Sipoon kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma 2016

Sibbo kommuns läroplan för den grundläggande utbildningen 2016

Sipoon kunnan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Yleinen osa ja vuosiluokkakokonaisuudet.

Sibbo kommuns läroplan för den grundläggande utbildningen. Allmän del och årskurshelheter.

Valtakunnaliset perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
De nationella läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen

Sipoon kunnan perusopetuksen opetussuunnitelmaan on kirjattu kuntakohtaiset tekstit ja painopisteet omien otsikoiden alle. Myös oppiainekohtaiset osiot ovat saaneet oman Sipoo-otsikon. Sipoossa koulujen ja oppilaitosten työyhteisöjen voimavarana nähdään sen jäsenten moniosaaminen ja kunnan kaksikielisyys. Sipoossa arvostetaan kehittämistyötä ja opetustoimi tukee ja kannustaa kouluja kehittämään työskentelymenetelmiä ja toimintatapoja, myös yli kielirajojen.

Kunnan arvoina nähdään positiivisen ilmapiirin rakentaminen sekä oppilaiden että henkilökunnan keskuudessa. Sipoossa halutaan kannustaa oppilaita ja henkilökuntaa arvostamaan luontoa ja ympäristöä sekä toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Monet Sipoon kunnan kouluista sijaitsevat lähellä luontoa ja oppilaiden vapaa-ajan ympäristöjä. Tämä mahdollistaa toiminnallisten opetusmenetelmien sekä luovien, luonnonläheisten ja monipuolisten oppimisympäristöjen hyödyntämisen opetuksessa.

Koulun ja kodin yhteistyö ja oppilaiden ja huoltajien osallisuutta pidetään tärkeänä. Opetussuunnitelmatyön arvokeskustelussa vanhempien vastauksista nousivat vahvasti esiin ilmaisut kuten ”oppimisen ilo", ”vuorovaikutus” ja ”arvokas kohtaaminen”. Näitä arvoja halutaan Sipoon kunnan kouluissa ylläpitää ja rakentaa yhdessä.

De lokala särdragen, betoningarna och de lokala verksamhetsmodellerna och målen som anknyter till anordnandet av undervisningen har skrivits in som särskilda rubriker i läroplanen för Sibbo kommun. I avsnitten för läroämnena för de olika årskurserna har de lokala betoningarna beskrivits som egna punkter. Att medlemmarna har mångsidig kompetens och att kommunen är tvåspråkig ses som en resurs för arbetsgemenskaperna i förskolorna, skolorna, läroanstalterna och utbildningsväsendet. I Sibbo värdesätter man utvecklingsarbete, och undervisningsväsendet stödjer och uppmuntrar skolorna att utveckla arbetsmetoderna och verksamhetssätten, även över språkgränser.

Att bygga en positiv atmosfär bland både eleverna och personalen är en av kommunens värderingar. I Sibbo vill man uppmuntra eleverna och personalen att värdesätta naturen och miljön samt att fungera enligt principerna för hållbar utveckling. Många av skolorna i Sibbo kommun är belägna i närheten av naturen och elevernas fritidsmiljöer. Det här gör det möjligt att utnyttja praktiskt inriktade undervisningsmetoder samt kreativa, naturnära och mångsidiga lärmiljöer i undervisningen.

Man ser samarbetet mellan skolan och hemmet och vårdnadshavarnas delaktighet som viktiga. I debatten om etik och moral under läroplansarbetet lyftes några av föräldrarnas svar starkt fram, bl.a. ”glädje över att lära sig”, ”växelverkan” och ”värdigt bemötande”. De här värderingarna vill man upprätthålla och bygga upp tillsammans i skolorna i Sibbo.