Verzekeringen

Verzekeringen

Filios Scholengroep heeft voor alle leerlingen en het personeel ( onder personeel vallen ook: stagiaires, vrijwilligers, overblijfouders, inleenkrachten en al degenen welke aan schoolse dan wel buitenschoolse met de school verband houdende activiteiten deelnemen) een schoolongevallen-verzekering en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

I. Ongevallenverzekering:

Deze verzekering is van kracht voor het personeel en de leerlingen tijdens schooluren en evenementen in schoolverband (schoolreis; excursie; schoolkamp e.d), alsmede gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd. Ook is deze verzekering van toepassing op leerlingen gedurende hun stagewerkzaamheden en het gaan van huis naar de stageplaats en omgekeerd.

Dekking wordt geboden voor:

· Overlijden: maximum uitkering: € 12.500,00

· Maximale uitkering bij algehele blijvende invaliditeit: € 50.000,00

· Geneeskundige kosten tot een maximum van € 2.500,00

· Tandheelkundige hulp per element € 2.500,00

Materiële schade wordt niet vergoed. Mocht er sprake zijn van een ongeval met letselwordt materiële schade ook vergoedt.

De ouders/verzorgers kunnen deze verzekering zelf uitbreiden tot een 24-uursdekking of hogere uitkeringsbedragen. Zij dienen echter daarvoor zelf actie te ondernemen.

II. Aansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering heeft betrekking op de onderwijsinstelling met alle bijkomende en bijbehorende activiteiten in de ruimste zin.

Verzekerd is het personeel dat voor het schoolbestuur werkzaamheden verricht. Hieronder worden verstaan stagiaires, vrijwilligers, inleenkrachten en al degenen die aan schoolse dan wel buitenschoolse met de school min of meer verband houdende activiteiten deelnemen.

De bovenstaande verzekeringen maken onderdeel uit van het pakket verzekeringen dat Filios heeft afgesloten bij Aon Verzekeringen.

Indien een leerling van de school schade toebrengt aan een andere leerling of een leerkracht dan dient deze schade verhaald te worden op de ouders/verzorgers van de leerling.

De wetgever heeft bepaald dat de ouders zelf verantwoordelijk blijven voor het onrechtmatig of nalatig handelen van hun kinderen, ongeacht waar zij zich bevinden.

Wij raden u wel aan om eerst contact op te nemen met uw eigen verzekeringsagent om ervoor te zorgen dat u niet dubbel verzekerd bent.

Vervoer bij excursies

In het kader van diverse lesactiviteiten gaan we soms met de kinderen op bezoek naar de Maashorst, het Jan Cunencentrum, een kasteel, het Rijksmuseum e.d. Het vervoer van en naar evenementen gebeurt doorgaans belangeloos door ouders.

Doet zich tijdens het vervoer een ongeval voor, waarbij de besturende ouder schuld heeft (verwijtende schuld) en waardoor persoonlijke of materiële schade aan de inzittenden ontstaat, dan kunnen schadeclaims verhaald worden op de W.A. verzekering van het voertuig.

Bij een ongeval waarbij de schuld ligt bij de tegenpartij, kan de schade (ook die van de inzittenden) worden verhaald op de W.A. verzekering van die tegenpartij/voertuig.

Doet zich een schade voor, waarbij de bestuurder noch de tegenpartij iets te verwijten valt, is geen verhaal mogelijk. In dit geval kan te allen tijde een beroep gedaan worden op de door de school t.b.v. de leerlingen en leerkrachten (incl. hulpkrachten e.d.) afgesloten collectieve Schadeverzekering voor Inzittenden Plus dekking.

Laat u zich niet verleiden om te veel kinderen in de auto te nemen, waardoor de kans op ongevallen groter wordt (sneller afgeleid worden etc.) en de verzekering niet geldt. Op de site www.veiligverkeernederland.nl kunt u lezen hoeveel kinderen u mag vervoeren en onder welke condities.