Op basisschool De Nieuwe Link is bewust gekozen voor een actieve rol voor de ouders. Zonder ouders kan een deel van de activiteiten geen doorgang vinden. Het betreft zowel (onderwijs)ondersteunende-, uitvoerende- als beleidsbepalende activiteiten.

Ouders kunnen een actieve rol spelen in de geledingen: Oudervereniging, Medezeggenschapsraad of Bestuur. De school heeft als uitgangspunt dat de ontwikkeling van de kinderen een zaak is van school en ouders, waarbij moet worden opgemerkt dat beiden uiteraard eigen verantwoordelijkheden kennen.

De Oudervereniging

De Oudervereniging vertegenwoordigt alle ouders/verzorgers van de school en werkt nauw samen met het team. Tot hun taken behoort het organiseren van en assisteren bij diverse activiteiten.

De Oudervereniging organiseert activiteiten, zoals de afsluiting van de Kinderboekenweek, het Sinterklaasfeest, het kerstdiner, de bosdag of het schooluitstapje. Daarnaast coördineert de Oudervereniging de hulp van ouders bij de activiteiten die door hen en het team van De Nieuwe Link worden georganiseerd. De Oudervereniging bestaat uit enthousiaste ouders die het leuk vinden om zich op deze manier voor de school en de kinderen in te zetten. Het emailadres van de Oudervereniging is: oudervereniging.denieuwelink@filiosscholengroep.nl

Ouderbijdrage

Bovengenoemde activiteiten worden voor een deel bekostigd uit een ouderbijdrage. De ouderbijdrage bedraagt € 30,- per kind per jaar en is een vrijwillige bijdrage. De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht bij het vaststellen van de hoogte en de besteding van de ouderbijdrage. Voor het betalen van de ouderbijdrage ontvangen alle ouders/verzorgers een factuur. De begroting en jaarafrekening van de Oudervereniging zijn ter inzage op de administratie. Wij maken u erop attent dat u in sommige gevallen gebruik kunt maken van 'Stichting Leergeld'.