser, er et spennende undersøkelsesområde. De  35 prosjekteringsgruppene har prosjektert en bymessig bebyggelse på 15 forskjellige tomter, slik at Urban Studio samlet består av flere varierte arkitektoniske forslag for de sentrale deler av Nyhavna. 

Les mer om kurset her

 følg Arkitektur6 og Urban Studio på instagram @ntnuarkitektur6