Balodyan Voice Threads - Marathi

Please click on links below to see Marathi voice-threads created by Balodyan Students.

१) Colors of Clothes  कपड्यांचे रंग                                                          

२) Wake-up Time उठण्याची वेळ                                                               

३) Breakfast न्याहारीत काय काय खाल्ले?                                                         

४) Exercise कुठला व्यायाम केला?                                                                      

५) Dental Cleaning दातांची स्वच्छता                                                        

६) Sleep / TV Time झोपेची/ टीव्हीची वेळ                                                    

७) How do you wake up? तुम्ही सकाळी कसे उठता?                               

८) Navy Pier नेव्ही पीयर                                                                                    

९) The Bean  बीन                                                                                                     

१०) Taj Mahal ताज महल 

११) Indian States  भारतीय राज्ये 

१२) Indian Languages  भारतीय भाषा      

१३) Indian Food भारतीय खाणे     

१४) Indian Cities भारतीय शहरे     

१५) Your Neighbors तुमचे शेजारी  

१६) Last Movie शेवटचा सिनेमा

१७) Favorite Movie आवडता सिनेमा

१८) Favorite Song आवडते गाणे 

१९) Types of Books पुस्तकांचे प्रकार

२०) Recommend a Book पुस्तक सुचवा

२१) Current Read वर्तमान वाचन

२२) Holi होळी  

२३) House Chores घरकाम  

२४) Cartoons / Comics कार्टून / कॉमिक्स

२५) Your Heroes तुमचे आदर्श  

२६) Future Plans भविष्याचा विचार   

२७) Signs of Spring वसंताच्या खुणा  

२८) Greek Independence Day ग्रीसचा स्वातंत्र्यदिन

२९) Earth Hour पृथ्वी प्रहर

३०) Beyond Earth Hour पृथ्वी प्रहरानंतर  

३१) National Day राष्ट्रिय दिवस   

३२) Super-Power महा-शक्ती

३३) Sports खेळ  

३४) Voice-threads ध्वनी-सूत्र