Arkitektur 6 - Store bygninger i plankontekst ved

Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU

“Min refleksjon er (….) at tvilen, kritikken, tenkningen, kausaliteten og den økologiske forståelsen må løftes høyere i arkitekters utdanning - som motkraft til den til enhver tid hegemoniske ideologi - fordi det er som (…) Gregory Bateson (1972) postulerer; ”We are not outside the ecology for which we plan - we are always and inevitably a part of it”

NAL president Gisle Løkken, 11.2018

Omtrent samtidig som NAL presidentens utfordring kom, minnet den siste klimarapporten fra IPCC oss på at bærekraftig utvikling må settes øverst på agendaen. Drastiske reduksjoner av klimagassutslipp må til for å holde klimaet stabilt, men en bærekraftig samfunnsutvikling innebærer en helhetlig tilnærming til de økologiske, sosiale og økonomiske systemene.

I årets ark6 ønsker vi å ta globale utfordringer på alvor. I kurset vil undersøke potensialet i FN´s 17 bærekraftsmål som driver for å utfordre fagkulturen vår, utvikle arkitektrollen og hjelpe oss med å komme frem til arkitektoniske svar på klimautfordringene. Svar som ivaretar hele det økologiske perspektivet.

Velfungerende og tilgjengelige offentlige rom er grunnleggende for vårt demokratiske samfunn og vi vil belyse det gjennom arkitektur 6 andre overordnete tema – offentlighet.

Problemstillingen i 2019 er ÅPEN ntnu, en fellesarena for studenter, ansatte og den brede offentligheten. Gjennom semesteret skal vi undersøke potensialet av offentlige rom ( inne som ute) som steder for kunnskapsutvikling, demokratisk diskurs og fellesskap. Prosjektet lokaliseres på “Fengselstomta” i umiddelbart naboskap med Studentersamfundet og knytter seg på den overordnende utviklingen av nye NTNU og visjonen om et mer utadrettet universitet og ”en campus som møter byen ”

For å få dette til må vi øve oss i kritisk tenkning, kunne manøvrere i usikkerhet og balansere mange parameter. Gisle Løkken gir oss innspill også til denne arkitektoniske dannelsesreisen:

”I dette (noe overfladisk beskrevet) bildet utdanner vi arkitekter som langt på vei behersker teknologien - tilpasser seg kapitalen og de skiftende hegemoniske forestillinger om form og arkitektur, men som - og dette er min påstand - burde hatt bedre trening i selvstendig kritisk tenkning. (Løkken, 2018)

Fellesskapet i studioene er kanskje den viktigste læringsarenaen hvor dere, våre studenter (ut)dannes til arkitekter. Utnytt ressursen i fellesskapet - Del ideer, diskuter, vær kritisk , våg å utfordre hverandre samtidig som dere er støttende medmennesker og venner!

Vi gleder oss til et nytt semester med læring, diskurs, gode arkitekturprosjekter og overraskelser.