EVS Gebouwbeheer

Ecovrede Nederland

Short Page URL: http://tiny.cc/okvrcz

Welkom

Innovaties in de gebouwde omgeving Link. Onze steden vragen om een andere omgang met leefbaarheid, gezondheid en materialen. Er zijn tal van inspirerende voorbeelden in de Wereld verzameld en beschikbaar. Daarbij kaarten wij aan dat er meer, veel meer, ruimte nodig is voor maatschappelijk initiatief. De huidige huur en koopprijzen kunnen niet meer, zijn maatschappelijk onverantwoord en boven dat; onnodig!

Bouw gezond, inspirerend, vernieuwend, recyclebaar, natuurvriendelijk en natuur geïntegreerd in alle aspecten in en om de woning. Meer ruimte voor zelfbouw en Veel lagere prijzen. Wonen mag geen verdienmodel zijn ten koste van de rechten van de mens op een dak boven zijn hoofd.

Sociaal, duurzaam, inspirerend; wie helpt er mee? Een lezing of workshop over dit onderwerp is mogelijk.

#gebouwen #bouwen #verduurzamen #natuur #woningen #gezondheid #innovatie #onderzoek #mensenrecht #evsgebouwbeheer #ecovrede

Maatschappelijk initiatief heeft ruimte nodig!

Ruimte in onze samenleving is steeds meer een schaars goed. Burgerinitiatief, ruimte voor verandering van de samenleving, vraagt in deze technologische - financiële tijd om aandacht. Nederland is een rijk land met veel mogelijkheden. Hoe komt het dat wij zo weinig ruimte laten voor onze eigen samenleving? Het belangrijke werk dat wordt gedaan moet gefaciliteerd worden.

Wij nodigen u uit om mee te ontwikkelen in een nieuwe richting. Om onze samenleving ruimte te geven voor een gezonde en menselijke en vooral natuurrijke ontwikkeling.

21 maart 2020 Bijeenkomst met een follow up, workshop en lezingen op verzoek! De aftrap voor een Echte verandering! Er is ruimte nodig voor maatschappelijk initiatief in onze samenleving! 10 jaar EcoVrede. In een periode van maatschappelijke verandering vragen wij om nieuwe mogelijkheden. Door de Corona is dit online in gespreksvorm op verzoek.

Aanmelden of meer informatie? Organisatie at ecovrede.nl


Ecovrede; Sociaal Maatschappelijk Initiatief, voorbeeld voor echte verandering. Natuur, duurzaam, lokale voedselvoorziening, gezond; voor mensen die het moeilijk hebben; is ruimte nodig. *Krimp van de economie, nieuwe doelen, een andere manier van omgang met elkaar; zorgen dat die ruimte voor verandering er is. De keuze voor een gezonde verandering met bestaanszekerheid. Wij hebben de samenleving praktische tools te bieden, voorbeelden en direct toepasbare werkwijzen. Daaronder ook de ontwikkeling van Voedselbossen, dagbesteding en meer. Ruimte liefst in verschillende gemeenten waaronder #Arnhem #Rheden #Overbetuwe #Renkum #Westervoort is nodig voor de groei van ons werk. Daarbuiten is ruimte en een innovatieplek ook welkom. Voor de opvang en begeleiding van mensen, low budget en praktisch. Voor een gezonde samenleving. www.ecovrede.nl Wij maken graag een afspraak met u. Ook geven wij rondleidingen in ons werk met informatie over ons werkveld. #HartvanNederland, de #Gelderlander, #RTVArnhem en diverse #landelijkemedia besteden aandacht aan ons werk. Wij bereiken de onderste doelgroep en bieden echte innovatie. Bij u is er plek?

#Leven #samenleven #natuur #gezondheid #onderzoek #socialeinnovatie #onderwijs #duurzaam #armoede

Duurzaam en verantwoord beheer en de ontwikkeling van gronden en gebouwen;


MeWe en Telegram @ecovrede

Mei 2020; Geen huurverlaging voor mensen die het nodig hebben .... zegt de minister.

Goedkopere en duurzamere huizen bouwen! Er komen honderdduizenden mensen op straat omdat de huren niet meer zijn op te brengen. Tijd om wakker te worden!

2. Elke dag 200.000 stadsbewoners erbij: de opmars van de metropool is wereldwijd onstuitbaar;

De stad als experimenteertuin van de menselijke soort .... dat zouden we beter kunnen doen als nu het geval is!

Ook bedrijfspanden zijn anno 2021 nog steeds onevenredig duur! Het staat helemaal los van de werkelijke waarde van de panden.

Mei 2021; Waarom zijn huizen zo verrekte duur- en nog 9 vragen en antwoorden over wonen in Nederland;

EVS is een non-profit dienstverlener in gebouwbeheer actief met de
transitie van vastgoed, de inrichting van steden en de leefomgeving. Het realiseren van levende, inspirerende gebouwen. Wij nodigen u uit om locaties beschikbaar te stellen voor onze bijzondere initiatieven


In de transitie van de gebouwde omgeving richting duurzaamheid ontbreekt vaak de sociale component- de maatschappelijke betrokkenheid.

Hoe zorgen wij als samenleving dat er ruimte is voor sociaal- maatschappelijke initiatieven? Welke stappen zijn er nodig en welke wetswijzigingen? Onze samenleving heeft het namelijk nodig dat wij sociaal en duurzaam worden en dat daar ruimte voor is.

EVS Gebouwbeheer heeft in dit werkveld intussen twaalf jaar ervaring opgebouwd. Ervaring die wij graag beschikbaar maken. Wij willen deze kennis graag delen met u en toepasbaar maken op diverse plekken. Zodoende zijn wij op zoek naar ruimtes en gronden waar wij maatschappelijke meerwaarde kunnen creëren. Gezond en toekomstgericht.

Het is om verschillende redenen nodig dat hier bewust aandacht aan wordt gegeven. Door de nieuwe strenge milieueisen gesteld aan pandeigenaren, komt er de komende jaren een enorm tekort aan ruimtes. Een tekort wat voor veel sociaal maatschappelijke initiatieven nu al nijpend is. Wij nodigen u uit om mee te ontwikkelen en te denken en ruimtes beschikbaar te stellen om zo bij te dragen aan echte innovatie in onze samenleving.


Specifiek zijn wij gericht op;

  • het ontwikkelen van maatschappelijk verantwoorde werk- en zienswijzen

  • beheer en de ontwikkeling van gronden

  • adviesfunctie

  • op verzoek lezingen en presentaties

  • Ons uitgangspunt en inspiratie zijn de natuur en het gebruik van natuurlijke materialen

  • Mensen een handvat bieden voor een andere leefwijze

  • Onze verantwoordelijkheid nemen voor deze aarde

  • De transitie van de samenleving richting gezond, duurzaam en inspirerend


 • Wij hebben een concept ontwikkeld voor de sociale bouw van Tiny Houses specifiek voor mensen die tussen de wal en het schip zijn gevallen of uit hun huis zijn gezet. Dit combineren wij met natuurontwikkeling en sociale duurzaamheid tot bijzondere initiatieven


Zodoende hebben wij een alternatief ontwikkeld waar wij graag meer over vertellen en waar wij partners bij zoeken die durven!

U kunt ons volgen via LinkedIn.


Wij zijn als organisatie uniek in ons werkveld.

Sedert vijf jaar actief in de grote regio Arnhem - Nijmegen

Locaties daarbuiten in overleg!


Ons werk doen als hoeders van de Aarde met het besef dat de grond de bron van al ons leven is heeft ons gebracht tot het oprichten van de Natural Living Trust


 • Kerndoel van onze werkwijze is maatschappelijke meerwaarde realiseren

voor mens, natuur, samenleving. Toekomstgericht en innovatief

 • Natuurontwikkeling waaronder voedselbossen www.ecovredegaard.nl

 • Monitoring en ontwikkeling van natuurlijke locaties www.ffrmnetwork.org

 • Verduurzamingsadvies voor gebouwen en de gebouwde omgeving

 • Vergroening schoolpleinen en educatieve activiteiten vanuit een ruime ervaring

 • Het beheren en ontwikkelen van locaties binnen en buiten Nederland

 • Schenkingen en legaten om deze doelstellingen waar te maken zijn welkom! Neemt u hiervoor contact met ons op.

ffrmnetwork at gmail.com
(0031)(0)6 19 67 93 89
Natural Linving Trust

Locaties waar wij interesse in hebben en iets mee kunnen:

 • bedrijfspanden

 • (vervallen) tuinen of landgoederen

 • school; pleinen of gebouwen

 • braakliggende gronden

 • gebiedsontwikkeling

* herontwikkeling

  • herbestemming

 • (Tijdelijke) overgangssituaties

 • 'Tussen de wal en het schip' - langslepende procedures tav locaties of panden

 • Natuurontwikkelgebieden

 • innovaties en regelvrije zones invulling geven(!)

Werkwijze

 • Aanmelding locaties en gebouwen via organisatie@evsgebouwbeheer.nl

 • Wij plannen met u een afspraak

 • Opnemen gegevens, wensen, mogelijkheden

 • Bepalen van periode en doelen

 • Het opstellen van een beheer - en/of een werkovereenkomst

 • Nadere uitwerking door ons tot een plan van aanpak

 • Afstemming en nadere fijnstelling in de aanpak

Ons werk in een notendop:

Is de samenleving in staat om duurzame steden te bouwen? ZEKER! Waarom doen wij het dan niet?

Zo gaan veel maatschappelijke initiatieven op de fles omdat de huur niet kan worden opgebracht, omdat ruimtes duur en schaars zijn en ondertussen 10 tot 15% van de bedrijfspanden leeg staat ondanks economische groei. Vervolgens maatschappelijk initiatief aanslaan voor de gemeentebelastingen want voor iedereen moet dat gelijk zijn en zo verdwijnt veel initiatief.

Er ontbreekt in het gemeentelijk apparaat een categorie 'maatschappelijk initiatief' naast burgers en bedrijven. Daar kun je allerlei eisen aan stellen om te zorgen dat het echt maatschappelijk initiatief is. Daar hebben wij het onderstaande keurmerk voor opgesteld en bieden wij een alternatief in bijzonder beheer zonder kosten.

Het is de vraag om in de samenleving de durf te hebben te kiezen voor een andere aanpak die meer menselijk en sociaal is en perspectief geeft.

Enkele gedachten voor een leefbare samenleving:

 • Laat overheidspanden een voorbeeld mogen zijn voor burgers en laten zien wat er kan en daar op gericht zijn in voorlichting, openheid en een doorverwijsfunctie vervullen ten aanzien van de gerealiseerde verbeteringen

 • Geef mensen met een laag inkomen voorrang bij verduurzaming van de woning en zie er op toe dat de huurprijzen Lager worden

 • Laat bedrijven verantwoorden waar de winst vandaan komt en wie of wat daar onder heeft geleden

 • De gebouwde omgeving gaat naar een compleet nieuw niveau. Alles kan gebouwd worden en in een record tempo. De onderstaande filmpjes laten de 4D praktijk zien;

Wij bieden U als pandeigenaar:

Beheer, monitoring, planontwikkeling
Maatschappelijk verantwoord handelen
Menselijk en direct contact
De mogelijkheid bij te dragen aan een beweging van verandering!
Vormgeven aan een andere economie en samenleving

De duurzaamheidsdoelstellingen van uw bedrijf kunt u realiseren door te participeren in ons werk

* Door het beschikbaar stellen van ruimte
* Schenking in de vorm van goederen of diensten of een financiële bijdrage aan ons werk is voor u opvoerbaar als een aftrekpost
* Innoveren en ontwikkelen in een vernieuwende aanpak; daar staan wij voor!

EVS is een ANBI instelling

-Wij bieden maatwerk in uw situatie en realiseren uw wensen!


* Mail ons voor het maken van een afspraak organisatie@evsgebouwbeheer.nl

* Telefoon: (0031)(0) 6 19 67 93 89

Praktisch werken aan een sociale en rechtvaardige samenleving is onze uitnodiging en uw mogelijkheid


Voor nadere informatie;

- een afspraak - een beheerplan - advies op maat - een oriënterende rondwandeling door uw pand

Nodigen wij u uit contact met ons op te nemen.

Dank voor uw aandacht.

EcoVrede Nederland


Nadere Informatie ANBI erkenning in verband met schenkingen aan onze organisatie

Ecovrede Nederland werkt als non- profitorganisatie of beter gezegd; Initiatieven met maatschappelijke, sociale en natuurlijke meerwaarde in diverse aspecten

* Het beheer van gebouwen is een maatschappelijke functie die zonder winstoogmerk door ons wordt uitgevoerd. Dit is het verschil dat wij maken in de praktjk.

Toekomstgericht en praktisch! www.EVSgebouwbeheer.nl


If you are thinking a year ahead, sow seed. If you are thinking ten years ahead, plant a tree. If you are thinking one hundred years ahead, educate people. By sowing seed once, you will harvest once. By planting a tree, you will harvest tenfold. By educating people, you will harvest one hundredfold.” - Anonymous Chinese poet, 4th Century BC –

Shanghai Intelligent Building Technology