Klachtenregeling

Klachten en suggesties

We kennen een algemene klachtenprocedure.

De regeling onderscheidt twee soorten klachten:

A. De algemene onderwijskundige regeling met betrekking tot het niet voldoen aan de vereisten of verwachtingen ten aanzien van alle onderwijskundige zaken op De Lockaert.

U kunt uw klacht mondeling kwijt bij de schoolleiding, per e-mail bsdelockaert@filiosscholengroep.nl.

B. De klachtenregeling seksuele intimidatie: hierin wordt de procedure vermeld die gevolgd wordt als er een ernstige klacht is over machtsmisbruik op school. Daarbij kan het gaan om seksuele intimidatie, ernstige vormen van pesten, discriminatie, racisme en lichamelijk geweld.

Bij klachten over gedrag waarbij de een ongewenst de baas is over de ander, kunnen ouders en kinderen contact opnemen met Jeanine Peters of Jenny van Schijndel (schoolcontactpersonen). Daarbij kan onder andere gedacht worden aan:

  • dubbelzinnige opmerkingen,
  • bedreigingen (in woord en gebaar),
  • lijfelijke aanraking tegen je zin in.

De schoolcontactpersoon zorgt voor een eerste opvang, probeert samen naar een oplossing te zoeken (ook in preventieve zin) of verwijst door naar de externe vertrouwenspersoon. Deze externe vertrouwenspersoon is er ook voor klachten van ouders en leerkrachten die liever niet naar een schoolcontactpersoon gaan. Ouders kunnen ook zelf het initiatief nemen om een afspraak te maken.

De school heeft ook een pestprotocol. (zie downloads) Dit protocol kan gebruikt worden bij (ernstige) vormen van pesterijen en vormen van machtsmisbruik. Het oudste kind uit het gezin krijgt een folder waar de gegevens in staan.

Tevens zijn wij aangesloten bij Stichting KOMM, een onafhankelijke klachtencommissie Machtsmisbruik in het onderwijs: www.komm.nl