Explicació


Els textos explicatius poden seguir aquests esquemes organitzatius segons Felipe Zayas (2012):


 EXPLICATIUS  PROBLEMA-SOLUCIÓ
 

COMPARATIUS

 Expliquen les causes i conseqüències
d´una situació

EXEMPLE. COAVALUACIÓ 1R CICLE PRIMÀRIA.

M. Marimon, CP Baloo. Via Neus Sanmartí.
Exposen els mitjans per
aconseguir una finalitat


Relacions de semblança o contrastRúbrica text expositiu CEIP Joan Perich i Valls de Sant Joan Despí. 2n cicle de primària.

Rúbrica d´un reportatge. Carles Páez. 3r cicle de primària. 

Rúbrica de textos explicatius (CP Margarita Florit, Ciutadella, PRIM)

Rúbrica de cibertextos (IES Sa Blanca Dona, Eivissa)

DEFINICIÓ

Veure trets més detallats dins aquest PPT

El text explicatiu està destinat a analitzar o fer comprendre amb claredat i d’una manera completa una matèria, un text, un fenomen, una paraula, un organisme, un esquema.  Intenten explicar tot el que sabem sobre un determinat tema o qüestió. També s´anomenen textos informatius.

ESTRUCTURA

1. Presentació del tema. De què tractarà el text.

2. Desenvolupament. cada idea a un paràgraf diferent; cada paràgraf ha de contenir exemples i demostracions. Les idees han d’estar perfectament ordenades, seguint un ordre lògic. Cada idea o grup d’idees poden acompanyar-se de gràfics, esquemes o dibuixos.

3. Conclusió, on es sintetitza la idea principal del text o les idees més importants o rellevants.


CONNECTORS

En el text explicatiu s’utilitzen paraules que introdueixen explicacions o exemples i expressions que demostren i/o expliquen les conseqüències dels fets: “Perquè...” “Com que...” “Per això...” “Ja que...” “D’altra banda...”. 

El text explicatiu expressa fets exactes amb un vocabulari precís amb frases no gaire llargues i amb molts signes de puntuació


Imatge superior. Pràctica d´aula. 

Què volem saber sobre el text explicatiu? Jaume Sans Vellvehí

Base d'orientació de comparar-contrastar


Rúbrica de comparar-contrastar

Font: www.readwritethink.org


ÍTEMS COMUNS A TOTES LES BASES D´ORIENTACIÓ DE LES TIPOLOGIES TEXTUALS

 

B

R

M

ADEQUACIÓ. La presentació és adequada (títol encertat, marges, cal·ligrafia), s´expressa correctament,

 

 

 

COHERÈNCIA. Estructura ordenada de paràgrafs.

 

 

 

COHESIÓ. Puntuació, connectors, pronoms,  paraules ordenades

 

 

 

CORRECCIÓ. Errades ortogràfiques

 

 

 

VARIACIÓ. És original, entretingut, té il·lustracions

 

 

 


BASE D´ORIENTACIÓ TEXTOS EXPLICATIUS

 

B

R

M

Presenta el tema, explica la idea central

 

 

 

Desenvolupa els diferents aspectes i continguts treballats

 

 

 

Aporta conclusions o reflexions en relació a la importància del tema tractat

 

 

 

Inclou tots els continguts necessaris per entendre el tema

 

 

 

Aporta conclusions que indiquen la importància del tema tractat

 

 

 

En què he millorat?

 

 

 

En què he de millorar?

 

 

Què he de fer per millorar?