Visie op onderwijs

Op basisschool De Nieuwe Link staat het kind centraal. In de pedagogische driehoekgesprekken aan het begin van ieder schooljaar wordt door de leerkracht samen met kind en ouders het leerdoel en het persoonlijke doel vastgesteld. Ook wordt er gekeken naar wat er van ieder nodig is om dit doel te bereiken. Het kind wordt hierdoor mede-verantwoordelijk gemaakt voor zijn of haar leerproces. Ouders zijn hierbij ondersteunend. Wij zorgen voor goed onderwijs dat aansluit op het vervolgonderwijs waarin we de talenten van kinderen verder ontwikkelen door hen een uitdagende leeromgeving te bieden. Wij zien ouders als ervaringsdeskundigen en werken samen aan de optimale ontplooiing van hun kind.

Basisschool De Nieuwe Link staat voor onderstaande waarden:

  • Ieder mens is een zelfstandig individu met eigen mogelijkheden en beperkingen.
  • Kinderen leren leren vanuit een eigen verantwoordelijkheid door een actieve, betrokken houding.
  • Ieder kind heeft het recht op een kans om zich optimaal te ontplooien.
  • Leren van elkaar door samenwerken en samenwerkend leren vinden wij erg belangrijk.

Basisschool De Nieuwe Link levert een bijdrage aan opvoeding en vorming, waarbij ernaar gestreefd wordt dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige, kritische en verantwoordelijke mensen. De school streeft naar de optimale ontplooiing van kinderen, zowel sociaal-emotioneel, cognitief, creatief als fysiek.

Op school dragen de leerkrachten gezamenlijk de verantwoordelijkheid om de kinderen te motiveren actief deel te nemen aan het onderwijs en uiteindelijk de eerste stappen te zetten op hun weg naar volwassenheid. Een volwaardige en open relatie tussen kinderen, leerkrachten en ouders staat centraal. Daarbij wordt een beroep gedaan op eerlijkheid en flexibiliteit van iedereen om tegemoet te komen aan de specifieke (onderwijs)behoeften van het individuele kind.

De school zorgt voor een aangename werkomgeving voor iedereen: kinderen, ouders en leerkrachten moeten zich op hun gemak voelen. Ons uitgangspunt is dat kinderen graag naar school willen komen omdat ze er kunnen leren en spelen in een veilige, vertrouwde omgeving, waar ze gewaardeerd, geaccepteerd en gerespecteerd worden. Waar alle leerlingen hun talenten en mogelijkheden volop kunnen ontwikkelen. Waar leerproblemen geen afbreuk doen aan de eigenwaarde of het zelfvertrouwen.