Bendruomenės

Ką reiškia mylėti Dievą?

"Mes negalime mylėti Dievo, nemylėdami vieni kitų, nes tik mylėdami vieni kitus suprantame, ką reiškia žodis „Dievas“. Negalime tvirtinti, kad mylime Dievą, ir neturėti vieniems su kitais bendrystės. Kuo išmintingesnė, turtingesnė, gausesnė, gilesnė, atviresnė bendruomenė, tuo tikresnė mūsų tarpusavio meilės patirtis, įsipareigojimas vienas kitam ir gilesnis Dievo išgyvenimas. Neįmanoma mylėti Dievo nemylint artimo, nes tik mylėdami artimą mylime Dievą. Štai kodėl krikščionių Evangelija niekuomet netaps tik privačia patirtimi tarp manęs ir Dievo. Dievą galiu sutikti tik santykiuose su kitais broliais ir seserimis. Taigi Bažnyčia nėra tik krikščionybės slėpinių nešėja. Bažnyčios vaidmuo neapsiriboja tik krikščioniškų tikėjimo slėpinių perdavimu mums; priklausymas Bažnyčiai pats savaime yra krikščionių tikėjimo slėpinys. Mūsų gebėjimas būti bendruomenės nariais vadovaujantis atlaidumu ir nuoširdžiu tarpusavio rūpesčiu, mūsų noras įtraukti į šią bendruomenę kitus brolius ir seseris – tai būdai pažinti tikrąją žodžio „Dievas“ reikšmę. Argi ne tai griežtais žodžiais perteikia Pirmasis Jono laiškas: „Jei kas sakytų: „Aš myliu Dievą“, o savo brolio nekęstų, – tasai melagis. Kas nemyli savo brolio, kurį mato, negali mylėti Dievo, kurio nemato“ (1 Jn 4, 20). Toks žmogus ne tik iškraipo tiesą, bet ir nesuvokia žodžio „Dievas“ reikšmės, nes vienintelis būdas suprasti, kas yra Dievas, tai patirti bendrystę su kitais žmonėmis. Kaip tik tai Bažnyčia mums ir duoda – bendruomenę žmonių, bandančių drauge išgyventi Dievo slėpinį".

Iš Michael Himes knygos "Tikėjimo slėpinys".