Balodyan Voice Threads - Marathi

Please click on links below to see Marathi voice-threads created by Balodyan Students.

१) Colors of Clothes कपड्यांचे रंग २६) Future Plans भविष्याचा विचार

२) Wake-up Time उठण्याची वेळ २७) Signs of Spring वसंताच्या खुणा

३) Breakfast न्याहारीत काय काय खाल्ले? २८) Greek Independence Day ग्रीसचा स्वातंत्र्यदिन

४) Exercise कुठला व्यायाम केला? २९) Earth Hour पृथ्वी प्रहर

५) Dental Cleaning दातांची स्वच्छता ३०) Beyond Earth Hour पृथ्वी प्रहरानंतर

६) Sleep / TV Time झोपेची/ टीव्हीची वेळ ३१) National Day राष्ट्रिय दिवस

७) How do you wake up? तुम्ही सकाळी कसे उठता? ३२) Super-Power महा-शक्ती

८) Navy Pier नेव्ही पीयर ३३) Sports खेळ

९) The Bean बीन ३४) Voice-threads ध्वनी-सूत्र

१०) Taj Mahal ताज महल

११) Indian States भारतीय राज्ये

१२) Indian Languages भारतीय भाषा

१३) Indian Food भारतीय खाणे

१४) Indian Cities भारतीय शहरे

१५) Your Neighbors तुमचे शेजारी

१६) Last Movie शेवटचा सिनेमा

१७) Favorite Movie आवडता सिनेमा

१८) Favorite Song आवडते गाणे

१९) Types of Books पुस्तकांचे प्रकार

२०) Recommend a Book पुस्तक सुचवा

२१) Current Read वर्तमान वाचन

२२) Holi होळी

२३) House Chores घरकाम

२४) Cartoons / Comics कार्टून / कॉमिक्स

२५) Your Heroes तुमचे आदर्श