Praktisk personalledelse

Kursintroduksjon:

PRAKTISK PERSONALLEDELSE

Modulbasert praktisk rettet mellomlederutdanning med et studieopplegg tilsvarende 7,5 studiepoeng.

-----------------------------

Mål:

Et av våre mest populære kurs som skal gi forståelse og innsikt i hvilke utfordringer mellomledere med personalansvar står overfor i sitt arbeid. Spesielt fokus rettes mot å skape et godt arbeidsmiljø, med vekt på gjensidig faglig respekt og behov for læring og utvikling. Hvordan ledere kan ha omsorg for sine medarbeidere på en god måte vil bli tillagt stor betydning. Lederes og medarbeideres formelle rettigheter og plikter blir tatt opp til behandling. Aktuelle lederverktøy som ledere kan benytte seg av i sitt praktiske samarbeid med egne medarbeidere blir presentert og gjennomgått

Målgruppe:

Aktuelle kursdeltagere er ledere i privat og offentlig sektor samt frivillige og arbeidslivets organisasjoner, som ønsker å formalisere sin lederkompetanse. Kurset retter seg også mot medarbeidere som ønsker å gå inn i lederstillinger eller og ønsker å oppdatere seg på dette meget aktuelle fagområdet.

For de som ønsker å utdanne seg i «praktisk personalledelse» og som ønsker å delta i nytt interaktivt nettverket med regelmessig oppdatering av aktualiteter på feltet, veiledning m.v. bør registrere seg på kurset eSam: Praktisk personalledelse

Hovedforedragsholder:

Høyskolelektor Geir Lahnstein Tidligere mangeårig høyskolelektor ved Diakonhjemmets utdanningssenter og Handelshøyskolen BI

Utenom tilgang til e-Klasserommet er det fellessamling i 2 omganger:

Mandag 25. og tirsdag 26. september 2017

Sted: Oslo Vandrerhjem Haraldheimen Haraldheimveien 4, 0587 Oslo

PROGRAM 1. DAG:

Mandag 25. September 2017

Kl. 09.30 – 10.00 Registrering kaffe og rundstykker

Kl. 10.00 – 12.00

FRA TRADISJONELL OG REGELORIENTERT PERSONALADMINISTRASJON, TIL MÅLRETTET OG SYSTEMATISK PERSONALLEDELSE OG PERSONALUTVIKLING

• litt historikk, begreper og menneskesyn

• noen aktuelle teorier om god personalledelse

• særskilte utfordringer i det å være en virkelig god personalleder

• viktigheten av det gode arbeidsmiljø og motivasjon som «drivkraft»

SKAP FREMRAGENDE RESULTATER GJENNOM MEDARBEIDERNE

• medarbeideren som organisasjonens viktigste ressurs

• fra human relations til human resource

• medarbeiderrollen, forventninger til den gode medarbeider

• den synlige og tydelige leder - sett klare og oppnåelige mål

• leders profesjonelle bruk av lederverktøy

REKRUTERING OG UTVELGELSE AV DEN «RIKTIGE» MEDARBEIDER

• dilemmaer og feilkilder i rekrutteringsarbeidet

• utvelgelseskriterier, råd og tips til ansettelsesintervjuet, sjekk referanser

• den forpliktende arbeidsavtale og stillingsbeskrivelse

Kl. 12.00 – 13.00 Lunsj (Pauser vil bli lagt inn regelmessig)

Kl. 13.00 – 14.45

«HVOR TETT SKAL VI VÆRE», - FOKUS PÅ NÆRHETSRELASJONER MELLOM LEDER OG MEDARBEIDER

• leder er leder og ikke terapeut, hvordan forholde seg til private forhold?

• faremomenter ved å utvikle nære venne- og venninne forhold

• hvordan unngå at det skapes uheldige bindinger mellom personer?

• faremomenter ved forskjellsbehandling av medarbeidere

LEDERS ANSVAR FOR OPPFØLGING AV SINE MEDARBEIDERE - MANAGEMENT BY WALKING AROUND

• leder må bruke kvalitetstid til å omgås sine medarbeidere

• en leder skal ikke detaljstyre, men likevel vite hva som skjer i organisasjonen

• MBWA skal fungere støttende, motiverende og ikke kontrollerende

• praktiske råd og tips for hvordan MBWA kan bli en suksess

kl. 15.00 – 17.00

HVORDAN HÅNDTERE SPENNINGER, UENIGHET OG KONFLIKTER?

• den vanskelige medarbeider, - hva gjør vi med han/henne?

• åpne og lukkede prosesser, - hva er den gode prosess?

• lojalitet og forpliktende samarbeid for å nå felles mål

• beslutningsmekanismer, oppfølging og overraskelsesmomenter

LEDERANSVAR OG KOMPETANSEUTVIKLING AV MEDARBEIDERE

• plan for kompetanseutvikling

• selvledelse som grunnlag for utvikling

• utviklingssamtalen som verktøy

• oppfølging av aktuelle utviklingstiltak

KURSBESKRIVELSE

I en tid der den norske samarbeidsmodellen blir satt på prøve og vi ser tendenser til en stadig mer autoritær og byråkratisk ledelse, er det grunn til å sette HR og ledelsesfaget på dagsorden. Kurset gir en grundig innføring i praktisk personalledelse, spesielt med vekt på det gode arbeidsmiljø og hvordan ledere kan løfte fram sine medarbeidere. Mellomledere står ofte i en dobbeltstilling der man skal forstå og forsvare organisasjonen både ovenfra og fra «gulvet». Mellomlederen står overfor mange og store utfordringer og å være skolert i ledelsesfaget er derfor særdeles viktig. Gjensidig faglig respekt, læring og utvikling står også her sentralt. Konferansen går over to dager. Men for alle som ønsker å gå mer i dybden i dette spennende fagfeltet, kan vi nå tilby et to-dagers oppfølgingskurs med mulighet til deretter å gå opp til en to dagers hjemmeeksamen i regi av KLM-Lahnstein. Etter å ha gjennomført 4 undervisningsdager, samt en innleveringsoppgave, vil det ved bestått eksamen tildeles et studiebevis som viser studiebelastning tilsvarende 7,5 studiepoeng. Det vil i det videre, bli satt opp en rekke tilsvarende kurs innenfor relevante tema i organisasjons- og ledelsesfaget, som kompetanseutvikling, konflikthåndtering, prosjektledelse, praktisk personalledelse, økonomi osv. Kursene kan ved fullført eksamen settes sammen til en samlet mellomlederutdanning. Konferansen gir en grundig og praktisk rettet innføring i arbeidet med endring og mestring av endringsprosesser. Endringer i dagens arbeidsliv skjer både raskere og er mer dramatiske enn tidligere. Endring er blitt en normalitet og ikke et unntak. Fokus i konferansen er knyttet til aktuelle utfordringer ledere, medarbeider og tillitsvalgte står overfor når vi skal planlegge og iverksette endringer. Mange endringsprosjekter har frem til i dag vært en fiasko. Verdisyn, klokskap og praktisk «håndverk» blir utfordret når målet er at endringsarbeidet skal bli en suksess.

PROGRAM 2. DAG:

Tirsdag 26. September 2017

Kl. 9.00 – 12.00

TILBAKEMELDING TIL MEDARBEIDERE – HVORDAN PRAKTISERE «ROS OG RIS» PÅ EN HENSIKTS MESSIG MÅTE?

• medarbeiders grunnleggende behov for å få tilbakemelding

• hvordan gi tilbakemelding, hva skal tilbakemeldes, når tilbakemelde?

• spesielt om RIS-forhold og mulighet for konstruktiv læring

DELEGERING – LEDERS VIKTIGSTE VERKTØY FOR Å UTVIKLE MEDARBEIDERE

• hva forstår vi med delegering?

• metodekrav til hvordan profesjonell delegering skal foretas

• medarbeiders behov for oppfølging fra leder

• tilbakemelding fra medarbeider og respons fra leder

HVORDAN SKAPE EN GODT SAMMENSVEISET PERSONALGRUPPE?

• bruk av forskjellige samtaleverktøy for å oppnå en felles «ja-kultur»

• konkrete eksempler på samtaleverktøy: den gode samtale, trekantsamtalen, kollegasamtalen m.fl.

Kl. 12.00 – 13.00 lunsj

kl. 13.00 – 16.00

CASE: HVORDAN FORHOLDE SEG TIL DEN VANSKELIGE MEDARBEIDER?

• arbeid i grupper

• paralleller trekkes til den konkrete jobbsituasjon folk står i

• oppsummering og konklusjoner (Hva kan vi lære av caset?)

HELHETLIG SAMMENHENG MELLOM BELØNNING, KOMPETANSEUTVIKLING OG KARRIEREPLANLEGGING

• kontinuerlig kompetanseutvikling som ledd i å skape den lærende organisasjon

• indre og ytre belønning – noen viktige refleksjoner fra forskningsfronten

• leder og medarbeider i samarbeid om å skape ønsket karriere utvikling

• presentasjon av en helhetlig modell med fokus på sammenhenger

MORGENDAGENS UTFORDRINGER I PERSONALFELTET

• fremtidens medarbeider blir mer kresen og kravstor

• arbeidsplassen som en flerkulturell arena (inkluderingsledelse)

• suksesskriterier og fallgruver


Med forbehold om endringer i programmet
lÆrinGSUtBYtte Etter fullført emne skal studenten: - Ha kunnskaper om viktige problemstillinger og begreper i personalfaget - Ha kunnskaper om menneskesyn og verdier, krav og rettigheter etter arbeidsmiljøloven - Ha kunnskaper om kjennetegn ved ansvarsfullt HMS-arbeid - Ha refleksjon over hva det innebærer å ha personalansvar - Ha refleksjon over samarbeid mellom leder og verneombud og HMS-ansvarlig - Kunne analysere hvilke særskilte utfordringer en mellomleder står overfor i dilemmaet mellom krav fra overordnet ledelse og forventninger hos medarbeidere - Ha ferdigheter i å gi omsorgsfull ledelse ut fra medarbeideres forskjellige behov - Ha ferdigheter i å kunne håndtere de vanskelige sakene og de krevende medarbeiderne - Ha ferdigheter i bruke aktuelle lederverktøy i praktiske jobbsituasjoner - Ha ferdigheter i samarbeid med sine medarbeidere å planlegge, gjennom føre og følge opp målrettede kompetanseutviklingstiltak


For de SoM ønSker Å ta ekSaMen: UnderViSninG Det aktuelle fagstoffet vil bli gjennomgått som kateterforelesning og drøftet i plenumsdiskusjoner. Gruppearbeid inngår også som en sentral del av læringsprosessen. Det vil bli presentert konkrete cases som bidrar til å belyse viktige organisasjonsforhold og forhold knyttet til lederrollen. arBeidSForMer Studentenes tilegnelse av stoffet vil skje ved deltagelse i klasseplenum, frivillige kollokviegrupper, selvstudium inkl. nettsøk og ved nettveiledning. Nettveiledning skjer ved atstudentene ut fra eget behov kontakter nettveileder. Som et arbeidskrav inngår også en hjemmeoppgave med bestått – ikke bestått. ekSaMen Evaluering av læringseffekt og modning av fagstoffet skjer ved to dagers hjemmeeksamen med oppgitt oppgave bestående av a) en teoridel og b) et mini-case. Besvarelsen foretas enkeltvis eller i grupper på to eller tre studenter. Bokstavkarakterer A –F, der F betyr ikke bestått. PenSUMlitteratUr (fås kjøpt på kurset) • Odd Nordhaug (2002). LMR. Ledelse av menneskelige ressurser. Målrettet personal- og kompetanseledelse.Oslo:Universitetsforlaget. • Jan Erik Karlsen (2010) Ledelse av helse, miljø og sikkerhet, 3. utgave. Bergen: Fagbokforlaget. • Marianne Hauan Molstad og Tone Aarum Sæter (2014). Medarbeiderundersøkelsen gjennomført – hva nå? Oslo: Gyldendal akademisk. PriS Kurset koster 2.600,- kroner for de to første kursdagen. De to siste dagene koster så 2.100,- kroner. Om man ønsker å ta eksamen i tillegg koster dette 1.200,- kroner. For leie av lokaler, bevertning o.s.v. påløper en dagpakkepris på kr. 595,- kroner pr. kursdag som i sin helhet går til å dekke konferansested, bevertning, m.v.

P r o G r a M tirSdaG 26. SePteMBer 2017 kl 09.00 – 12.00 tilBakeMeldinG til MedarBeidere – HVordan PraktiSere «roS oG riS» PÅ en HenSiktSMeSSiG MÅte? • medarbeiders grunnleggende behov for å få tilbakemelding • hvordan gi tilbakemelding, hva skal tilbakemeldes, når tilbakemelde? • spesielt om RIS-forhold og mulighet for konstruktiv læring deleGerinG – lederS ViktiGSte VerktøY For Å UtVikle MedarBeidere • hva forstår vi med delegering? • metodekrav til hvordan profesjonell delegering skal foretas • medarbeiders behov for oppfølging fra leder • tilbakemelding fra medarbeider og respons fra leder HVordan SkaPe en Godt SaMMenSVeiSet PerSonalGrUPPe? • bruk av forskjellige samtaleverktøy for å oppnå en felles «ja-kultur» • konkrete eksempler på samtaleverktøy: den gode samtale, trekantsamtalen, kollegasamtalen m.fl. Kl. 12.00 – 13.00 lunsj kl. 13.00 – 16.00 CaSe: HVordan ForHolde SeG til den VanSkeliGe MedarBeider? • arbeid i grupper • paralleller trekkes til den konkrete jobbsituasjon folk står i • oppsummering og konklusjoner (Hva kan vi lære av caset?) HelHetliG SaMMenHenG MelloM BelønninG, koMPetanSeUtViklinG oG karrierePlanleGGinG • kontinuerlig kompetanseutvikling som ledd i å skape den lærende organisasjon • indre og ytre belønning – noen viktige refleksjoner fra forskningsfronten • leder og medarbeider i samarbeid om å skape ønsket karriereutvikling • presentasjon av en helhetlig modell med fokus på sammenhenger MorGendaGenS UtFordrinGer i PerSonallFeltet • fremtidens medarbeider blir mer kresen og kravstor • arbeidsplassen som en flerkulturell arena (inkluderingsledelse) • suksesskriterier og fallgruver Med forbehold om endringer i programmet