Om EPR-forum

& tGov-programmet

EPR-forum:

Forkortelsen EPR står for "Elektroniske Prosesser & Rutiner". EPR-forum er registrert i Enhetsregisteret som en internasjonal forening med formål å utvikle og promotere internasjonale og Internett-baserte "åpne standarder" og "åpne kildekoder" innen "Tingenes Internett" ( IoT = Internet of Things). Intensjonen er å utvikle en faglig "verktøykasse" for å gjøre frontlinje-utøvere selv i stand til å skreddersy sine individuelt tilpassede tjenestebaserte løsninger for å oppnå mest mulig autonom beslutningsstøtte og SELVLEDELSE i sanntidsituasjoner. Dette gjennom å integrere forskjellig elektronisk utstyr av sensorer og aktuatorer i sanntid. Metodeverktøyet i verktøykassen vil bestå av to deler :

  1. "IoT eDevice-Engine" (Prosesserer eDevice-maler) : Abstraherer funksjoner fra elektroniske nettverksprodukter fra en rekke leverandører og plattformer (Funksjonsoverføring fra teknologisk utstyr til standardiserte funksjons- og tjeneste-maler benyttet i Prosedyrebank-malene)
  2. "IoT Scenario eFolder-workflow Engine" (Prosesserer eFolder-maler): Definerer både autonome/selvstyrende og manuelle arbeidsrutiner etter Beste Praksis (Gjenbrukbare Prosedyrebak-maler etter "Beste Praksis")

Metodene er basert på samkjøring mellom dagens nye Skytjenester hvor det gjøres et klart skille mellom DATA-base-servere(DaaS) og Infrastruktur(IaaS) som er en klar FORVALTNINGS-oppgave(off. ansvar) og er varig, mens programvare(SaaS) og IT-utstyr er en NÆRINGS-oppgave(industrielt ansvar) og vil være gjenstand for kontinuerlig utvikling gjennom endringer i teknologi og Lov-værk. Dette i konkurranse mellom en rekke leverandører som konkurrerer på like vilkår og ikke slik det offentlige gjør i dag ved å låse DaaS, IaaS samt Saas i leverandørlukkede miljøer med dyre lisenser og foreldet teknologi som lammer Digitaliseringen av Norge!

Dette er en forutsetning for fornuftig DIGITALISERING av samfunnet hvor man må forstå forskjellen på hva som er en Forvaltningsoppgave(off. ansvar) og hva som er en Næringsoppgave(industrielt ansvar). I dag roter man disse sammen gjennom å dessverre benytte leverandørlåste systemer, da spesielt i offentlig sektor. Dette lammer Digitaliseringen av samfunnet.

EPR-forum er leder av OASIS TGF som forklarer endringen og den nødvendige transformeringene som må til for å oppnå fair og felles "trafikkregler" for samkjøring av en rekke IT-systemer, teknologier og plattformer. Man må bort fra de systemlåste løsninger som låser DaaS,IaaS og SaaS til enkeltleverandører og må heller forstå at man må over til Borger- og Bruker-drevne løsninger som samkjøres med felles trafikkregler i et utall av systemer, teknologier og plattformer. Denne Tranformational Government Framework(TGF) standarden ligger bak tGov-programmet(transformational Government) til EPR-forum. Disse nye metodene vil totalt endre ledelsesfaget og den kompetanse morgendagens ledere trenger. Det digitale klasserommet har derfor en viktig faktor for ny forståelse av ledelsesfaget. Å forstå forskjellen på den samfunnslammede INKREMENTELLE innovasjonen (bare flikke på gamle utdaterte systemer som i dag) og heller starte med denne omtalte nye brudd-metodikken som betegnes som DISRUPTIV innovasjon blir essensielt i det nye ledelsesfaget som går mer og mer mot SELVLEDELSE med SANNTIDS-beslutninger.

EPR-forum og tGov-programmet vil foreløpig konsentrere seg om følgende fagområder:

  • eHealth / mHealth, ...
  • eEnergy / Smartgrid, ...
  • efood / SmartFarming / Hydroponic / aquaponic, ....
  • eConstruction / Smarthouse, ...
  • eMarine / ubemannet maskinrom, ....
  • eGov / SmartCities / eHomeland & Security, AlarmCentrals, ResQcoM, ...
  • etc.


Mer om dette kan leses om på følgende WEB-sider: