KOULuTUSPALVELUT TIEDOTTAA

UTBILDNINGStjänsterna INFORMERAR


Kunnan kotisivuille / Till kommunens webbsida

CHROMEBOOK-TIEDOTE VUOSILUOKKIEN 6 JA 9 OPPILAILLE - CHROMEBOOK-INFO FÖR ELEVER I ÅK 6 OCH 9

Hei!

Tällä hetkellä Chromebookisi on Sipoon kunnan hallinnassa. Jos pidät laitteen itselläsi koulun päätyttyä, tulee sinun tehdä seuraavat toimenpiteet 1.-30.6.2020 välisenä aikana.

 1. Käynnistä Chromebook
 2. Paina Esc + Refresh (F3) + käynnistysnappi
 3. Paina Ctrl + D
 4. Paina Enter, Chromebook käynnistyy uudelleen
 5. Kun näet ruudulla ”OS verification is OFF”, paina välilyöntiä (Space)
 6. Paina Enter, kone käynnistyy hetken päästä uudelleen
 7. Kun ruutuun ilmestyy ”Welcome!”-viesti, voit ottaa Chromebookin käyttöön omalla Google-tililläsi (ohje: https://support.google.com/chromebook/answer/1047362?hl=fi)

Hej!

Din Chromebook administreras av Sibbo kommun. Om du efter skolgångens slut vill behålla Chromebooken för privat bruk, bör du göra följande åtgärder mellan 1.-30.6.2020.

 1. Starta Chromebooken
 2. Tryck Esc + Refresh (F3) + start-knappen
 3. Tryck Ctrl + D
 4. Tryck Enter, Chromebooken startas om
 5. När du ser ”OS verification is OFF”, tryck mellanslag (Space)
 6. Tryck Enter, datorn startas om automatiskt
 7. När du ser ”Welcome!”-meddelandet, kan du ta i bruk Chromebooken med ditt privata Google-konto (anvisningar: https://support.google.com/chromebook/answer/1047362?hl=sv)


G SUITE -TILILLÄ OLEVAN MATERIAALIN TALLENTAMINEN - ATT SPARA MATERIAL FRÅN G SUITE -KONTO

9. luokan tai lukion 3. vuosiluokan opiskelijoille - Till elever på åk 9 och gymnasiestuderande åk 3

Mikäli haluat ottaa talteen Sipoon kunnan G Suite -tililläsi olevaa materiaalia, toimi alla olevien ohjeiden mukaan 30.6.2020 mennessä, jonka jälkeen tunnuksesi suljetaan.

Om du vill spara material från Sibbo kommuns G Suite -konto, följ anvisningarna nedan senast 30.6.2020. Efter det stängs ditt användarnamn.

Ohjeet suomeksi: https://blogi.cloudpoint.fi/2017/05/lukuvuosi-lahenee-loppuaan-nain.html

Anvisningar på svenska: https://docs.google.com/document/d/1XsTjV-SJ2xF6-4kT_18GpwrxSHjphSZQeYo2WoHgzqo/edit?usp=sharing


TUTOROPETTAJAKSI LV 2020-2020 - TUTORLÄRARE LÅ 2020-2021

Avoin haku tutoropettajaksi lv 2020-2021 käynnistyy pian.

Den öppna ansökningen till tutorlärare lå 2020-2021 kommer snart att börja.


TURNITIN

Turnitin on lukioiden käyttämä plagioinnin estotyökalu. Sinne kirjaudutaan Wilman tunnuksilla. / Turnitin är ett verktyg mot plagiering som används i gymnasium. Du loggar in med Wilma ID. https://sites.google.com/view/unelmienoppimaisemasipoossa/opettajalle-f%C3%B6r-l%C3%A4rare/palvelut-tj%C3%A4nster/turnitin


TYÖ- JA LOMA-AJAT LUKUVUONNA 2020-2021

Syyslukukausi: 12.8.2020 - 18.12.2020

Syysloma: 14.10. - 16.10.2020

Joululoma: 21.12.2020 - 6.1.2021

Kevätlukukausi: 7.1.2021 - 5.6.2021

Talviloma: vko 8 (22.2. - 26.2.2021)

Lomapäivä: 1.4.2021


SKOL- OCH LOVDAGAR FÖR LÄSÅRET 2020 - 2021

Höstterminen: 12.8.2020 - 18.12.2020

Höstlov: 14.10. - 16.10.2020

Jullov: 21.12.2020 - 6.1.2021

Vårterminen: 7.1.2021 - 5.6.2021

Sportlov: vecka 8 (22.2. - 26.2.2021)

Lovdag: 1.4.2021


Seppo-lisenssit - Seppo-licenser

Haluatko käyttää opetuksessasi Seppo-peliä? Seppon pelipedagogiikka on oppilaita innostava ja motivoiva tapa opettaa. Se laittaa pelaajat liikkeelle, jolloin aivotkin toimivat paremmin. Lisätietoja: https://seppo.io/fi/

Vill du använda Seppo i din undervisning? Seppos spelpedagogik är ett inspirerande och motiverande sätt för elever att undervisa. Det sätter spelarna i rörelse, vilket gör att hjärnan fungerar bättre. Mera information: https://seppo.io/fi/ (på finska/engelska)

Lisensit/licenser: riikka.strandstrom(at)sipoo.fi


IT-asioita / IT-ärenden, 9/2019

Chromebook-latureiden osto / Vid köp av ny Chromebook laddare:


syys - hösten 2019

Vuosiluokat 5., 7. ja 8. vierailevat tämän syksyn aikana Sipoonkorvessa, jossa on järjestetty tutor-opettajien toimesta ryhmäyttävää ohjelmaa.

Årskursser 5. 7. och 8 ska visitera Sibbo Storskog under denna höst. Tutorer har organiserat gruppaktiviteter.


8.8.2019

NäppisTaituri tulee käyttöön 4.-6.lk oppilaille syksystä 2019 alkaen (3 vuoden lisenssi). Kirjautuminen wilma-tunnuksin.

TypingMaster ska tas i använding för åk 4-6 från början av hösten 2019 (3 års licenss). Inloggning med wilma-lösenord.


7.8.2019

Edusi-toimialue poistetaan käytöstä. Googlen palveluihin pääsee nyt hallintoverkon tunnuksella, joka on sama kuin sähköpostin ja Wilman tunnus. Lisätietoa intrassa.

Edusi-domänet tas ur bruk. Man kommer i fortsättningen till Googles tjänster med administrativa nätets konto som är då samma konto som används för att logga in till eposten och Wilma. Mera infon i intra.


15.5.2019

Digipassi tukee sipoolaista oppilasta tieto- ja viestintäteknisten valmiuksien oppimisessa. Oppilas tulee arvioimaan syksystä 2019 alkaen omaa tvt-osaamistaan digipassin osa-alueiden mukaisesti. Digipassi on hyväksytty koulutusjaostossa nyt toukokuussa.

Digipass stöder elever för att lära sig IKT-färdigheter. Hösten 2019 ska eleven självbedöma sina IKT-färdigheter enligt områdena i digipass. Digipass har godkänts av utbildningsektionen i maj.


6.2.2019

Vanhempaintilaisuus järjestettiin koskien seksuaalista häirintää. Esityksen materiaaliin tästä: "Miten autat lasta/nuorta kriisissä. Trauman vaikutus lapsen/nuoren arkeen. Some, nuoret ja seksuaalikasvatus: traumapsykoterapeutti, psykologi Soili Poijula".


Lisäksi oppilashuollon ohje huoltajille / Som tilläggsinfon elevvårds anvisningar för vårnadshavarna.


Oppilashuollon yhteystiedot / Elevvårdens kontaktuppgifter


16.11.2018

Vuoden 2019 alusta lähtien HSL tarjoaa ilmaiset matkat koululaisryhmille arkena kl 9-15 välisenä aikana:

HRT erbjuder gratis resor till skolgrupper under vardagar kl 9-15 från början av 2019:24.10.2018

Koulutuspalveluiden uusi viestintästrategia on luotu.

En ny kommunikationsstrategi är skapad för utbildningstjänster.

23.5.2019

OHRY/STYRGRUPPEN

Ohry päätti, että hankitaan KiVa Koulu -kuntalisenssi.

Styrgruppen beslöt att skaffa KiVa Koulu -kommun licens.


15.4.2019

OHRY/STYRGRUPPEN

Ohry päätti, että lukuvuonna 2019-2020 9.-luokkalaisten väliarviointi toteutetaan oppimiskeskusteluna, kuten muillakin vuosiluokilla.

Styrgruppen beslöt att samtal kring lärande fungerar också i årskurs 9 som mellanbedömning under läsåret 2019-2020.


15.3.2019

Oppilashuollon ohjausryhmä / Elevvårdens styrgrupp

Oppilashuollon teemaksi valittiin TURVALLISESTI YHDESSÄ.

TRYGGT TILLSAMMANS valdes för elevvårdens tema.


11.3.2019

OHRY/STYRGRUPPEN

Ohry päätti esittää Oppilashuollon teemaksi ensi lukuvuodelle Turvataitoja. Oppilashuollon ohjausryhmä tekee lopullisen päätöksen 15.3.

Styrgruppen bestämde att föreslå Trygghetsfärdigheter för Elevvårdens tema till nästa läsår. Styrgruppen för elevvård ska göra det slutliga beslutet 15.3.


28.2.2019

OHRY/STYRGRUPPEN

Opetustoimen ohjausryhmä hyväksyi kokouksessaan 4.2.2019 viestintäsuunnitelman Koulutuspalveluille. Suunnitelma löytyy sivustolta Tavoitteet-valikosta.

Peruskoulujen yhteinen kulttuuri- ja liikuntakalenteri on työn alla.

OPH:n hankehaut ovat käynnissä 21.3.2019 asti.

VESO/KIKY-ohjeistus lukuvuodelle 2019-2020


Utbildningstjänsters styrgrupp godkände på sitt möte 4.2.2019 Utbildningstjänsternas kommunikationsplan. Planen finns här under Mål-fliken.

Gemensam kultur och idrottskalender för grundskolorna är under arbete.

UBSs projektsökningar kan sökas ända till 21 mars 2019.

FBA/KIKY-direktiv läsåret 2019-2020


18.12.2018

OHRY/STYRGRUPPEN

Opetushallitus on alkanut selvittää mahdollisuutta varhentaa A2 –kielen opetusta tulevaisuudessa alkamaan neljännen vuosiluokan sijaan jo vuosiluokalla kolme. Sipoossa pohditaan myös vaihtoehtoa aloittaa A2 –kielen opetus jatkossa jo kolmannella luokalla.

Utbildningsstyrelsen har börjat utreda möjligheten att tidigarelägga undervisningen av A2 –språk från årskurs fyra till årskurs tre i framtiden. I Sibbo överväger man också alternativet att börja undervisningen av A2 – språk redan på årskurs tre i fortsättningen.


5.12.2018

OHRY/STYRGRUPPEN

Ohry hyväksyi Pedagogisen kehittämisryhmän ehdottaman muutoksen Wilman liukukytkintyökalulla suoritettavaan oppilaan itsearviointiin ja opettajan tällä tavalla toteuttamaan formatiiviseen arviointiin. Uusi linjaus on seuraava: oppilaan itsearviointi toteutetaan minimissään 4 kertaa / lukuvuosi, liukukytkinarvioinnin minimi on opettajalle 2 kertaa / lukuvuosi.

Styrgruppen godkände den förändring som den pedagogiska utvecklingsgruppen föreslog för självbedömning av en elev i Wilma och en formativ bedömning av en lärare på detta sätt. Den nya uppriktning är följande: självbedömning av eleven utförs minst 4 gånger / läsår, för läraren minst 2 gånger / läsår.

Perhekoulu-hanke/Familjeskola-projekt

Pilotointiryhmäksi valittiin hakemusten perusteella Söderkulla skola, Sipoonjoen koulu ja Lukkarin koulu.

Som pilotgrupp enligt ansökningar valdes Söderkulla skola, Sipoonjoki och Lukkari.


15.11.

Opiskelun ja oppimisen tuen kehittämisryhmä aloitti toimintansa 15.11. Ryhmä keskittyy tänä lukuvuonna erityisesti oppilaan tuen tiekartan laadintaan sekä pedagogisten asiakirjojen kehittämiseen.

Gruppen för stöd för lärande och skolgång inledde sin verksamhet 15.11. Gruppen fokuserar det här läsåret speciellt på uppgörande av en karta gällande stöd för eleven samt utvecklande av de pedagogiska dokumenten.


13.11.

PEDA-RYHMÄ/-GRUPP

Pedagoginen kehittämisryhmä päätti, että opettajat käsittelevät yhdessä kaikilla kouluilla digipassin sisällöt. Kommentit kirjataan kunkin otsikon alle. Kommentit ovat koulun yhteinen näkemys. Kommentointi 7.12. mennessä.

Den pedagogiska utvecklingsgruppen bestämde att lärarna behandlar tillsammans innehållet av digipass i alla skolor. Kommentarer skrivs under varje rubrik. Kommentarer är skolans gemensamma åsikt. Kommentarer tills 7.12.

DIGIPASSI SUOMEKSI

DIGIPASS PÅ SVENSKA


6.11.2018

OHRY/STYRGRUPPEN

Kokoontumisessa 6.11. ohjausryhmä päätti kolmen hengen Nepsy-tiimin perustamisesta koulujen tueksi (erityisopettaja, ohjaaja ja oppilashuollon edustaja).

Ledningsgruppen beslöt vid sitt möte 6.11 att grunda ett tre personers Nepsy-team som stöd för skolorna (speciallärare, handledare och representant från elevvården).


24.10.2018

OHRY/STYRGRUPPEN

Kokouksessa 24.10. käsiteltiin viestintäsuunnitelmaa ja sovittiin strategiatyölle ja muutosjohtamiselle työseminaaripäivät 14.2. ja 10.4. (rehtoreille ja apulaisrehtoreille).

På mötet 24.10 behandlades kommunikationsplanen och arbetseminariedagarna 14.2 och 10.4 slogs fast för strategiarbete och förändringsstyrningen (rektorer och vicerektorer).


23.10.2018

LIIKKUVA KOULU/SKOLAN I RÖRELSE

Rastis-Välkkäri-koulutukseen osallistuneet oppilaat nauttivat tutorien vetämästä koulutuspäivästä 23.10. Peräkärryllinen liikuntaa edistäviä liikuntavälineitä on varattavissa koulujen käyttöön viikoksi kerrallaan. Välkkärioppilaat osaavat käyttää välineitä.

Eleverna som deltog i Rastis-Välkkis skolningen gillade skolningsdagen som som tutorerna höll 23.10. Skolorna har möjlighet att reservera släpkärran som är lastad med idrottsfrämjande redskap en vecka i taget. Rastiseleverna känner till hur redskapen skall användas.


11.10.2018

OHRY/STYRGRUPPEN

Opetustoimen ohjausryhmä aloitti toimintansa 11.10. Ensimmäisessä kokouksessa päätettiin koulutuspalveluiden viestintäsuunnitelman laatimisesta.

Ledningsgruppen för undervisningsväsendet inledde sin verksamhet 11.10. På första mötet beslutade man om uppgörandet av en kommunikationsplan för utbildningstjänster.


Våren 2018

I Salpar skola har man byggt en hel ny skolgård i Skolan i rörelse andan.

Leppätien koululla opitaan teemakokonaisuuksien avulla.Osallistu keskusteluun Facebookissa Delta i diskussionen i Facebook


#Uuttakoulua-hankkeen pilottikoulut ja työparit valittu

Hankkeen pilottikoulut ja opettajatyöparit valittiin hakemusten perusteella.

 • Systeeminen kehittäminen, johtoryhmävalmennus: Sipoonjoen koulu
 • Monitoimijainen yhteistyö: Sipoonlahden koulu
 • Vahvuuksiin perustuva oppiminen: Eva-Stina Törnroos ja Pirjo Kara, Lukkarin koulu
 • Oppimisen ja arjen käytäntöjen kokeilut: Ville Rantala ja Satuminna Metsärinne, Sipoonlahden koulu


#Uuttakoulua-hanke/-projekt

OPH:n rahoittamassa #Uuttakoulua -hankkeessa korostuvat oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen sekä toimintakulttuurin muutos. Hankkeessa ovat mukana Hanko, Raasepori, Lohja, Siuntio, Inkoo, Kirkkonummi, Karkkila, Vihti, Järvenpää, Nurmijärvi, Mäntsälä, Pornainen, Hyvinkää, Sipoo, Kerava ja Tuusula. Hankekokonaisuudesta vastaa Tuusulan kunta. Hanke toteutetaan tiiviissä aikataulussa ja hanke päättyy toukokuussa 2020.

Projektet #Uuttakoulua finansierade av UBS betonar stöd till lärande och välmående samt förändringen av verksamheten. Projektet omfattar Hangö, Raseborg, Lojo, Sjundeå, Ingå, Kyrkslätt, Högfors, Vihti, Träskända, Nurmijärvi, Mäntsälä, Borgnäs, Hyvinge, Sibbo, Kervo och Tusby. Tusby kommun ansvarar för hela projektet. Projektet kommer att genomföras på ett snävt schema och slutar i maj 2020.


Lumipäivät - Snödagarna

Hiihtoliiton, Sipoon kunnan liikuntapalveluiden ja koulutuspalveluiden yhteistyössä järjestämä tapahtuma kaikille 1.-2.-luokkalaisille 4.-6.2.2019

En evenemang som arrangeras av Skiförbundet, Sibbo idrottstjänster och utbildningstjänster för alla elever i åk 1-2 4.-6.2.2019

Sipoonlahden Haavi/Nest ottaa kopin, kun koulu ei maistu

Opettaja Pipsa Lainas (oik.) ja koulunkäynninohjaaja Teea Kettumäki ottavat Sipoonlahden koululla tiiminä koppia nuorista, joilla motivaatio koulunkäyntiin on syystä tai toisesta hukassa. Haavi (engl. Nest) -toimintamallin ajatuksena on, että nuori hakeutuu ryhmään omasta tahdostaan ja saa edetä opinnoissaan omaan tahtiinsa. Kun opintoja hiertänyttä ongelmaa saadaan turvallisessa toimintaympäristössä purettua, herää motivaatio ja opiskelun ilo parhaimmillaan uudestaan. Haavi/Nest on valittu myös parhaiden opetusinnovaatioiden HundrEd-hankkeeseen. Lisätietoja toiminnasta saat Pipsalta, Teealta ja osoitteesta https://hundred.org/fi/innovations/nest