Communicatie

Wij communiceren op diverse manieren met onze ouders:

  • Dagelijks tijdens de inloop bij het halen en brengen van de kinderen. Op deze momenten kunnen kleine zaken met elkaar uitgewisseld worden zoals een herinnering van een tandartsbezoek e.d. Indien een uitgebreider gesprek nodig is wordt er een afspraak gemaakt voor een gesprek na schooltijd of voor een telefonische afspraak.
  • Via onze basisschoolapp binnen de beschermde omgeving van Social Schools. Elke groep heeft een groepsapp. De klassenouder kan binnen deze groepsapp ook een bericht versturen. De leerkracht is beheerder van deze app. Ouders ontvangen via de leerkracht een uitnodiging om zich aan te melden bij deze app.
  • Tijdens de oudergesprekken vindt uitwisseling plaats over het welbevinden en de prestaties van de leerlingen. Vanaf groep 5 is de leerling aanwezig bij het gesprek. In het eerste gesprek staan de persoonsaspecten van het kind centraal en worden door de leerkracht, de leerling en de ouders doelen vastgesteld voor het komende schooljaar. In het tweede en derde gesprek wordt aan de hand van het rapport en de Citoscores de voortgang van de prestaties besproken. Tussentijds kan er op verzoek van ouders en/of leerkrachten een vervolggesprek gepland worden.
  • Wij vinden het belangrijk dat we 'korte lijntjes' hebben met ouders. Dit komt het welbevinden van onze kinderen ten goede.

Privacy

Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG)

Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. De school heeft leerlinggegevens nodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook worden de gegevens opgeslagen voor de goede administratieve organisatie van de school. De meeste leerlinggegevens komen van ouders (zoals bij de inschrijving op school), maar ook leraren en ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). Soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (dyslexie of ADHD), geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling. Ook te denken valt aan beeldmateriaal, waarvoor ook toestemming is gevraagd tijdens het aanmelden van uw kind.

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. Met de leveranciers van deze leermiddelen zijn door Filios Scholengroep duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de gegevens die ze van de school krijgen. Een leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als de school daar toestemming voor geeft.

Filios Scholengroep en daarbij behorende scholen streven ernaar dat alle afspraken die er worden gemaakt ook werkbaar moeten zijn en blijven. Filios Scholengroep onderschrijft de wetgeving en neemt het zeer serieus , echter is het niet in het belang van het kind om van deze wet onze core-business te maken.

We vragen dan ook een ieder om vanuit een ‘gezond verstand’ te handelen en met elkaar in gesprek te blijven wanneer nodig.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben met betrekking tot de AVG dan vragen wij u om contact op te nemen met de Functionaris Gegevensbescherming. Deze is bereikbaar via: avg@filiosscholengroep.nl