Jus Temaer

ARBEIDSRETT

I Arbeidsrettslige temaer


II Arbeidsavtalen

Innledning

2.1 Forholdet mellom arbeidsavtalen og tariffavtalen, jfr. hovedavtalen mellom LO og NHO

2..2 Plikten til å opprette arbeidsavtale

2.2 Typer av arbeidsavtaler

2.2.1 Standardavtalen

2.2.2 Avtaler for ansatte med sepsialkompetanse

2.2.3 Helds- og deltidsavtale. Begrensninger i adgangen til å inngå deltidsavtaler

III Grunnleggende innhold:

3.1. Arbeidssted

3.2. Lønn

3.3. Arbeidsinstruks

3.4 Arbeidstid

3.5 Reguleringer av overtidsarbeid. Overtidsbetaling eller avspasering.

3.6 Regler for prøvetid. Tillegg til avtalt prøvetid

3.7 Oppsigelsesfrister. Avtale bort arbeidsplikt i oppsigelsestiden mot kompensasjon.

3.8 Avtale lovbestemte regler for egenmelding og sykemelding ved sykdom

IV Oppsigelse

4.1 Kort om hovedreglene ved oppsigelse

4.2 Nærmere om permisjon

4.3 Oppsigelsesadgangen ved driftsinnskrenkning o g rasjonalisering.


SPESIAL TEMAER

Konkurransebegrensende avtaler

I INNLEDNING

1.1. KONKURANSEKLAUSULER

1.2 DEFINISJON AV KONKRRANSEKLAUSULER

1.3 KUNDEKLAUSULER

1.4 DEFINISJON AV KUNDEKLAUSULER

1.5 REKRUTTERINGSKLAUSULER

1.6 DEFINISJON AV REKRUTTERINGSKLAUSULER

1.7 FELLESREGLER FOR ALLE KLAUSULENE

1.7.1 KRAV OM SKRIFTLIGHET

1.7.2 LOVREGULERING - ARBEIDSMILJØLOVEN § 14A

II KONKURRANSEKLAUSULER

2.1 DEFINISJON

Med konkurranse klausul menes avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker begrenser arbeidstakers rett til å tre inn i annen stilling ved opphør av ansettelsesforholdet.

2.2 KRAV OM SKRIFTLIGHET

Etter Arbeidsmiljøloven § 14A-1 (3) må en avtale om konkurranse begrensning være skriftlig.

2.3 NÆRMERE OM VILKÅRENE FOR GYLDIGHET

2.3.1 Arbeidsgiver må godtgjøre et særlig behov

2.3.2 Tidsbegrensning

2.4 KRAV OM SAKLIGHET VED OPPSIGELSE. ARBEIDSTAKERS RETT TIL Å PÅBEROPE SEG MISLIGHOLD VED EGEN OPPSIGELSE

2.5 OPPSIGELSRETT AV KLAUSULEN FOR ARBEIDSGIVER

2.5.1 Arbeidsgivers oppsigelsesrett i relasjon til reglene i Arbeidsmiljøloven § 14 A - 2 femte ledd.

2.5..2 En konkurranse klausul faller ved arbeidsgivers mislighold av plikten etter Arbeidsmiljøloven § 14 A - 2.

2.6. KRAV OM REDEGJØRELSE

2.6.1 Skriftlig forespørsel om redegjørelse fra arbeidstaker.

2.6.2 Virkningen av oppsigelse fra arbeidstaker uten at det foreligger en redegjørelse.

2.6.3 Oppsigelse uten redegjørelse fra arbeidsgiver

2.6.4 Avskjed

2.6.5 Bindingstiden for redegjørelsen

2.7 RETT TIL KOMPENSASJON FOR ARBEIDSTAKER

2.7.1 Beregning av kompensasjonen

2.7.2 Nærmere om beregningen ved fradrag i kompensasjonen.

III KUNDEKLAUSULER

3.1 Definisjon av kunde klausul

3.2 Omfanget av kune klausulen

3.3 Forespørsel om redegjørelse for klausulen. Hvilke kunder som omfattes.

IV FELLES UNNTAK FOR KONKURRANSE - OG KUNDE KLAUSULEN - ØVERSTE LEDER

4.1 Unntak i særlig tilfelle for virksomhetens øverste leder.

V REKRUTTERINGSKLAUSULER

5.1 Definisjon av rekrutterings klausuler.

5.2 Arbeidsgivers regler inngåelse av rekrutterings klausuler