Praktisk personalledelse

Kursintroduksjon:

PRAKTISK PERSONALLEDELSE

Læringseffekt tilsvarende 7,5 st.poeng i universitets- og høyskolesystemet

les mer: www.klm-lahnstein.com

-----------------------------

Hva skal du få:

Arbeidslivet er i dramatisk endring. Kravet til profesjonell personalledelse er større enn noen gang.

Vårt kurs vil gi deg unike kunnskaper og innsikter i HR-faget som alle ledere, medarbeidere og tillitsvalgte må beherske. Fokuset er utfordringer knyttet til å forløse og utvikle

talentene til fremtidens kunnskapsarbeider. Visjonsdrevet ledelse og selvledelse vil være forankringen i alle aktuelle læringstemaer.


Pedagogisk opplegg:

Presentasjoner med oppdatert forskningsbasert teori koplet til praksisfeltet. En mengde nyttige råd og tips til direkte bruk i egen arbeidshverdag.

Nyutviklede og relevante cases. Faglige oppsummeringer med utgangspunktet i deltagernes egne erfaringer.

Summegrupper og på-tvers-samtaler vil være viktige støttetiltak. Relevans mot privat, offentlig og frivillig sektor.


Digitalt klasserom:

Alle deltagere får tilgang til vårt unike digitale klasserom. Her vil du laste ned aktuelt fagstoff: fordypningsartikler i aktuelle teorier, cases, øvelsesoppgaver, praksiseksempler, nyhetsaktualiteter og et mangfold av lenker som kan drive deg videre i din nysgjerrighet på ny kunnskap og innsikt.

Fremtiden er knyttet til elektronisk tverrfaglig samhandling i sanntid.


Inspirator og mentor:

Høyskolelektor Geir Lahnstein , KLM-Lahnstein AS

Han har arbeidet et helt liv med fordypning innen fagkretsen «Organisasjon og ledelse», bl.a. som mangfoldig kursutvikler og undervisningsressurs ved Diakonhjemmets høyskoler, Handelshøyskolen BI og Høyskolen i SørØst-Norge. Lahnstein er en av landets fremste formidlere.

Mål: Du skal være toppfornøyd med det faglige utbytte. Nye tider krever utradisjonelle grep.

Utenom tilgang til e-Klasserommet er det fellessamling over 2 dager:

Dag 1: Mandag 28. mai 2018

Dag 2: Tirsdag 29. mai 2018

Sted: Oslo Vandrerhjem Haraldheimen Haraldheimveien 4, 0587 Oslo

Rimelig overnatting kan bestilles direkte fra Haraldheimen på telefon 22 22 29 65, oppgi arrangement. Gratis parkering.

Geir21mai2018nr1.MP4
Geir21mai2018nr2.MP4

KURSBESKRIVELSE

I en tid der den norske samarbeidsmodellen blir satt på prøve og vi ser tendenser til en stadig mer autoritær og byråkratisk ledelse, er det grunn til å sette HR og ledelsesfaget på dagsorden. Kurset gir en grundig innføring i praktisk personalledelse, spesielt med vekt på det gode arbeidsmiljø og hvordan ledere kan løfte fram sine medarbeidere. Mellomledere står ofte i en dobbeltstilling der man skal forstå og forsvare organisasjonen både ovenfra og fra «gulvet». Mellomlederen står overfor mange og store utfordringer og å være skolert i ledelsesfaget er derfor særdeles viktig. Gjensidig faglig respekt, læring og utvikling står også her sentralt. Konferansen går over to dager. Men for alle som ønsker å gå mer i dybden i dette spennende fagfeltet, kan vi nå tilby et to-dagers oppfølgingskurs med mulighet til deretter å gå opp til en to dagers hjemmeeksamen i regi av KLM-Lahnstein. Etter å ha gjennomført 4 undervisningsdager, samt en innleveringsoppgave, vil det ved bestått eksamen tildeles et studiebevis som viser studiebelastning tilsvarende 7,5 studiepoeng. Det vil i det videre, bli satt opp en rekke tilsvarende kurs innenfor relevante tema i organisasjons- og ledelsesfaget, som kompetanseutvikling, konflikthåndtering, prosjektledelse, praktisk personalledelse, økonomi osv. Kursene kan ved fullført eksamen settes sammen til en samlet mellomlederutdanning. Konferansen gir en grundig og praktisk rettet innføring i arbeidet med endring og mestring av endringsprosesser. Endringer i dagens arbeidsliv skjer både raskere og er mer dramatiske enn tidligere. Endring er blitt en normalitet og ikke et unntak. Fokus i konferansen er knyttet til aktuelle utfordringer ledere, medarbeider og tillitsvalgte står overfor når vi skal planlegge og iverksette endringer. Mange endringsprosjekter har frem til i dag vært en fiasko. Verdisyn, klokskap og praktisk «håndverk» blir utfordret når målet er at endringsarbeidet skal bli en suksess.

PROGRAM 1. DAG:

Kl. 09.30 – 10.00 Registrering kaffe og rundstykker

Kl. 10.00 – 12.00

FRA TRADISJONELL OG REGELORIENTERT PERSONALADMINISTRASJON, TIL MÅLRETTET OG SYSTEMATISK PERSONALLEDELSE OG PERSONALUTVIKLING

• litt historikk, begreper og menneskesyn

• noen aktuelle teorier om god personalledelse

• særskilte utfordringer i det å være en virkelig god personalleder

• viktigheten av det gode arbeidsmiljø og motivasjon som «drivkraft»

SKAP FREMRAGENDE RESULTATER GJENNOM MEDARBEIDERNE

• medarbeideren som organisasjonens viktigste ressurs

• fra human relations til human resource

• medarbeiderrollen, forventninger til den gode medarbeider

• den synlige og tydelige leder - sett klare og oppnåelige mål

• leders profesjonelle bruk av lederverktøy

REKRUTERING OG UTVELGELSE AV DEN «RIKTIGE» MEDARBEIDER

• dilemmaer og feilkilder i rekrutteringsarbeidet

• utvelgelseskriterier, råd og tips til ansettelsesintervjuet, sjekk referanser

• den forpliktende arbeidsavtale og stillingsbeskrivelse

Kl. 12.00 – 13.00 Lunsj (Pauser vil bli lagt inn regelmessig)

Kl. 13.00 – 14.45

«HVOR TETT SKAL VI VÆRE», - FOKUS PÅ NÆRHETSRELASJONER MELLOM LEDER OG MEDARBEIDER

• leder er leder og ikke terapeut, hvordan forholde seg til private forhold?

• faremomenter ved å utvikle nære venne- og venninne forhold

• hvordan unngå at det skapes uheldige bindinger mellom personer?

• faremomenter ved forskjellsbehandling av medarbeidere

LEDERS ANSVAR FOR OPPFØLGING AV SINE MEDARBEIDERE - MANAGEMENT BY WALKING AROUND

• leder må bruke kvalitetstid til å omgås sine medarbeidere

• en leder skal ikke detaljstyre, men likevel vite hva som skjer i organisasjonen

• MBWA skal fungere støttende, motiverende og ikke kontrollerende

• praktiske råd og tips for hvordan MBWA kan bli en suksess

kl. 15.00 – 17.00

HVORDAN HÅNDTERE SPENNINGER, UENIGHET OG KONFLIKTER?

• den vanskelige medarbeider, - hva gjør vi med han/henne?

• åpne og lukkede prosesser, - hva er den gode prosess?

• lojalitet og forpliktende samarbeid for å nå felles mål

• beslutningsmekanismer, oppfølging og overraskelsesmomenter

LEDERANSVAR OG KOMPETANSEUTVIKLING AV MEDARBEIDERE

• plan for kompetanseutvikling

• selvledelse som grunnlag for utvikling

• utviklingssamtalen som verktøy

• oppfølging av aktuelle utviklingstiltak

PROGRAM 2. DAG:

Kl. 9.00 – 12.00

TILBAKEMELDING TIL MEDARBEIDERE – HVORDAN PRAKTISERE «ROS OG RIS» PÅ EN HENSIKTS MESSIG MÅTE?

• medarbeiders grunnleggende behov for å få tilbakemelding

• hvordan gi tilbakemelding, hva skal tilbakemeldes, når tilbakemelde?

• spesielt om RIS-forhold og mulighet for konstruktiv læring

DELEGERING – LEDERS VIKTIGSTE VERKTØY FOR Å UTVIKLE MEDARBEIDERE

• hva forstår vi med delegering?

• metodekrav til hvordan profesjonell delegering skal foretas

• medarbeiders behov for oppfølging fra leder

• tilbakemelding fra medarbeider og respons fra leder

HVORDAN SKAPE EN GODT SAMMENSVEISET PERSONALGRUPPE?

• bruk av forskjellige samtaleverktøy for å oppnå en felles «ja-kultur»

• konkrete eksempler på samtaleverktøy: den gode samtale, trekantsamtalen, kollegasamtalen m.fl.

Kl. 12.00 – 13.00 lunsj


kl. 13.00 – 16.00

CASE: HVORDAN FORHOLDE SEG TIL DEN VANSKELIGE MEDARBEIDER?

• arbeid i grupper

• paralleller trekkes til den konkrete jobbsituasjon folk står i

• oppsummering og konklusjoner (Hva kan vi lære av caset?)

HELHETLIG SAMMENHENG MELLOM BELØNNING, KOMPETANSEUTVIKLING OG KARRIEREPLANLEGGING

• kontinuerlig kompetanseutvikling som ledd i å skape den lærende organisasjon

• indre og ytre belønning – noen viktige refleksjoner fra forskningsfronten

• leder og medarbeider i samarbeid om å skape ønsket karriere utvikling

• presentasjon av en helhetlig modell med fokus på sammenhenger

MORGENDAGENS UTFORDRINGER I PERSONALFELTET

• fremtidens medarbeider blir mer kresen og kravstor

• arbeidsplassen som en flerkulturell arena (inkluderingsledelse)

• suksesskriterier og fallgruver


Med forbehold om endringer i programmet


LÆRINGSUTBYTTE:

Etter fullført emne skal studenten:

- Ha kunnskaper om viktige problemstillinger og begreper i personalfaget

- Ha kunnskaper om menneskesyn og verdier, krav og rettigheter etter arbeidsmiljøloven

- Ha kunnskaper om kjennetegn ved ansvarsfullt HMS-arbeid - Ha refleksjon over hva det innebærer å ha personalansvar

- Ha refleksjon over samarbeid mellom leder og verneombud og HMS-ansvarlig

- Kunne analysere hvilke særskilte utfordringer en mellomleder står overfor i dilemmaet mellom krav fra overordnet ledelse og forventninger hos medarbeidere

- Ha ferdigheter i å gi omsorgsfull ledelse ut fra medarbeideres forskjellige behov

- Ha ferdigheter i å kunne håndtere de vanskelige sakene og de krevende medarbeiderne

- Ha ferdigheter i bruke aktuelle lederverktøy i praktiske jobbsituasjoner - Ha ferdigheter i samarbeid med sine medarbeidere å planlegge, gjennom føre og følge opp målrettede kompetanseutviklingstiltak


FOR DE SOM ØNSKER Å TA EKSAMEN:

UNDERVISNING

Det aktuelle fagstoffet vil bli gjennomgått som kateterforelesning og drøftet i plenumsdiskusjoner. Gruppearbeid inngår også som en sentral del av lærings-prosessen. Det vil bli presentert konkrete cases som bidrar til å belyse viktige organisasjonsforhold og forhold knyttet til lederrollen.

ARBEIDSFORMER

Studentenes tilegnelse av stoffet vil skje ved deltagelse i klasseplenum, frivillige kollokviegrupper, selvstudium inkl. nettsøk og ved nettveiledning. Nettveiledning skjer ved at studentene ut fra eget behov kontakter nettveileder. Som et arbeidskrav inngår også en hjemmeoppgave med bestått – ikke bestått.


EKSAMEN

Evaluering av læringseffekt og modning av fagstoffet skjer ved to dagers hjemmeeksamen med oppgitt oppgave bestående av

  • en teoridel
  • et mini-case

Besvarelsen foretas enkeltvis eller i grupper på to eller tre studenter. Bokstavkarakterer A –F, der F betyr ikke bestått.


PENSUMLITTERATUR (fås kjøpt på kurset)

  • Odd Nordhaug (2002). LMR. Ledelse av menneskelige ressurser. Målrettet personal- og kompetanseledelse. Oslo: Universitetsforlaget.
  • Jan Erik Karlsen (2010) Ledelse av helse, miljø og sikkerhet, 3. utgave. Bergen: Fagbokforlaget.
  • Marianne Hauan Molstad og Tone Aarum Sæter (2014). Medarbeiderundersøkelsen gjennomført – hva nå? Oslo: Gyldendal akademisk.


PRIS

Kurset koster 2.600,- kroner for de to første kursdagen. De to siste dagene koster så 2.100,- kroner. Om man ønsker å ta eksamen i tillegg koster dette 1.200,- kroner. For leie av lokaler, bevertning o.s.v. påløper en dagpakkepris på kr. 595,- kroner pr. kursdag som i sin helhet går til å dekke konferansested, bevertning, m.v.J E G M E L D E R M E G P Å K URSET MANUELT:

Booking for 2018 er igang Se www.klm-lahnstein.com for mer info