Rechten voor de Natuur en Voor Al het levende
Voor de Aarde - Moeder Aarde
- Ons aller basis!

Ecocide strafbaar, directe rechtspraak, alle ruimte voor het leven, leven voor op het systeem, leefbare samenleving

Welbevinden en Basisvoorzieningen voor iedereen vrij beschikbaar op de eerste plaats!

De samenwerking om te komen tot een betere, duurzame , eerlijke samenleving met de burger centraal en zijn rechten en, wensen en lichamelijke en vooral ook geestelijke vrijheid gerespecteerd en geconcretiseerd

'Het hoogste goed is praktisch verstand. Uit dit verstand vloeien de andere deugden van nature voort, en het leert ons dat het niet mogelijk is om aangenaam te leven zonder verstandig en goed en rechtvaardig te leven.' Van Epicurus (341-271 voor het jaar nul)

Gaat onze samenleving voor - of achteruit? Dit inzicht van Epicurus is van een 1700 jaar geleden. Kan deze tijd daar wat van opsteken?

 • Heeft er iemand behoefte aan om aangenaam te leven? Tijd om daar dan voor te handelen en te staan voor je zaak; Wij nodigen je uit! www.ecovrede.nl

Wij nodigen u uit op zelfstandige basis deel te nemen in ons netwerk! Praktisch werken aan een samenleving waarbij de natuur en de mens en leefbaarheid in het algemeen centraal staan. Eerlijkheid, openheid, geluk, duurzaamheid, medemenselijkheid, Gezondheid. Als eerste toetsing van de nieuwe wetten toestaan aan de grondwet en aan de rechten van de mens en het EVRM.

Mobiele weergave: https://bit.ly/2ZodOZg
Computer: https://tinyurl.com/y5ujazvx

Gezondheid, Welbevinden, Toekomstperspectief, Geluk, Natuur, Leefbaarheid, Eerlijkheid

De overheid is werkend vanuit een structuur van regels en wetten. Die wetten en regels ontberen toetsing aan fundamentele uitgangspunten. Daar zou bijvoorbeeld mensenrechten en rechten van de Natuur en het leven in algemene zin onder vallen. Dat die toetsing er niet is maakt dat ons systeem langzaam af aan het glijden is richting een ontspoorde samenleving . Dat kan anders en beter. Gelukkig laten een aantal landen dat intussen ook zien in de praktijk.

Er zijn goede oplossingen. Welke belangen worden er gediend?

Armoede is niet nodig en de oplossingen zijn geschetst en vandaag toepasbaar; https://sites.google.com/view/armoedeofeenverkeerdebenaming/homepage Het gaat over rechten en gezien een tekort in onze rechtspraak worden de regels niet getoetst aan de grondrechten.


Zodoende worstelen de samenleving telkens met dezelfde kwesties. https://sites.google.com/view/eerlijkenatuurlijkerechtsregel/home Hij krijgt een land dat een democratische rechtstaat is dat voor elkaar!

Wij

Een netwerk van betrokken burgers in Nederland verenigd in Stichting EVS EcoVrede ;

constateren

 • Mensen hebben rechten... maar krijgen ze niet en steeds moeilijker

 • De natuur holt achteruit door gifstoffen en verkeerd gebruik

 • Ons onderwijs geeft weinig aandacht aan natuur en anders leven en heeft achterhaalde doelen

 • Ons rechtssysteem hanteert oude rechten die weinig raakvlak hebben met een recht op gezondheid en welbevinden

 • Er ontbreekt toetsing van de grondwet aan de mensenrechten

 • Het ontbreekt aan echte + betaalbare voorzieningen

en verzoeken

 • De grondwet veranderen volgens voorbeeld van Nieuw Zeeland,Venezuela, Bhutan en andere landen waarbij geluk en welbevinden, samenwerken met de natuur centraal staan in denken, in doen en in toekomstvisie

 • Het eerste uitgangspunt in alle nieuwe besluiten te doen wat goed is voor de gezondheid van mens en natuur

 • Kinderen te leren hoe te leven in respectvolle omgang met de natuur

 • Dit opnemen in het onderwijs en de leidraad laten zijn

Klik op de Pijl, of hier, en teken de petitie! Het is tijd voor een echte verandering die gezond is voor alles en iedereen en ons dat terug geeft inclusief onze vrijheid!

Extra redenen voor deze verandering van de grondwet zijn onder andere de volgende; Bron Link LinkedIn 29 september 2020

EVRM, maar Kernwaarden integere rechtspraak staan in Nederland onder druk - Zie

mr. dr. M.L. van Emmerik, mr. J.P. Loof, mr. Y.E. Schuurmans

De kernwaarden integere rechtspraak in de knel door de beperkte normering in het Nederlandse recht:

* nevenfuncties van rechters

* de positie van de rechter-plaatsvervanger,

* zaaktoedeling,

* interne afstemming binnen de rechtspraak,

* maatregelen inzake proces economie

* integriteitsbeleid.

(P. 167 en hoofdstuk 3)

https://lnkd.in/eEuPwBn


 • WAT NIET IN DE GRONDWET STAAT: KINDERRECHTEN

ERNST HIRSCH BALLIN https://lnkd.in/g6qpWpC


 • In het ‘meetsysteem rechterlijk functioneren’ in Rechtspraak ontbreekt een norm voor deugdelijk feitenonderzoek.

Ruth de Bock https://lnkd.in/gMwpakx


 • “Er is in Nederland iets fundamenteel mis met de manier waarop er wordt omgegaan met de vermoedens van kindermishandeling” https://lnkd.in/dWFyj6y

Los van politieke voorkeuren: het onderstaande filmpje geeft een aardige samenvatting van dat wat er aan de hand is;

Martin Bosma (PVV) houdt troonrede:

"... Plaatsen waar je het meest gelukkig voelt zijn vaak natuurgebieden en natuurlijke landschappen, zoals de Wadden en de duinen. Gebieden met ruimte. Gebieden met een vakantiegevoel. Daar glijdt de stress van je af en voel je je verbonden met een groter geheel. Bron Link Zo kan Nederland ook gemaakt worden!

De Atlas voor Gemeenten onderzoekt het geluksgevoel van Nederlanders in gemeenten. Gelukkige gemeenten zijn, volgens de onderzoekers, gemeenten met een aantrekkelijk woon- en leefklimaat waar veel gezonde en werkende mensen wonen.

Geluk en gezondheid zijn met elkaar verbonden. En vooral ook in vakantieperiodes is het goed om te realiseren hoe belangrijk de verbinding met onze leefomgeving voor ons is. ..."

Toekomstgericht, eerlijk, sociaal, mooi, het natuurlijke centraal, echte democratie, gelijke rechten, bewustzijn, vrijheid van keuze, gezondmakende wetten, ruimte voor de vrijheid van de burger

Systeemcrisis, verandering, inspiratie, innovatie, realisatie

Voor wie deze pagina wil vermelden in eigen bronnen, gebruik de volgende link: https://goo.gl/1PxoGE

Onze samenleving is in beweging. Burgers worden zich bewust, en krijgen met stimulans van de overheid, ruimte voor eigen initiatief. Vaak wordt initiatief in de weg gezeten door oude structuren van regels.

Ons voorstel is gebieden te maken waar burgers hun eigen initiatieven kunnen introduceren en bouwen. Het burgerinitiatief faciliteren in plaats van het overnemen. Er zijn daarvoor gebouwen, grond en praktische ondersteuning nodig. Om zo echte innovatie mogelijk te maken. Onze Wereld opnieuw tot een werkelijk paradijs maken voor al het levende

* Onze eerste stelling is dat het de bedoeling is dat wetgeving ten dienste staat van mens en samenleving. De huidige crisis in onze samenleving ten aanzien van milieu, gezondheid, vervuiling en klimaatverandering is niet meer dan een systeemcrisis. Wij hebben geen milieuprobleem maar een systeemprobleem .. met alle gevolgen vandien.

Al sinds de jaren 70 van de vorige eeuw weten wij wat er moet worden gedaan. De regels en oude structuren en bovenal, oude doelen en soms belangen, staan ons proces van verandering in de weg. Dat maakt onze samenleving ziek. Een proces van vernieuwing is meer dan nodig. Een van de handvatten daarvoor is een aanpassing van onze grondwet.


Voor het veranderen van die regels zijn er enkele praktische tools

Wij nodigen u uit, individu, bedrijf, initiatief, te participeren in de ontwikkeling van een nieuwe samenleving.

Geschiedenis

Dit initiatief is ontstaan uit maatschappelijk initiatief EcoVrede Nederland Link Actief sedert 2009 en vanaf 2010 specifiek in situaties van Armoede en de hulp aan mensen die tussen de regels vallen op welke manier dan ook en hen laten zien wat er aan nieuwe mogelijkheden beschikbaar is en ze daarin begeleiden.

Wij helpen altijd hen die weinig tot niets hebben. Tegelijkertijd constateren wij dat ons werk voor misschien wel 60% bestaat omdat instanties niet doen wat zij moeten doen. Dat vangen wij op als maatschappelijk vrijwilligers initiatief.

Wij maken ons wat zorgen over het afglijden van onze samenleving en het achterstellen van zaken als mensenrechten eerbiedigen en verdedigen, de intrinsieke waarden van natuur die wel voor bedrijven gewaarborgd worden maar niet of onvoldoende voor natuur en individu in onze huidige wetgeving. Het opkomen voor de minder bedeelden, ruimte voor eigenheid en vooral ook de vrijheid van het individu in alle opzichten.

De toetsing aan de grondwet en de mensenrechten zijn onderdeel van deze aaanpak

Wij hebben het zodoende over een paar dingen;

 • Handhaving van de regels die er zijn voor iedereen

 • Omvormen en versterken van rechten waaronder specifiek die van de natuur en van het individu

 • Aanpassingen van de grondwet die ruimte geven voor individuele vrijheid, echte innovatie en persoonlijk initiatief

 • Gezond leven als eerste uitgangspunt en als recht voor iedereen

 • De overheid als actieve beschermer en handhaver van de mensenrechten

 • Bewustzijnsverandering van ons denken in geld naar denken in waarde en mensenrechten als gezonde uitgangspunten voor ons handelen

 • Echte gezondmakende alternatieven neerzetten en daar innovatiegelden voor beschikbaar maken

Wij nodigen u uit te participeren of te ondersteunen in ons werk:

 • financieel in de vorm van een gift aan onze organisatie (- met die omschrijving)

 • Meewerken - hoe meer handen hoe meer er mogelijk is

 • Juridische ondersteuning door het beschikbaar stellen van enkele uren

 • Ons linken en ondersteunen via LinkedIn, Facebook of Instagram

 • Opgenomen worden in onze lijst van sympathiserende burgers en organisaties

Een echte verandering die gaat over leefbaarheid, toekomst en gezondheid. Waarin de natuur centraal staat en mensen hun recht krijgen.

Wij doen ons werk op een bewust menselijke wijze door;

 • opbouwende kritische vragen te stellen

 • te wijzen op wat wij als samenleving hebben afgesproken

 • te helpen herinneren aan rechten en plichten

 • te laten zien waar regels uitgevoerd worden maar met een ongewenst resultaat

 • waar nodig procedures en bezwaarprocedures te voeren Bewustwording is daarin een belangrijk element

 • wij werken als vrijwilligersorganisatie

Onze samenleving kan heel mooi zijn. Let's make a real Paradise Everwhere

 • Een gezonde en natuurlijke samenleving maken is eenvoudig. Onze regels stonden dat in de weg

 • Nu beseffen wij als samenleving dat wij met elkaar de toekomst maken

 • En dat het onze toekomst is om te kiezen voor de natuurlijke weg

 • De natuur is onze eerste en alles bepalende levensvoorwaarde

Nederland heeft een bijzondere rol in de Wereld. Het is een van de rijkste landen en Nederland heeft in de geschiedenis een grote invloed gehad, en nog steeds, op diverse ontwikkelingen.

Nederland doorkruist in het gevoerde beleid in een heel aantal gevallen het Internationaal recht en de internationale verdragen maar schaadt ook als land de belangen van zijn burgers en die van anderen. Denk daarbij recent aan de situatie met de Koerden en de rol van Nederland daarin. Met name waarin er geen openheid is.


De overheid in Nederland loopt niet zo snel als het om milieu - of natuurbescherming gaat. Kijkt zelfs langdurig de andere kant op Link. Zodoende missen wij de boot als innovatie voortrekker in de Wereld.

Nederland, staat bekend als een van de meest vervuilde plekken op Aarde.

* Dit als gevolg van onze rijkdom.

* Deze vervuiling brengt veel ziekten en een aantasting van de volksgezondheid met zich mee. De cijfers daarvan zijn niet, of slechts gedeeltelijk, openbaar. In een ruwe schets; 1 miljoen mensen met kanker, 1 miljoen mensen met diabetes en een 2 miljoen met diverse andere aandoeningen. Met het hoogste niveau van gezondheidszorg. Doet de samenleving iets fout?


Burgers willen verandering en ook studenten geven aan dat er iets moet gebeuren. Ook 'de Arabische lente' was daar al een heel goed voorbeeld van. Europa loopt daar weer enkele jaren op achter en heeft die ontwikkeling nu Link

Urgenda Heeft recent- 2018 Link een procedure tegen de Nederlandse staat gevoerd. De staat zegt hierover het volgende Link en gaat vervolgens in hoger beroep. Dat remt de voortgang in het opkomen voor een collectief belang. Principes horen niet voor te gaan op het landsbelang.


De uitspraak daarover overgenomen van de website van Urgenda;

"Op 9 oktober 2018 bekrachtigde het Hof in Den Haag de uitspraak van de Klimaatzaak uit 2015: omdat de Staat de burgers moet beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering moet Nederland de uitstoot van broeikasgassen terugdringen met ten minste 25% t.o.v. 1990.

Op 24 juni 2015 won Urgenda, samen met met 886 mede-eisers, de Klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat. De rechter droeg toen ook al de Staat op om de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25% te verminderen ten opzichte van 1990. Ondanks de vele goede initiatieven is de CO2-uitstoot niet gedaald sinds 1990. ..."

De overheid gebruikt de volgende bewoordingen op haar website;

"News item | 09-10-2018 | 15:18

For the Dutch government the Urgenda procedure is not about climate policy. Instead it is about the basic question whether it is legitimate for an independent legal court to judge on government policy and in doing so change that policy. And thus, it is a fundamental debate....."

De overheid heeft in deze zaak duidelijk laten zien de ernst van de situatie niet op te pakken. Het wordt teruggebracht tot een principiele zaak daar waar het gaat om een landsbelang en een heel duidelijk onderwerp.


Uit het artikel over klimaat:

".... mag de rechter het klimaatbeleid van een land wel corrigeren? Ja, zo bleek ook bij het hoger beroep dat in oktober 2018 diende en waarin het gerechtshof in Den Haag Urgenda gelijk gaf. ..." en: ".. over mensen die andere mensen in gevaar brachten, hadden Nederlandse rechters zich al vaak uitgelaten ..."

De zaak van Urgenda begon met een gewone brief aan Premier Rutte en daarna, toen dat geen resultaat gaf, een procedure - dagvaarding bij de Hoge Raad. Link

De dagvaarding van de Urgenda zaak Link

Er is een grondwetswijziging nodig of tenminste een herijking op doelen en werkwijzen conform de mensen- en natuurrechten

In de huidige wet- en regelgeving ontbreken kaders en doelen. Het gevolg hiervan is in een kort overzicht opgesomd; Andere werkvelden door ons benoemd Link

Er zijn diverse landen ons voorgegaan in deze belangrijke stap. Het is duidelijk wat er nodig is en in welke vorm.

Huidige herzieningsprocedure Grondwet

Een grondwetswijziging doorloopt 7 stappen:

 1. De regering of 1 of meer leden van de Tweede Kamer dienen een voorstel tot grondwetswijziging in.

 2. De Tweede en Eerste Kamer nemen dit wetsvoorstel in 1e lezing aan met een gewone meerderheid. Dit heet ook wel de ‘overwegingswet’ of de ‘verklaringswet’.

 3. De Tweede Kamer wordt ontbonden en er worden verkiezingen gehouden. Hierdoor kunnen kiezers zich over de wijzigingen uitspreken.

 4. Het in 1e lezing aangenomen voorstel indienen bij de nieuwe Tweede Kamer.

 5. De Tweede en Eerste Kamer nemen het wetsvoorstel in 2e lezing aan met een 2/3 meerderheid.

 6. Het ondertekenen van het wetsvoorstel door de koning en 1 of meer ministers of staatssecretarissen.

 7. Publicatie van de wijziging in het Staatsblad. De wijziging treedt daarna direct in werking.


In de Notitie herzieningsprocedure van de Grondwet staat welke punten zich in het verleden hebben voorgedaan. En waarom het kabinet dit standpunt inneemt.

Ruimte en zorg voor de natuur op de eerste plaats. Het kunnen genieten van natuur als fundamenteel recht voor alle mensen. De verbondenheid van natuur en mens implementeren en in de praktijk brengen. Zijn wij slecht voor de natuur dan zijn wij slecht voor ons zelf. Niet de natuur raakt beschadigd maar wijzelf.

Kinderen en misbruik: Een hiaat in de Nederlandse wetgeving! Hoogtijd voor een spoedwet: Link

Een nieuwe en gezonde verhouding tussen de Overheid , Mens en de Natuur

Transforming our system into nature based Let's make a healthy and a real paradise!

Will work when integrating and taking seriously human rights in all asepects;

FFRM Network is een netwerk voor leerbaarheid, duurzaamheid, gezondheid en onderzoek. Het is een samenwerking van individuen en partijen ter bewustwording en het stellen van praktische vragen en het doen van leefbare voorstellen voor nu en in de toekomst. Wij nodigen u uit te participeren.

Onze samenleving is prima duurzaam en gezond in te richten. De oude verdienmodellen worden losgelaten en er is levensruimte en geluk voor iedereen.

We need to look at the effect of laws in the view of basic constitution and human rights + ECHR

CODE OF ETHICS

#laws #humanrights #future #mensenrechten #rechtspraak #welfare #evrm

Juni 2020; Rechters uit het hele land vertellen: de rechtspraak is in nood. Dat is gevaarlijk voor de democratie;

Wie beschermt je tegen de overheid Cafe Weltschertz 2020:

En die dode rechtspraak kan hersteld worden.
Daar is deze Petitie voor Link

Wetgeving; Onderzoek en Advies Link Nieuwe inzichten, innovatie, onafhankelijk, inspirerend

Nou .. er zijn nog wat dingen .... die niet helemaal ... tja hoe moet je dat zeggen;

Het aantal zieken en mensen met chronische aandoeningen stijgt, daarbij een miljoen mensen met diabetes, en witte suiker in bijna alle voedingsmiddelen te vinden als goedkope grondstof, een miljoen mensen met kanker, ruim 2,5 miljoen mensen op of onder (!) de armoedegrens, 40.000 en feitelijk meer, daklozen, 650.000 vervuilde locaties..

minstens, als land op de nominatie om onder water te lopen, matige kwaliteit lucht vanwege de eigen vervuilingen, 2 miljoen hectare met Round Up bewerkt en ondertussen zorgen maken over de achteruitgang van vogels en insecten .... geen rechtszekerheid, bakken met geld - een van de rijkste landen ter wereld, maar er is nergens geld voor en het onderhoud van veel loopt jaren (!) achter etc. etc.

Verplicht verzekerd maar geen rechten op keuze in de zorg of zelfs basale hulp.... Gelukkig? Nou misschien omdat het niet meer wordt gezien of zo iets.. Dementie neemt ook explosief toe .... en Gezond? Helemaal niet

A wonderful World Wide Wood Web is coming and growing more and more into human mind. Making connections with us. We learn to understand Nature. To work together in harmony to have and to create a better future. Nature and Natural living as a central point. Understanding Nature and working together as an assential goal. There are a lot of good examples how to act ; www.ffrmnetwork.org More knowledge about the World Wide Wood Web ; https://lnkd.in/ghyVKp3 Ecovrede We like to learn together everyday in understanding Nature The World Wide Wood Web Participate on your own way and have a nice day and a new future One of the important steps is laying into making and giving Nature rights in our juristic system. A lot of examples can be find around the World how to do this; https://lnkd.in/gMrQMgB


hashtag#understandingnature hashtag#flow hashtag#naturalliving hashtag#mindset hashtag#earth hashtag#future hashtag#trees hashtag#human hashtag#woodweb hashtag#world hashtag#future hashtag#ecovrede hashtag#law hashtag#humanrights hashtag#nativerights hashtag#futureproof

Important to .. everybody! Please; everybody without personal direct benefits from Nature, please stand up right now! Hold your breath, don't eat anything, don't drink any liquid and stop your company in the use of wood, plastics, iron, stone, glas, sand, oil, water, paper and so on. Do you understand? Nature is at the first place in our economy and society! Everywhere, in everything, in our past... and in our future if we survive our own ignorance and arrogance. Be aware please. You live in and with Nature in any moment in your life. Work together where possible, Lets Nature inspire you, and create inspirational natural area's. Lets make this World a better place www.ffrmnetwork.org

De omgevingswet wordt compleet nieuw opgezet. De vraag is nu of de overheden er mee uit de voeten kunnen. Dat zit hem vooral in 'de creativiteit' van de systemen en wat daar in mogelijk is. Dat is nogal een dingetje voor de overheid.

Meer informatie over bijzondere wooninitiatieven? www.evsgebouwbeheer.nl

Vaste elementen in de rechtsstaat is een van de kopjes in het jaarverslag 2019 van de Raad van State;

Vaste elementen van de rechtsstaat

De inhoud van de rechtsstaat verschilt in de tijd en naar traditie. De Raad van State noemt in zijn beschouwing een aantal elementen die in ieder geval tot de vaste kern van de rechtsstaat behoren. Het eerste element is het legaliteitsbeginsel, dat inhoudt dat overheidshandelen een (grond)wettelijke grondslag heeft en dat de overheid altijd moet handelen binnen de grenzen van de (grond)wet en internationaal recht.

Een tweede element van de rechtsstaat is het waarborgen van fundamentele rechten en vrijheden van burgers. Ten derde moet er een vorm zijn van machtenscheiding en machtenspreiding,

die gericht is op het tegengaan van machtsmisbruik en onderdrukking. Een vierde vast element houdt in dat er een onafhankelijke rechter moet zijn, tot wie de burger toegang heeft om de rechtmatigheid te laten toetsen van overheidshandelen. ..."

Suggesties en handvatten voor nieuwe wetgeving;

 1. rechten voor de natuur en al het levende dienen verdedigd te worden En op de eerste plaats te staan

 2. mensen gaan voor dingen, persoonlijke leefsfeer en toekomst, ook van de samenleving, gaan voor op bedrijfsbelangen

 3. alles wordt in openheid gedaan; dat wil zeggen dat er geen geheimen zijn, enkel zaken die je op dit moment mogelijk niet weet

 4. het is verboden informatie in te zamelen voor buitenlandse mogendheden - naar Zweeds voorbeeld;

 5. patenten zijn afgeschaft na twee jaar en gevonden informatie komt vrijelijk ter beschikking van de samenleving

 6. er is een plicht tot het verstrekken van juiste en volledige informatie - specifiek waar het voeding en geneesmiddelen betreft

 7. diefstal wordt zwaar bestraft Tenzij er een duidelijk aanwijsbare reden is in de zin van tekort aan basisvoorzieningen

 8. iedereen is gehouden te doen wat in zijn of haar functie wordt verwacht en is persoonlijk verantwoordelijk

 9. de overheid is dienstverlenend aan de burger -

 10. elke mens van vlees en bloed heeft recht op bestaan

 11. nooit kan enige juridische entiteit gaan boven het recht van een mens van vlees en bloed

 12. natuur- en mensenrechten gaan altijd voor op welke situatie dan ook

 13. Er is altijd een toetsing aan de grondwet en aan de mensenrechten en specifiek aan de rechten van de natuur als onlosmakelijk onderdeel

Elites zijn van alle tijden. Maar het probleem met de huidige elite, is dat zij haar verantwoordelijkheid niet neemt, aldus Luyendijk, die Jort Kelder citeert:

Joris Luyendijk: de elite neemt zijn verantwoordelijkheid niet - dr Kelder en Co op locatie: de BilderbergconferentieDr Kelder en Co is op locatie in Hotel de Bilderberg, waar de jaarlijkse Bilderbergconferentie van ondernemersorganisatie VNO-NCW plaatsvindt, waar de Nederlandse elite jaarlijks neerstrijkt. Een elite waar auteur en journalist Joris Luyendijk zeer kritisch over is.Is Nederland een meritocratie? "Nee", zegt Joris Luyendijk. "We kunnen het ook niet zijn, en zelfs als we het zijn, zijn we er nog niet." Luyendijk omschrijft meritocratie als een ideologie, het idee dat mensen bij gelijke talenten, gelijke kansen zouden moeten hebben.KloofDe ‘verheffing' van de afgelopen veertig jaar heeft tot gevolg gehad dat elke bestuurder en topman uit de hogere middenklasse komt, zegt Luyendijk. "Met als gevolg dat je nu een soort kaste hebt van 25 procent hogeropgeleiden die eigenlijk helemaal niet meer in aanraking komen met de mensen voor wie ze de regels maken en besluiten nemen." Zie daar de kloof tussen de elite en de hoogopgeleiden. Elites zijn van alle tijden. Maar het probleem met de huidige elite, is dat zij haar verantwoordelijkheid niet neemt, aldus Luyendijk, die Jort Kelder citeert.Anne-Fleur en Kimberley "Het sleutelwoord is onderadvisering", zegt Luyendijk. Bij identieke cito-scores krijgen kinderen met hogeropgeleide ouders gemiddeld een half schooltype hoger advies, dan kinderen van ouders met mbo. “Als Anne-Fleur en Kimberley dezelfde score hebben, dan is natuurlijk Kimberley slimmer. Want Anne-Fleur is op alle mogelijke manieren gestimuleerd, en Kimberley niet. Vervolgens sturen we Anne-Fleur naar het gymnasium en Kimberley naar het havo/vwo. Daar is echt iets helemaal mis aan het gaan.”In het net verschenen boek Pessimisme is voor losers (een briefwisseling tussen Luyendijk en oud-topman Kees van Lede) schetst Luyendijk een beeld van een wereldvreemde elite. Zo schrijft hij: “zit de top niet in bubbel, waarbij bijvoorbeeld de nadelen en risico’s van vrijhandel, immigratie en globalisering vrijwel geheel buiten beeld blijven? Want de tegenstanders, benadeelden en verliezers van open grenzen zitten nooit bij zulke clubs aan tafel." "Omdat wij het zelfbeeld hebben van een meritocratie denken de mensen die bovenin zitten: willen is kunnen, en succes is een keuze. Zij wilden het kennelijk genoeg, en ze hebben de juiste keuzes gemaakt. Hadden de andere mensen die keuzes ook maar moeten maken. En dat is zó’n miskenning van hoe de wereld in elkaar zit."

Een van de structurele fouten in de Nederlandse Grondwet; Artikel 120; Toetsingsverbod;

'De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen'.
Daarmee ontstaat een instortend systeem van rechtszekerheid en verdwijnt de menselijkheid mede omdat resultaten niet meer mogen worden getoetst aan een menselijk resultaat. Ook dit deel van de Grondwet vraagt om een wijziging!

 1. 'Onze maatschappij is ziekmakend. De normen waaraan men moet voldoen, liggen zo hoog dat velen die niet halen'

 2. (How) We Gave Up on the Beautiful and Timeless Idea of a Better World

It's possible to make this World a Real Paradise .. Everywhere!

Do you like it to participate?

"... De Tweede Kamer wilde af van het blind staren op economische groei. In 2015 werd de #commissieGrashoff ingesteld, die met een reeks aanbevelingen kwam om welzijn een grotere rol te laten spelen in het beleid.

---> Volgens de commissie is het #bbp nooit bedoeld om breed de #welvaart te meten. ..." -- > Citaat uit het bericht hieronder!

Denmark July 2020; The law that could make climate change illegal;

From the Old Way to the New Way: how a wellbeing economy will respond to issues differently - Wellbeing Economy Alliance;

 1. Joop r on LinkedIn: Marin Bosma (PVV) - Werkt onze democractie nog wel?

 2. Juli 2020; Denemarken wil regering afzetten wanneer deze onvoldoende doet tegen klimaatverandering

Deze Aarde heeft genoeg voor ieders behoefte Niet voor ieders hebzucht Gandhi

Wetgeving: Advies en Onderzoek:

World Wide Wood Web WWWW

Http://tiny.cc/zw8c9y

Natural, Personal, Futureproof

A Natural Network to support living initiatives with all aspects:


- Locations http://tiny.cc/pqfd9y

- Consciousness & Brain http://tiny.cc/jnid9y

- Investment http://tiny.cc/pjid9y

- Natural Food http://tiny.cc/9yfd9y

- Healthy https://tinyurl.com/y4kmto68

- Food Forests www.ffrmnetwork.org

- Monitoring http://tiny.cc/dohd9y

- TIny Houses http://tiny.cc/eqhd9y

- New laws https://tinyurl.com/y5ujazvx

#regenerative #healthy #futureproof #foodforests #tinyhouses #newlaw #naturalfoods #consciousness #seeds #food #plants #nature #regenerativeagriculture #energy

Worden jouw mensenrechten geschonden? Doe een melding! En meld daarbij dat je graag wilt dat de toetsing aan de grondwet van de uitvoerbaarheid van wetten en regels wordt hersteld!

 1. The global movement to restore nature's biodiversity

 2. Indigenous Liberation #3: Rechten voor de Natuur

An initiative of EVS Netherlands EcoVrede Nederland All Natural Rights Reserved
© 2018, 2019, 2020,2021 and beyond Kvk 50879804

Rights and permissions

Open Access This website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article’s Creative Commons license, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article’s Creative Commons license and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Qestions at; organisatie@ffrmnetwork.org