KOULuTUSPALVELUT TIEDOTTAA

UTBILDNINGSVÄSENDET INFORMERAR


Kunnan sivulle / Till kommuns sida

6.2.2019

Vanhempaintilaisuus järjestettiin koskien seksuaalista häirintää. Esityksen materiaaliin tästä: "Miten autat lasta/nuorta kriisissä. Trauman vaikutus lapsen/nuoren arkeen. Some, nuoret ja seksuaalikasvatus: traumapsykoterapeutti, psykologi Soili Poijula".


Lisäksi oppilashuollon ohje huoltajille / Som tilläggsinfon elevvårds anvisningar för vårnadshavarna.


Oppilashuollon yhteystiedot / Elevvårdens kontaktuppgifter


16.11.2018

Vuoden 2019 alusta lähtien HSL tarjoaa ilmaiset matkat koululaisryhmille arkena kl 9-15 välisenä aikana:

HRT erbjuder gratis resor till skolgrupper under vardagar kl 9-15 från början av 2019:24.10.2018

Koulutuspalveluiden uusi viestintästrategia on luotu.

En ny kommunikationsstrategi är skapad för utbildningstjänster.

15.3.2019

Oppilashuollon ohjausryhmä / Elevvårdens styrgrupp

Oppilashuollon teemaksi valittiin TURVALLISESTI YHDESSÄ.

TRYGGT TILLSAMMANS valdes för elevvårdens tema.


11.3.2019

OHRY/STYRGRUPPEN

Ohry päätti esittää Oppilashuollon teemaksi ensi lukuvuodelle Turvataitoja. Oppilashuollon ohjausryhmä tekee lopullisen päätöksen 15.3.

Styrgruppen bestämde att föreslå Trygghetsfärdigheter för Elevvårdens tema till nästa läsår. Styrgruppen för elevvård ska göra det slutliga beslutet 15.3.


28.2.2019

OHRY/STYRGRUPPEN

Opetustoimen ohjausryhmä hyväksyi kokouksessaan 4.2.2019 viestintäsuunnitelman Koulutuspalveluille. Suunnitelma löytyy sivustolta Tavoitteet-valikosta.

Peruskoulujen yhteinen kulttuuri- ja liikuntakalenteri on työn alla.

OPH:n hankehaut ovat käynnissä 21.3.2019 asti.

VESO/KIKY-ohjeistus lukuvuodelle 2019-2020


Utbildningstjänsters styrgrupp godkände på sitt möte 4.2.2019 Utbildningstjänsternas kommunikationsplan. Planen finns här under Mål-fliken.

Gemensam kultur och idrottskalender för grundskolorna är under arbete.

UBSs projektsökningar kan sökas ända till 21 mars 2019.

FBA/KIKY-direktiv läsåret 2019-2020


18.12.2018

OHRY/STYRGRUPPEN

Opetushallitus on alkanut selvittää mahdollisuutta varhentaa A2 –kielen opetusta tulevaisuudessa alkamaan neljännen vuosiluokan sijaan jo vuosiluokalla kolme. Sipoossa pohditaan myös vaihtoehtoa aloittaa A2 –kielen opetus jatkossa jo kolmannella luokalla.

Utbildningsstyrelsen har börjat utreda möjligheten att tidigarelägga undervisningen av A2 –språk från årskurs fyra till årskurs tre i framtiden. I Sibbo överväger man också alternativet att börja undervisningen av A2 – språk redan på årskurs tre i fortsättningen.


5.12.2018

OHRY/STYRGRUPPEN

Ohry hyväksyi Pedagogisen kehittämisryhmän ehdottaman muutoksen Wilman liukukytkintyökalulla suoritettavaan oppilaan itsearviointiin ja opettajan tällä tavalla toteuttamaan formatiiviseen arviointiin. Uusi linjaus on seuraava: oppilaan itsearviointi toteutetaan minimissään 4 kertaa / lukuvuosi, liukukytkinarvioinnin minimi on opettajalle 2 kertaa / lukuvuosi.

Styrgruppen godkände den förändring som den pedagogiska utvecklingsgruppen föreslog för självbedömning av en elev i Wilma och en formativ bedömning av en lärare på detta sätt. Den nya uppriktning är följande: självbedömning av eleven utförs minst 4 gånger / läsår, för läraren minst 2 gånger / läsår.

Perhekoulu-hanke/Familjeskola-projekt

Pilotointiryhmäksi valittiin hakemusten perusteella Söderkulla skola, Sipoonjoen koulu ja Lukkarin koulu.

Som pilotgrupp enligt ansökningar valdes Söderkulla skola, Sipoonjoki och Lukkari.


15.11.

Opiskelun ja oppimisen tuen kehittämisryhmä aloitti toimintansa 15.11. Ryhmä keskittyy tänä lukuvuonna erityisesti oppilaan tuen tiekartan laadintaan sekä pedagogisten asiakirjojen kehittämiseen.

Gruppen för stöd för lärande och skolgång inledde sin verksamhet 15.11. Gruppen fokuserar det här läsåret speciellt på uppgörande av en karta gällande stöd för eleven samt utvecklande av de pedagogiska dokumenten.


13.11.

PEDA-RYHMÄ/-GRUPP

Pedagoginen kehittämisryhmä päätti, että opettajat käsittelevät yhdessä kaikilla kouluilla digipassin sisällöt. Kommentit kirjataan kunkin otsikon alle. Kommentit ovat koulun yhteinen näkemys. Kommentointi 7.12. mennessä.

Den pedagogiska utvecklingsgruppen bestämde att lärarna behandlar tillsammans innehållet av digipass i alla skolor. Kommentarer skrivs under varje rubrik. Kommentarer är skolans gemensamma åsikt. Kommentarer tills 7.12.

DIGIPASSI SUOMEKSI

DIGIPASS PÅ SVENSKA


6.11.2018

OHRY/STYRGRUPPEN

Kokoontumisessa 6.11. ohjausryhmä päätti kolmen hengen Nepsy-tiimin perustamisesta koulujen tueksi (erityisopettaja, ohjaaja ja oppilashuollon edustaja).

Ledningsgruppen beslöt vid sitt möte 6.11 att grunda ett tre personers Nepsy-team som stöd för skolorna (speciallärare, handledare och representant från elevvården).


24.10.2018

OHRY/STYRGRUPPEN

Kokouksessa 24.10. käsiteltiin viestintäsuunnitelmaa ja sovittiin strategiatyölle ja muutosjohtamiselle työseminaaripäivät 14.2. ja 10.4. (rehtoreille ja apulaisrehtoreille).

På mötet 24.10 behandlades kommunikationsplanen och arbetseminariedagarna 14.2 och 10.4 slogs fast för strategiarbete och förändringsstyrningen (rektorer och vicerektorer).


23.10.2018

LIIKKUVA KOULU/SKOLAN I RÖRELSE

Rastis-Välkkäri-koulutukseen osallistuneet oppilaat nauttivat tutorien vetämästä koulutuspäivästä 23.10. Peräkärryllinen liikuntaa edistäviä liikuntavälineitä on varattavissa koulujen käyttöön viikoksi kerrallaan. Välkkärioppilaat osaavat käyttää välineitä.

Eleverna som deltog i Rastis-Välkkis skolningen gillade skolningsdagen som som tutorerna höll 23.10. Skolorna har möjlighet att reservera släpkärran som är lastad med idrottsfrämjande redskap en vecka i taget. Rastiseleverna känner till hur redskapen skall användas.


11.10.2018

OHRY/STYRGRUPPEN

Opetustoimen ohjausryhmä aloitti toimintansa 11.10. Ensimmäisessä kokouksessa päätettiin koulutuspalveluiden viestintäsuunnitelman laatimisesta.

Ledningsgruppen för undervisningsväsendet inledde sin verksamhet 11.10. På första mötet beslutade man om uppgörandet av en kommunikationsplan för utbildningstjänster.


Våren 2018

I Salpar skola har man byggt en hel ny skolgård i Skolan i rörelse andan.

Leppätien koululla opitaan teemakokonaisuuksien avulla.Osallistu keskusteluun Facebookissa Delta i diskussionen i Facebook


Lumipäivät - Snödagarna

Hiihtoliiton, Sipoon kunnan liikuntapalveluiden ja koulutuspalveluiden yhteistyössä järjestämä tapahtuma kaikille 1.-2.-luokkalaisille 4.-6.2.2019

En evenemang som arrangeras av Skiförbundet, Sibbo idrottstjänster och utbildningstjänster för alla elever i åk 1-2 4.-6.2.2019

Sipoonlahden Haavi/Nest ottaa kopin, kun koulu ei maistu

Opettaja Pipsa Lainas (oik.) ja koulunkäynninohjaaja Teea Kettumäki ottavat Sipoonlahden koululla tiiminä koppia nuorista, joilla motivaatio koulunkäyntiin on syystä tai toisesta hukassa. Haavi (engl. Nest) -toimintamallin ajatuksena on, että nuori hakeutuu ryhmään omasta tahdostaan ja saa edetä opinnoissaan omaan tahtiinsa. Kun opintoja hiertänyttä ongelmaa saadaan turvallisessa toimintaympäristössä purettua, herää motivaatio ja opiskelun ilo parhaimmillaan uudestaan. Haavi/Nest on valittu myös parhaiden opetusinnovaatioiden HundrEd-hankkeeseen. Lisätietoja toiminnasta saat Pipsalta, Teealta ja osoitteesta https://hundred.org/fi/innovations/nest