Šventimai

Iš Michael Himes knygos "Tikėjimo slėpinys"

Pagrindinis tarnavimo Bažnyčioje sakramentas yra Krikštas. Per krikštą mes visi esame pašaukti tarnystei. Bažnyčia nėra bendruomenė, kurioje vieni tarnauja, o kiti šiuos patarnavimus priima. Kiekvienas Bažnyčios narys yra pašauktas vienu ar kitu būdu tarnauti. Kadangi kiekvienas yra šaukiamas tarnauti, kurie nors asmenys šiam pašaukimui turi viešai atstovauti. Yra daug pareigų, kurias Bažnyčia tam tikru laiku turi atlikti įvairiose gyvenimo srityse. Tačiau trys pareigos Bažnyčios gyvenime privalo būti vykdomos visada ir visur. Bendruomenė negali vadintis Bažnyčia, jeigu ji nevykdo šių įsipareigojimų.

Pirmoji pareiga – bendruomenės vienybė. Bendruomenė, nesirūpinanti vienybės išsaugojimu, nesidominti kitomis krikščioniškomis bendruomenėmis, iš viso negali vadintis Bažnyčia. Bendruomenė, nesiekianti išsaugoti vienybės, nėra Kristaus Bažnyčia.

Antroji pareiga, visada ir visur vykdoma Bažnyčioje, – tai įsipareigojimas Dievo žodžiui. Kalbėdamas apie Dievo žodį, turiu omenyje Šventąjį Raštą ir jo išraišką liturgijoje ir veikloje, apmąstymuose ir maldoje, t. y. Tradicijoje. Bendruomenė, nesirūpinanti Dievo žodžio perteikimu, nesidominti ir netyrinėjanti Dievo žodžio aiškinimo tradicijos, negali vadintis Bažnyčia.

Trečioji pareiga – tiesiogiai patarnauti visiems, reikalingiems pagalbos bendruomenėje ir už jos ribų. Bendruomenė, nesirūpinti kitais žmonėmis, nesvarbu, ar jie priklauso tai bendruomenei, ar ne, neverta vadintis Bažnyčia.

Šios trys pareigos visais Bažnyčios gyvavimo laikotarpiais saisto ją visais jos egzistencijos lygmenimis – nuo namų iki visuotinės Bažnyčios. Kas yra šaukiamas prisiimti minėtus įsipareigojimus? Kiekvienas pakrikštytasis yra pašauktas vykdyti visas tris pareigas. Kiekvieno iš mūsų pareiga – puoselėti Bažnyčios vienybę. Kiekvienas iš mūsų turi pareigą pažinti, apmąstyti ir perduoti Dievo žodį kitiems. Taip pat kiekvienas iš mūsų turi pareigą rūpintis broliais ir sesėmis Bažnyčioje ir už jos ribų.

Kaip mes galėtume vadinti šias tris atsakomybes (arba pareigas)? Manau, kad šiems vaidmenims Bažnyčioje galėtume suteikti senus ir žinomus pavadinimus. Atsakomybė išlaikyti bendruomenės vienybę yra vyskupystė. Atsakomybė už Dievo žodį – presbiterystė arba kunigystė. Įsipareigojimas padėti kitiems Bažnyčioje ir už jos ribų – diakonystė. Manau, kad krikštas – tai universali vyskupystė, kunigystė ir diakonystė. Kiekvienas per krikštą esame pašauktas atlikti šias tris pareigas Bažnyčioje. Jeigu kiekvienas pakrikštytasis yra pašauktas šioms pareigoms, kas nors turi įkūnyti vieną ar kitą vaidmenį iki galo ir visam laikui. Tokį šių pareigų įkūnijimą mes ir vadiname Šventimų sakramentu. 

Skaityti toliau.