EVS Gebouwbeheer Ecovrede Nederland

Duurzaam en verantwoord beheer en ontwikkeling van gronden en gebouwen

EVS is non-profit dienstverlener in gebouwbeheer

In de transitie van de gebouwde omgeving richting duurzaamheid ontbreekt vaak de sociale component- de maatschappelijke betrokkenheid.

Hoe zorgen wij als samenleving dat er ruimte komt voor sociaal- maatschappelijke initiatieven. Welke stappen zijn daar voor nodig en welke wetswijzigingen. Onze samenleving heeft het namelijk nodig dat wij sociaal duurzaam worden.

EVS Gebouwbeheer heeft in dit werkveld intussen een tien jaar ervaring opgedaan. Wij willen deze kennis graag delen en toepassen op diverse plekken. Zodoende zijn wij op zoek naar ruimtes en gronden waar wij maatschappelijke meerwaarde kunnen creëren.


 • Voor onze initiatieven hebben wij ruimtes nodig. Panden vanaf 500 m2 tot 3500 m2 en groter
 • Gronden vanaf enkele hectares en meer dit mede ter realisatie van ons Ecologisch Tiny House Initiatief Link


Specifiek zijn wij gericht op;

  • het ontwikkelen van maatschappelijk verantwoorde werk- en zienswijzen
  • beheer en de ontwikkeling van gronden
  • advies en op verzoek lezingen en presentaties
  • Ons uitgangspunt en inspiratie daarbij zijn de natuur en natuurlijke materialen
  • Mensen een handvat bieden voor een andere leefwijze
  • Onze veranwoordelijkheid nemen voor deze aarde


Zodoende hebben wij een alternatief ontwikkeld waar wij graag meer oveer vertellen en; partners bij zoeken!

U kunt ons volgen via LinkedIn.

Wij zijn als organisatie uniek in ons werkveld. Sedert vijf jaar actief in de grote regio Arnhem - Nijmegen

Locaties daarbuiten in overleg!


Ons werk doen als hoeders van de Aarde met het besef dat de grond de bron van al ons leven is!

 • Kerndoel van onze werkwijze is maatschappelijke meerwaarde realiseren

voor mens, natuur, samenleving. Toekomstgericht en innovatief

 • Natuurontwikkeling waaronder voedselbossen www.ecovredegaard.nl
 • Monitoring en ontwikkeling van natuurlijke locaties www.ffrmnetwork.org
 • Verduurzamingsadvies voor gebouwen en de gebouwde omgeving
 • Vergroening schoolpleinen en educatieve activiteiten vanuit een ruime ervaring


 • Schenkingen en legaten om deze doelsetellingen waar te maken zijn welkom! Neemt u hiervoor contact met ons op.

ffrmnetwork at g mail.com

(0031)(0)6 19 67 93 89

Locaties waar wij interesse in hebben en iets mee kunnen:

 • bedrijfspanden
 • (vervallen) tuinen of landgoederen
 • school; pleinen of gebouwen
 • braakliggende gronden
 • gebiedsontwikkeling

* herontwikkeling

  • herbestemming
 • (Tijdelijke) overgangssituaties
 • 'Tussen de wal en het schip' - langslepende procedures tav locaties of panden
 • Natuurontwikkelgebieden
 • innovaties en regelvrije zones invulling geven(!)

Werkwijze

 • Aanmelding locaties en gebouwen via ffrmnetwork at gmail.com
 • Wij plannen met u een afspraak
 • Opnemen gegevens, wensen, mogelijkheden
 • Bepalen van periode en doelen
 • Het opstellen van een beheer - en/of een werkovereenkomst
 • Nadere uitwerking door ons tot een plan van aanpak
 • Afstemming en nadere fijnstelling in de aanpak

Ons werk in een notendop;

Zo gaan veel maatschappelijke initiatieven op de fles omdat de huur niet kan worden opgebracht, omdat ruimtes duur en schaars zijn en ondertussen 10 tot 15% van de bedrijfspanden leeg staat ondanks economische groei. Vervolgens maatschappelijk initiatief aanslaan voor de gemeentebelastingen want voor iedereen moet dat gelijk zijn en zo verdwijnt veel initiatief. Er ontbreekt in het gemeentelijk apparaat een categorie 'maatschappelijk initiatief' naast burgers en bedrijven. Daar kun je allerlei eisen aan stellen om te zorgen dat het echt maatschappelijk initiatief is. Daar hebben wij het onderstaande keurmerk voor opgesteld en bieden wij een alternatief in bijzonder beheer zonder kosten. Het is de vraag om in de samenleving de durf te hebben te kiezen voor een andere aanpak die meer menselijk en sociaal is en perspectief geeft.

Enkele gedachten voor een leefbare samenleving;

 • Laat overheidspanden een voorbeeld mogen zijn voor burgers en laten zien wat er kan en daar op gericht zijn in voorlichting, openheid en een doorverwijsfunctie vervullen ten aanzien van de gerealiseerde verbeteringen
 • Geef mensen met een laag inkomen voorrang bij verduurzaming van de woning en zie er op toe dat de huurprijzen Lager worden
 • Laat bedrijven verantwoorden waar de winst vandaan komt en wie of wat daar onder heeft geleden
 • De gebouwde omgeving gaat naar een compleet nieuw niveau. Alles kan gebouwd worden en in een record tempo. De onderstaande filmpjes laten de 4D praktijk zien;

Wij bieden U als eigenaar;

Beheer, monitoring, planontwikkeling

Maatschappelijk verantwoord handelen

Menselijk en direct contact

De mogelijkheid bij te dragen aan een beweging van verandering!


De duurzaamheidsdoelstellingen van uw bedrijf kunt u realiseren door te participeren in ons werk

* Door het beschikbaar stellen van ruimte

* Schenking in de vorm van goederen of diensten of een financiële bijdrage aan ons werk is voor u opvoerbaar als een aftrekpost

* Innoveren en ontwikkelen in een vernieuwende aanpak; daar staan wij voor!

EVS is een ANBI instelling

-Wij bieden maatwerk in uw situatie en realiseren uw wensen!


* Mail ons voor het maken van een afspraak ffrmnetwork at gmail.com

Telefoon: (0031)(0)6 19 67 93 89

Praktisch werken aan een sociale en rechtvaardige samenleving is onze uitnodiging en uw mogelijkheid


Voor nadere informatie;

- een afspraak - een beheerplan - advies op maat - een oriënterende rondwandeling door uw pand

Nodigen wij u uit contact met ons op te nemen.

Dank voor uw aandacht.

EcoVrede Nederland


Nadere Informatie ANBI erkenning in verband met schenkingen

Ecovrede Nederland werkt als non- profitorganisatie of beter gezegd; Initiatieven met maatschappelijke, sociale en natuurlijke meerwaarde in diverse aspecten

* Het beheer van gebouwen is een maatschappelijke functie die zonder winstoogmerk door ons wordt uitgevoerd. Dit is het verschil dat wij maken in de praktjk.

Toekomstgericht en praktisch! www.EVSgebouwbeheer.nl

Versie najaar 2018

If you are thinking a year ahead, sow seed. If you are thinking ten years ahead, plant a tree. If you are thinking one hundred years ahead, educate people. By sowing seed once, you will harvest once. By planting a tree, you will harvest tenfold. By educating people, you will harvest one hundredfold.” - Anonymous Chinese poet, 4th Century BC –

Flag Counter