Endringsledelse

Change management

Studiebelastning tilsvarende 7,5 studiepoeng, desentralisert gjennomføring

Hvis allerede betalt og påmeldt gå til e-Klasserommet

Studium

Modulbasert mellomlederutdanning

Anbefalt forkunnskapskrav

Erfaringer fra arbeidslivet

Hovedforedragsholder: Geir Lahnsterin

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:

 • Ha kunnskaper om hva som kjennetegner endring og utvikling i en organisasjon
 • Ha kunnskaper om endringsteorier og aktuelle endringsbegreper (eks.: utvikling, reformer, omstilling, modernisering, rasjonalisering og fornyelse)
 • Ha kunnskaper om hva som er suksess- og fiaskokriterier i endringsarbeidet
 • Ha kunnskaper om andre organisasjoners erfaringer med iverksatte endringer
 • Ha en refleksjon om hva det innebærer at en leder skal ha endringskompetanse
 • Ha en refleksjon om aktørrollene: leder, medarbeider, tillitsvalgte, verneombud, HMS-ansvarlig
 • Ha en refleksjon om hva som forstås med «the knowing-doing gap»
 • Kunne analysere hva som kreves for at medarbeidere skal bli aktivt involvert i endringsarbeidet og få et eierforhold til iverksatte endringer
 • Ha ferdigheter i å kvalitetssikre den gode endringsprosess
 • Ha ferdigheter i å planlegge og iverksette endringstiltak
 • Ha ferdigheter i å håndtere motstand mot endringer


Kort innholdsbeskrivelse

Kurset skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer en organisasjon står overfor når det gjelder å planlegge og iverksette endringer. Spesielt fokus vil bli lagt på lederrollen og medarbeiderrollen i ansvaret for å gjennomføre vellykkede endringer. Kjennetegn på den gode endringsprosess vil bli belyst. Hvordan man skal forholde seg til motstand mot endringer inngår også som en del av kurset. Det vil også bli gitt en presentasjon av aktuelle lederverktøy som kan brukes i endringsarbeidet.


Aktuelle delemner

 • Hovedproblemstillinger og sentrale begreper
 • Endring som kontinuerlig prosess og som snuoperasjon
 • Forankring av endringsarbeidet i overordnete visjoner, mål og strategier
 • Sammenhengen mellom kreativitet, nytenkning, innovasjon og endring i organisasjonen
 • Presentasjon av en helhetlig modell for endring
 • Menneskesyn og grunnleggende verdier i endringsarbeidet
 • Rolleavklaring for aktører: ledere, medarbeidere, tillitsvalgte, konsulenter o.a.
 • Lov- og avtaleverk som ramme for endringer
 • Hva skal endres og utvikles (eks.: kultur, struktur, ledere, medarbeidere)
 • Interveneringsteknikker med fokus på muligheter og begrensninger
 • Hvordan skape identitet, involvering og eierforhold til endring?
 • Kjennetegn på den gode endringsprosess
 • Håndtering av motstand mot endringer
 • Suksesskriterier, farer og feller i endringsarbeidet
 • Presentasjon av aktuelle verktøy til bruk ved endringer
 • Effektmåling av gjennomførte endringer


Målgruppe

Aktuelle kursdeltagere er ledere i privat og offentlig sektor samt frivillige organisasjoner som ønsker å formalisere sin lederkompetanse. Kurset retter seg også mot medarbeidere som ønsker å gå inn i lederstillinger eller og ønsker å oppdatere seg på det aktuelle fagområdet.


Undervisning

Det aktuelle fagstoffet vil bli gjennomgått som kateterforelesning og drøftet i plenumsdiskusjoner. Gruppearbeid inngår også som en sentral del av læringsprosessen. Det vil bli presentert konkrete cases som bidrar til å belyse viktige organisasjonsforhold og forhold knyttet til lederrollen.


Arbeidsformer

Studentenes tilegnelse av stoffet vil skje ved deltagelse i klasseplenum, frivillige kollokviegrupper, selvstudium inkl. nettsøk og ved nettveiledning. Nettveiledning skjer ved at studentene ut fra eget behov kontakter nettveileder. Som et arbeidskrav inngår også en hjemmeoppgave med bestått – ikke bestått.


Eksamen

Evaluering av læringseffekt og modning av fagstoffet skjer ved to-dagers hjemmeeksamen med oppgitt oppgave bestående av a) en teoridel og b) et mini-case. Besvarelsen foretas enkeltvis eller i grupper på to eller tre studenter. Bokstavkarakterer A – F, der F betyr ikke bestått.


Pensumlitteratur

Dag Ingvar Jacobsen (2012). Organisasjonsendringer og endringsledelse, 2. utgave. Bergen: Fagbokforlaget.

Odd Nordhaug, Steen Hildebrandt og Søren Brandi (2010). Håndbok i endringsledelse. Oslo: Forlag1.


Pris:

Kurset koster 2600 kroner for de to første kursdagen. De to siste dagene koster så 2100 kroner. Om man ønsker å ta eksamen i tillegg koster dette 1200 kroner. For leie av lokaler, bevertning osv påløper en dagpakkepris på kr. 595,- kroner pr. kursdag som i sin helhet går til å dekke dette til konferansestedet.


Elektronisk påmelding:

Endringsledelse