ἄρχεται ἀπὸ...

Pasapalabra en griegoΑ. ἄρχεται ἀπὸ ἄλφα·


ὁ υἱὸς τοῦ μητρός ἐμοῦ
οὐκ ἐστι κάτω, ἔστι …


Β. ἄρχεται ἀπὸ βῆτα·


ὁράω
ὄργανον τοῦ παιδός ᾧ λέγουσι καὶ μανθάνουσι


Γ. ἄρχεται ἀπὸ γάμμα·


οἰκεῖ πολὺν χρόνον, ἔχει πολλὰ ἐτούς
πατοῦμεν ἐπὶ αὐτῆς


Δ. ἄρχεται ἀπὸ δέλτα·


οὐκ ἐστι ἀριστερά, εστι...
ἔχει φύλλα καὶ κλάδουςΕ. ἄρχεται ἀπὸ ἒ ψιλόν·


οὐ μακράν
βούλομαι


Ζ. ἄρχεται ἀπὸ ζῆτα·

ποιοῦμεν ὥστε εὑρίσκειν
ὁ ἵππος, τὸ ὀρνίθιον καὶ ὁ ἄνθρωπος εἰσι τοῦτο


Η. ἄρχεται ἀπὸ ἦτα·


ἐγὼ καὶ σύ
ὅτε ἡ νὺξ οὐκ ἔστιν

Θ. ἄρχεται ἀπὸ θῆτα·


ἐν τούτῳ ὁ πατήρ καὶ ἡ μήτηρ κοιμῶσιν
ἅλς
ὁ Ἑρμῆς ἐστι τοῦτο


Ι. ἄρχεται ἀπὸ ἰώτα·


ὁ ἄνθρωπος ὁς θεραπεύει
ὁ πατήρ τοῦ ἡμίονος 


Κ. ἄρχεται ἀπὸ κάππα·


ὁ διδάσκαλος ἐν ταύτῃ καθίζει
νυκτί ποιοῦμεν
ἐν ταύτῃ οἱ ὀφθαλμοὶ καὶ ἡ κόμη εἰσιν


Λ. ἄρχεται ἀπὸ λάμβδα·


τὸ χρῶμα τοῦ γάλακτος
λαλέω


Μ. ἄρχεται ἀπὸ μῦ·


οἱ πολεμίοι τοῦτο ποιοῦσιν
οὐ μικρός
ἐν τῷ διδασκαλείῳ τοῦτο ποιοῦμεν


Ν. ἄρχεται ἀπὸ νῦ·


μάλλιστα
ὀλίγου χρόνου


Ξ. ἄρχεται ἀπὸ ξῖ·


βάρβαρος
τὸ δένδρον ἐχει τοῦτοΟ. ἄρχεται ἀπὸ ὄ μίκρον·


μίκρον δωμάτιον
οὐ πολύς
ὁ ἥλιος ἐν τούτῳ ἐστι
πόσις ἐκ τῶν ἀμπέλων

Π. ἄρχεται ἀπὸ πῖ·


πόσους δάκτυλους ἔχει ἡ χεῖρ
ἐπὶ τούτῳ ἔγραφον οἱ Ἑλληνικοὶ παιδες
πολλαὶ μαχαὶ
τὰ ὀρνίθια ταῦτα ἔχουσιν


Ρ. ἄρχεται ἀπὸ ῥῶ·

ὄργανον ᾧ ἕλκει ὁ ῥαψῷδός
τούτῳ πνέω


Σ. ἄρχεται ἀπὸ σῖγμα·


λάμπει ἐν τῇ νυκτί
οἱ ὁπλῖται τοῦτο ποίουσιν
οἱ φίλοι ἐν τῇ μάχῃ

Τ. ἄρχεται ἀπὸ ταῦ·


ἐν τῇ οἰκίᾳ τὰ θυρίδια ἐκεῖ εἰσιν
τρέχει πολύ
οὗτος ὁ ἄνθρωπος οὐ βλέπει

Υ. ἄρχεται ἀπὸ ὕ ψιλόν


πολλὰ δένδρα
οὐ πρότερον


Φ. ἄρχεται ἀπὸ φῖ·


οὐκ ἔχει κόμας
δεινός


Χ. ἄρχεται ἀπὸ χῖ·

τὰ δένδρα τοῦτο τὸ χρῶμα ἔχει
ἡ ἡμέρα πρὸ σήμερον


Ψ. ἄρχεται ἀπὸ ψῖ·


τὴν ἀληθείαν οὐκ λέγει
τοῦτο τὸ ὀρνίθιον ἔχει ἀνθρωπίνην φωνήν


Ω. ἄρχεται ἀπὸ ὦ μέγα·


τὰ ὀρνίθια ταῦτα τίκτει
ταχύς


Comments