Nostalgias TucumanasNostalgias Tucumanas · Jaime Torres · Ariel Ramírez
Nostalgias Tucumanas (Remastered 2003) · Los Chalchaleros
Nostalgias Tucumanas · Zamba QuipildorNostalgias Tucumanas · El Chango Nieto
Tucuy - Nostalgias Tucumanas
Nostalgias Tucumanas · Chaqueño Palavecino
Nostalgias Tucumanas · Paco De Lucia · Enrique Montoya