Patarnautojų atmintinė

Skaitytojų atmintinė

 • Skaitytojas (-a) skelbia Dievo Žodį. Naudinga iš anksto persiskaityti, pamąstyti apie turinį ir perteikimo būdą.
 • Skaitoma lėtai, garsiai ir aiškiai, nes klausytojai paprastai neturi skaitinių ar psalmės teksto.
 • Nesakoma „Pirmasis skaitinys“, „Antrasis skaitinys“.
 • Kreipinius „Broliai“ skaitome „Broliai ir seserys“ (taip pat tekste, jei pasitaiko).
 • Baigus skaityti, daroma akimirkos pauzė ir baigiama „Tai Dievo žodis“.
 • Jei negiedama, priegiesmis su „Aleliuja“ praleidžiamas.
 • Skaitant Psalmę ir Visuotinę maldą, dalyviams reikia žvilgsniu ar judėsiu duoti ženklą kartoti atliepą.
 • Po skaitinio reikia tylos, kol skaitytojas (-a) nueina ir kitas (-a) ateina.
 • Šiuolaikinėje liturgijoje priklaupiama ar nusilenkiama įeinant į bažnyčią ir išeinant. (Netinka lankstytis prieš lipant laipteliais ir nulipus. Lenkiamasi galva, ne liemeniu).
 • Mišių centras yra altorius, o ne tabernakulis.

Skaitytojas (-a) gali patarnauti Mišiose, švenčiant sakramentus ir kitomis progomis, kai skelbiamas Dievo Žodis. Paprastai skaitytojai pasižymi ar praneša, kada patarnaus; kartais tenka ir netikėtai imtis šios tarnystės.

Skaitytojams tinka geriau susipažinti su Šventuoju. Raštu, skaitinių pobūdžiu ir skaitymo būdais, tinkamu dėmesiu aprangai, elgsenai, tylos akimirkoms, Mišių eiga ir liturgijos vyksmu.

Skaitytojai naudojasi galimybėmis tinkamai pasirengti tarnystei seminarais ir individualiu skaitymu.

Giedotojų atmintinė

 • Žr. „Skaitytojų atmintinės" punktus.
 • Liturgijoje pirmenybė teikiama priegiesmiui „Aleliuja" (arba evangelijos priegiesmiui per gavėnią) ir didžiajam Amen (po maldos „Per jį, su juo ir jame...").
 • Kai Psalmės atliepas ilgas, prieš Mišias jį galima pamokyti arba prieš giedant paskaityti dalyviams.
 • Svarbu įtraukti dalyvius – duoti ženklą giedoti, pvz., pakelti ranką.
 • Kad dauguma dalyvių įsitrauktų, tinka parinkti nesudėtingą atliepo melodiją.
 • Pritarimas vargonais ar kitu instrumentu būna tylesnis giedančiam ir garsesnis giedant visai bažnyčiai.
 • Atliepas nėra Psalmės sakinio tęsinys, todėl giedant daroma akimirkos pauzė dėmesiui sutelkti.
 • Dalyviams kartu su choru dera giedoti nekintamas Mišių dalis. Labai padeda vadovas, sugebantis įtraukti žmones. (Nuo popiežiaus Pijaus XII, 1953 m., draudžiama vien tik chorui visas nekintamas dalis giedoti neįtraukiant Eucharistijos dalyvių).

Pilnas ir sąmoningas tikinčiųjų dalyvavimas liturgijoje yra pagrindinis, nepamainomas krikščioniškos dvasios šaltinis. (Popiežius šv. Pijus X, 1903 m., II Vatikano susirinkimas, 1963).

Komunijos dalytojai

 • Pagal liturgijos gaires, Šv. Komunijos dalijimas būna tvarkingas ir pagarbus.
 • Esant dideliam tikinčiųjų skaičiui, Komunija dalyti padeda pasauliečiai – ypatingi Eucharistijos ministrantai, arba, reikalui esanta, tuo konkrečiu metu paprašyti asmenys.
 • Komunijos dalytojai gali būti vyrai ar moterys, suaugę ar jaunuoliai (priėmę Sutvirtinimo sakramentą). Tokią tarnystę dažnai atlieka vyras ir žmona, kad būtų vienas kitam parama ir galėtų vienas kitą pavaduoti. Patarnaujama iš anksto sutartu grafiku.
 • Komunijos dalytojai pasiruošia lankydami seminarą (pvz., du ar tris kartus po dvi valandas) apie liturgiją, Eucharistiją, aprangą ir elgesį, kitus praktiškus klausimus, pvz., kaip dalyti duoną ir vyną.