16.11.2018

Vuoden 2019 alusta lähtien HSL tarjoaa ilmaiset matkat koululaisryhmille arkena kl 9-15 välisenä aikana:

HRT erbjuder gratis resor till skolgrupper under vardagar kl 9-15 från början av 2019:24.10.2018

Koulutuspalveluiden uusi viestintästrategia on luotu.

En ny kommunikationsstrategi är skapad för utbildningstjänster.

13.11.

PEDA-RYHMÄ/-GRUPP

Pedagoginen kehittämisryhmä päätti, että opettajat käsittelevät yhdessä kaikilla kouluilla digipassin sisällöt. Kommentit kirjataan kunkin otsikon alle. Kommentit ovat koulun yhteinen näkemys. Kommentointi 7.12. mennessä.

Den pedagogiska utvecklingsgruppen bestämde att lärarna behandlar tillsammans innehållet av digipass i alla skolor. Kommentarer skrivs under varje rubrik. Kommentarer är skolans gemensamma åsikt. Kommentarer tills 7.12.

DIGIPASSI SUOMEKSI

DIGIPASS PÅ SVENSKA


6.11.2018

OHRY/STYRGRUPPEN

Kokoontumisessa 6.11. ohjausryhmä päätti kolmen hengen Nepsy-tiimin perustamisesta koulujen tueksi (erityisopettaja, ohjaaja ja oppilashuollon edustaja).

Ledningsgruppen beslöt vid sitt möte 6.11 att grunda ett tre personers Nepsy-team som stöd för skolorna (speciallärare, handledare och representant från elevvården).


24.10.2018

OHRY/STYRGRUPPEN

Kokouksessa 24.10. käsiteltiin viestintäsuunnitelmaa ja sovittiin strategiatyölle ja muutosjohtamiselle työseminaaripäivät 14.2. ja 10.4. (rehtoreille ja apulaisrehtoreille).

På mötet 24.10 behandlades kommunikationsplanen och arbetseminariedagarna 14.2 och 10.4 slogs fast för strategiarbete och förändringsstyrningen (rektorer och vicerektorer).


23.10.2018

LIIKKUVA KOULU/SKOLAN I RÖRELSE

Rastis-Välkkäri-koulutukseen osallistuneet oppilaat nauttivat tutorien vetämästä koulutuspäivästä 23.10. Peräkärryllinen liikuntaa edistäviä liikuntavälineitä on varattavissa koulujen käyttöön viikoksi kerrallaan. Välkkärioppilaat osaavat käyttää välineitä.

Eleverna som deltog i Rastis-Välkkis skolningen gillade skolningsdagen som som tutorerna höll 23.10. Skolorna har möjlighet att reservera släpkärran som är lastad med idrottsfrämjande redskap en vecka i taget. Rastiseleverna känner till hur redskapen skall användas.


11.10.2018

OHRY/STYRGRUPPEN

Opetustoimen ohjausryhmä aloitti toimintansa 11.10. Ensimmäisessä kokouksessa päätettiin koulutuspalveluiden viestintäsuunnitelman laatimisesta.

Ledningsgruppen för undervisningsväsendet inledde sin verksamhet 11.10. På första mötet beslutade man om uppgörandet av en kommunikationsplan för utbildningstjänster.


Våren 2018

I Salpar skola har man byggt en hel ny skolgård i Skolan i rörelse andan.

Leppätien koululla opitaan teemakokonaisuuksien avulla.