Kielten opetuksen varhentaminen ja kehittäminen

Tidigarelägga och utveckla språkstudier

Lukemista liittyen kielen kehitykseen / Något att läsa angående språkutveckling:

Sipoon kunnassa on aloitettu kielisuihkukokeilu kahdessa päiväkodissa, muutamassa esikouluryhmässä sekä Lukkarin, Leppätien ja Jokipuiston koulujen sekä Salpar skolanin ykkös-kakkosluokkalaisille.

Kielisuihkutus kielinä ovat mm. ranska, saksa ja englanti. Kielisuihkutuksen ideana on tutustuttaa lapset eri kieliin ja herättää lasten mielenkiinto kieliä ja kulttuureita kohtaan.

Kielisuihkutuksessa kieltä lähestytään leikin ja laulun keinoin.

Sibbo kommunen har påbörjat ett språkduschförsök. Under våren ges språkduschar i två daghem, fyra förskolor och några skolor.

Idéen med språkduschar är att bekanta barn med olika språk och få barn att bli intresserade av främmande språk och kulturer. Språk som används i duscharna är bl.a. tyska, franska och engelska.

I språkdusch bekantar man sig med de olika språken genom att sjunga och leka.

Linkkejä kielisuihkutusmateriaaleihin / Länkar till språkduschmaterial på nätet:

Kielisuihkun leimapassi / Språkduschpasset:

Kielisuihkun leimapassi.docx
Språkdusch passet.docx

Kieli- ja kulttuuririkasteinen toiminta Sipoossa

Hanke on osa OPH:n kärkihanketta ja se tehdään yhteistyössä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen kanssa sekä suomen että ruotsinkielisissä yksiköissä. Hankkeessa kokeillaan erilaisia kielen opetuksen ja oppimisen toimintamalleja varhaiskasvatuksesta perusopetuksen viimeisille luokille.

Språk- och kulturberikad verksamhet i Sibbo

Projektet är en dal av Ubs spetsprojekt och förverkligas i samarbetet mellan småbarnpedagogik, förskoleundervisning och grundläggandeutbildning både på finsk- och svenskspråkiga enheter. I projektet prövas olika undervisnings och språkinlärnings modeller från småbarnspedagogik till de sista åren i grundskoleundervisning.

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoite on saada lapset ja nuoret valitsemaan jatkossa useampia kieliä, antaa lapsille ja oppilaille positiivisempi kuva eri kielistä ja kulttuureista ja lisätä moninaisuuden arvostamista. Lisäksi tavoitteena on kielten opetuksen monipuolistaminen ja toiminnallistaminen, opiskelumotivaation lisääminen sekä digitaalisten oppimisalustojen hyödyntämisen lisääminen kielten opetuksessa.

Projektets mål

Målet med projektet är att få eleverna att välja och studera flera spark, ge barn och elever en mer positiv bild av språk och kulturer och öka uppskattning av mångfald. Målet är också att göra undervisning av språk mer mångsidig och aktiverande så att barn och unga får mer motivation att studera språk.

Varhaiskasvatus, esi- ja alkuopetus

   • Kieliä on tarkoitus tuoda mukaan leikinomaisesti arjessa.

   • Lisäksi kokeillaan kielisuihkutoimintaa, erilaisia toiminnallisia menetelmiä ja hyödynnetään digimateriaalien tuomia mahdollisuuksia.

   • Varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta hankkeeseen osallistuu sekä suomen että ruotsin kielisiä ryhmiä.

Småbarnspedagogik och förskoleundervisning

   • Olika språk tas med genom lek i vardagen.

   • Språkduschaktiviteter och olika aktiverande metoder införs och digimaterial utnyttjas.

   • I projektet deltar både finsk- och svenskspråkiga grupper i småbarnspedagogik och förskoleundervisning.

Vuosiluokat 3 - 6

   • Digitaalisten opetusmateriaalien hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa.

   • eTwinning- portaali käyttöön kouluissa.

   • Toteutetaan kansainvälisiä projekteja autenttisten kielikontaktien luomiseksi.

   • Kehitetään yhteisopettajuutta ja aineintegraatiota.

   • Lisätään toiminnallisten menetelmien käyttöä kielten opetuksessa.

   • Perusopetuksesta hankkeeseen on tarkoitus saada mukaan n.700-1000 oppilasta.

Årskurs 3-6

   • Digimaterial utnyttjas i undervisningen och inlärningen.

   • eTwinning –portal tas i bruk i skolorna.

   • Olika internationella projekt förverkligas för att skapa autentiska språk kontakter.

   • Kollegialt lärande och ämnesintegrering utvecklas.

   • Använding av aktiverande metoder betonas i språkundervisning.

   • Meningen är att i projektet deltar ca. 700-1000 elerver inom grundläggandeutbildning.

Vuosiluokat 7 - 9

   • Kokeillaan Tandem-opetusta (A2-ruotsi ja A-suomi lukijat).

   • Tuetaan kielivalintoja toteuttamalla myös pieniä valinnaisryhmiä.

   • Digitaalisten alustojen ja opetusmateriaalien hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa.

   • Toteutetaan kansainvälisiä projekteja autenttisten kielikontaktien luomiseksi.

   • Otetaan käyttöön eTwinning -portaali.

   • Kehitetään yhteisopettajuutta ja vertaisoppimista.

   • Tuodaan kielitietoisia työtapoja opetukseen.

   • Oppilaat osallistuvat kieli- ja kulttuuripainotteisille TET-jaksoille.

Årskurs 7-9

   • Digimaterial utnyttjas i undervisningen och inlärningen.

   • Olika internationella projekt förverkligas för att skapa autentiska språk kontakter.

   • eTwinning –portal tas i bruk i skolorna.

   • Kollegialt lärande och ämnesintegrering utvecklas.

   • Språkmedvetna arbetssätt införs till skolan.

   • Eleverna deltar i språk- och kultur betonade PRAO-perioder.

Koulutukset

Hankkeeseen osallistuvat opettajat saavat koulutusta tarpeen mukaan mm. seuraavista aiheista:

   • Kielisuihkutoiminta

   • Tandemopetus

   • Toiminnalliset menetelmät opetuksessa

   • Digimateriaalit kieltenopetuksessa

   • OPH:n koulutukset

HY+ -koulutuksen raportti Sipoon kielisuihkutuksesta

https://docs.google.com/presentation/d/1hNBrH98Yb8Voof3GTwKBG2lKVPUpjkXxef6U0pjnheQ/edit?usp=sharing

Utbildningar

Lärarna som deltar i projektet får utbildning vid behov bland annat i följande ämnen:

   • Språkdusch

   • Tandemundervisning

   • Aktiverande metoder i undervisningen

   • Digimaterial i språkundervisningen

   • Ubs utbildningar


Hankkeen tavoitteet ja toiminta tarkentuu syksyn aikana.

Projektets mål och verksamhet specificeras under hösten.

Lisätietoja hankkeesta - Tilläggsinformation om projektet

Riikka Viljasjärvi, hankkeen koordinaattori, Sipoonjoen koulu, opettaja.


 • Sipoon kunta on saanut OPH:lta avustusta hankkeeseen 95.000€ (oma osuus 5% eli 5.000€). Käyttöaika 30.9.2017 - 31.7.2018. Avustus koskee varhaiskasvatusta ja perusopetusta. Projektikoodi: 1382.

 • Sipoon kunta on saanut OPH:lta avustusta hankkeeseen 70.000€ (oma osuus 5% eli 3.685€). Käyttöaika 1.8.2018 - 30.9.2019. Avustus koskee varhaiskasvatusta ja perusopetusta. Projektikoodi: 1408.