Rechten voor de Natuur

- al het levende

Wij nodigen u uit op zelfstandige basis deel te nemen in ons netwerk! Praktisch werken aan een samenleving waarbij de natuur en de mens en leefbaarheid in het algemeen centraal staan

Direct pagelink: Mobiel: https://bit.ly/2ZodOZg Computer: https://tinyurl.com/y5ujazvx LinkedIn Link

Een nieuwe en gezonde verhouding tussen de Overheid , Mens en de Natuur

Transforming our system into nature based Let's make a healthy and a real paradise!

FFRM Network is een netwerk voor leerbaarheid, duurzaamheid, gezondheid en onderzoek. Het is een samenwerking van individuen en partijen ter bewustwording en het stellen van praktische vragen en het doen van leefbare voorstellen voor nu en in de toekomst. Wij nodigen u uit te participeren.

Onze samenleving is prima duurzaam en gezond in te richten. De oude verdienmodellen worden losgelaten en er is levensruimte en geluk voor iedereen.

LinkedIn Facebook (klaprozen/ poppies!) Twitter @ecovrede (with rainbow!)

"... Plaatsen waar je het meest gelukkig voelt zijn vaak natuurgebieden en natuurlijke landschappen, zoals de Wadden en de duinen. Gebieden met ruimte. Gebieden met een vakantiegevoel. Daar glijdt de stress van je af en voel je je verbonden met een groter geheel. Bron Link Zo kan Nederland ook gemaakt worden!

De Atlas voor Gemeenten onderzoekt het geluksgevoel van Nederlanders in gemeenten. Gelukkige gemeenten zijn, volgens de onderzoekers, gemeenten met een aantrekkelijk woon- en leefklimaat waar veel gezonde en werkende mensen wonen.

Geluk en gezondheid zijn met elkaar verbonden. En vooral ook in vakantieperiodes is het goed om te realiseren hoe belangrijk de verbinding met onze leefomgeving voor ons is. ..."

Important to .. everybody! Please; everybody without personal direct benefits from Nature, please stand up right now! Hold your breath, don't eat anything, don't drink any liquid and stop your company in the use of wood, plastics, iron, stone, glas, sand, oil, water, paper and so on. Do you understand? Nature is at the first place in our economy and society! Everywhere, in everything, in our past... and in our future if we survive our own ignorance and arrogance. Be aware please. You live in and with Nature in any moment in your life. Work together where possible, Lets Nature inspire you, and create inspirational natural area's. Lets make this World a better place www.ffrmnetwork.org

Meer informatie over bijzondere wooninitiatieven? www.evsgebouwbeheer.nl


April 2019;

Welkom! Bem Vinda! Welcome! Herzlich willkommen! Bienvenue! 歡迎! Bienvenido!


Toekomstgericht, eerlijk, sociaal, mooi, het natuurlijke centraal, echte democratie, gelijke rechten, bewustzijn, vrijheid van keuze, gezondmakende wetten, ruimte voor de vrijheid van de burger

Systeemcrisis, verandering, inspiratie, innovatie, realisatie

Voor wie deze pagina wil vermelden in eigen bronnen, gebruik de volgende link; https://goo.gl/1PxoGE

Onze samenleving is in beweging. Burgers worden zich bewust, en krijgen met stimulans van de overheid, ruimte voor eigen initiatief. Vaak wordt initiatief in de weg gezeten door oude structuren van regels.

Ons voorstel is gebieden te maken waar burgers hun eigen initiatieven kunnen introduceren en bouwen. Het burgerinitiatief faciliteren in plaats van het overnemen. Er zijn daarvoor gebouwen, grond en praktische ondersteuning nodig. Om zo echte innovatie mogelijk te maken. Onze Wereld opnieuw tot een werkelijk paradijs maken voor al het levende

* Onze eerste stelling is dat het de bedoeling is dat wetgeving ten dienste staat van mens en samenleving. De huidige crisis in onze samenleving ten aanzien van milieu, gezondheid, vervuiling en klimaatverandering is niet meer dan een systeemcrisis. Wij hebben geen milieuprobleem maar een systeemprobleem .. met alle gevolgen vandien.

Al sinds de jaren 70 van de vorige eeuw weten wij wat er moet worden gedaan. De regels en oude structuren en bovenal, oude doelen en soms belangen, staan ons proces van verandering in de weg. Dat maakt onze samenleving ziek. Een proces van vernieuwing is meer dan nodig. Een van de handvatten daarvoor is een aanpassing van onze grondwet.


Voor het veranderen van die regels zijn er enkele praktische tools

Wij nodigen u uit, individu, bedrijf, initiatief, te participeren in de ontwikkeling van een nieuwe samenleving.


Geschiedenis

Dit initiatief is ontstaan uit maatschappelijk initiatief EcoVrede Nederland Link Actief sedert 2009 en vanaf 2010 specifiek in situaties van Armoede en de hulp aan mensen die tussen de regels vallen op welke manier dan ook en hen laten zien wat er aan nieuwe mogelijkheden beschikbaar is en ze daarin begeleiden.

Wij helpen altijd hen die weinig tot niets hebben. Tegelijkertijd constateren wij dat ons werk voor misschien wel 60% bestaat omdat instanties niet doen wat zij moeten doen. Dat vangen wij op als maatschappelijk vrijwilligers initiatief.

Wij maken ons wat zorgen over het afglijden van onze samenleving en het achterstellen van zaken als mensenrechten eerbiedigen en verdedigen, de intrinsieke waarden van natuur die wel voor bedrijven gewaarborgd worden maar niet of onvoldoende voor natuur en individu in onze huidige wetgeving. Het opkomen voor de minder bedeelden, ruimte voor eigenheid en vooral ook de vrijheid van het individu in alle opzichten.

De toetsing aan de grondwet en de mensenrechten zijn onderdeel van deze aaanpak


Nederland heeft een bijzondere rol in de Wereld. Het is een van de rijkste landen en Nederland heeft in de geschiedenis een grote invloed gehad, en nog steeds, op diverse ontwikkelingen.

Nederland doorkruist in het gevoerde beleid in een heel aantal gevallen het Internationaal recht en de internationale verdragen maar schaadt ook als land de belangen van zijn burgers en die van anderen. Denk daarbij recent aan de situatie met de Koerden en de rol van Nederland daarin. Met name waarin er geen openheid is.


De overheid in Nederland loopt niet zo snel als het om milieu - of natuurbescherming gaat. Kijkt zelfs langdurig de andere kant op Link. Zodoende missen wij de boot als innovatie voortrekker in de Wereld.

Nederland, staat bekend als een van de meest vervuilde plekken op Aarde. Dit als gevolg van onze rijkdom.

Deze vervuiling brengt veel ziekten en een aantasting van de volksgezondheid met zich mee. De cijfers daarvan zijn niet, of slechts gedeeltelijk, openbaar. In een ruwe schets; 1 miljoen mensen met kanker, 1 miljoen mensen met diabetes en een 2 miljoen met diverse andere aandoeningen. Met het hoogste niveau van gezondheidszorg. Doen wij iets fout?


Burgers willen verandering en ook studenten geven aan dat er iets moet gebeuren. Ook 'de Arabische lente' was daar al een heel goed voorbeeld van. Europa loopt daar weer enkele jaren op achter en heeft die ontwikkeling nu Link

Urgenda Heeft recent- 2018 Link een procedure tegen de Nederlandse staat gevoerd. De staat zegt hierover het volgende Link en gaat vervolgens in hoger beroep. Dat remt de voortgang in het opkomen voor een collectief belang. Principes horen niet voor te gaan op het landsbelang.


De uitspraak daarover overgenomen van de website van Urgenda;

"Op 9 oktober 2018 bekrachtigde het Hof in Den Haag de uitspraak van de Klimaatzaak uit 2015: omdat de Staat de burgers moet beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering moet Nederland de uitstoot van broeikasgassen terugdringen met ten minste 25% t.o.v. 1990.

Op 24 juni 2015 won Urgenda, samen met met 886 mede-eisers, de Klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat. De rechter droeg toen ook al de Staat op om de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25% te verminderen ten opzichte van 1990. Ondanks de vele goede initiatieven is de CO2-uitstoot niet gedaald sinds 1990. ..."

De overheid gebruikt de volgende bewoordingen op haar website;

"News item | 09-10-2018 | 15:18

For the Dutch government the Urgenda procedure is not about climate policy. Instead it is about the basic question whether it is legitimate for an independent legal court to judge on government policy and in doing so change that policy. And thus, it is a fundamental debate....."

De overheid heeft in deze zaak duidelijk laten zien de ernst van de situatie niet op te pakken. Het wordt teruggebracht tot een principiele zaak daar waar het gaat om een landsbelang en een heel duidelijk onderwerp.

Uit dat artikel:

".... mag de rechter het klimaatbeleid van een land wel corrigeren? Ja, zo bleek ook bij het hoger beroep dat in oktober 2018 diende en waarinhet gerechtshof in Den Haag Urgenda gelijk gaf. ..." en: ".. over mensen die andere mensen in gevaar brachten, hadden Nederlandse rechters zich al vaak uitgelaten ..."

De zaak van Urgenda begon met een gewone brief aan Premier Rutte en daarna, toen dat geen resultaat gaf, een procedure - dagvaarding bij de Hoge Raad. Link

De dagvaarding van de Urgenda zaak Link

In de huidige wet- en regelgeving ontbreken kaders en doelen. Het gevolg hiervan is in een kort overzicht opgesomd; Andere werkvelden door ons benoemd Link

Er zijn diverse landen ons voorgegaan in deze belangrijke stap. Het is duidelijk wat er nodig is en in welke vorm.

Huidige herzieningsprocedure Grondwet

Een grondwetswijziging doorloopt 7 stappen:

 1. De regering of 1 of meer leden van de Tweede Kamer dienen een voorstel tot grondwetswijziging in.
 2. De Tweede en Eerste Kamer nemen dit wetsvoorstel in 1e lezing aan met een gewone meerderheid. Dit heet ook wel de ‘overwegingswet’ of de ‘verklaringswet’.
 3. De Tweede Kamer wordt ontbonden en er worden verkiezingen gehouden. Hierdoor kunnen kiezers zich over de wijzigingen uitspreken.
 4. Het in 1e lezing aangenomen voorstel indienen bij de nieuwe Tweede Kamer.
 5. De Tweede en Eerste Kamer nemen het wetsvoorstel in 2e lezing aan met een 2/3 meerderheid.
 6. Het ondertekenen van het wetsvoorstel door de koning en 1 of meer ministers of staatssecretarissen.
 7. Publicatie van de wijziging in het Staatsblad. De wijziging treedt daarna direct in werking.


In de Notitie herzieningsprocedure van de Grondwet staat welke punten zich in het verleden hebben voorgedaan. En waarom het kabinet dit standpunt inneemt.

Ruimte en zorg voor de natuur op de eerste plaats. Het kunnen genieten van natuur als fundamenteel recht voor alle mensen. De verbondenheid van natuur en mens implementeren en in de praktijk brengen. Zijn wij slecht voor de natuur dan zijn wij slecht voor ons zelf. Niet de natuur raakt beschadigd maar wijzelf.

De mens bestaat niet zonder natuur

* Feitelijk lijken de geschetste ontsporingen van ons rechtssysteem te ontstaan vanwege het niet benoemen van de grondrechten van al het levende. Ook worden belang en het recht op de natuur in algemene zin voor ons voortbestaan en welbevinden als mensheid niet voldoende benoemd en in de praktijk gebracht. Het gaat goed met de Economie maar slecht met de natuur. Economie en verdiensten in de vorm van geld hebben te veel voorrang gekregen. Dat gaat ten koste van onze eigen gezondheid.

* Onderzoeken uit de afgelopen jaren bevestigen het feit van de noodzaak van natuur in de leefomgeving. Ze laten zien dat groen in de leefomgeving en tal van andere contacten met natuur, waaronder ook gezond eten, essentieel zijn voor een gezond individu en samenleving. Zelfs kostenbesparend werken. Ons oude boekhoudsysteem maakt dat dit niet duidelijk genoeg in beeld komt tot op heden.

* Telkens werd op grond van het geldsysteem en de daaruit volgende financiële overwegingen gekozen voor inbreiding in de steden en minder groen. Er is hier de invloed van een oud boekhoudsysteem zichtbaar wat onze steden ongezond en onleefbaar maakt. Er is een heroverweging in doelen en werkwijzen nodig.


Wij hebben in onze samenleving last van oude modellen niet meer passend in de 21e eeuw en bij ons huidige bewustzijn.

* Wij nodigen u uit mee te werken aan veranderings en mogelijkheden voor verbetering waaronder een grondwetswijziging

* De verschillende wetten hangen samen. Iedereen heeft hierin zijn of haar eigen specialisatie/ verantwoordelijkheid. Wat is uw rol?


Wij hebben het zodoende over een paar dingen;

 • Handhaving van de regels die er zijn voor iedereen
 • Omvormen en versterken van rechten waaronder specifiek die van de natuur en van het individu
 • Aanpassingen van de grondwet die ruimte geven voor individuele vrijheid, echte innovatie en persoonlijk initiatief
 • Gezond leven als eerste uitgangspunt en als recht voor iedereen
 • De overheid als actieve beschermer en handhaver van de mensenrechten
 • Bewustzijnsverandering van ons denken in geld naar denken in waarde en mensenrechten als gezonde uitgangspunten voor ons handelen
 • Echte gezondmakende alternatieven neerzetten en daar innovatiegelden voor beschikbaar maken

Wij nodigen u uit te participeren of te ondersteunen in ons werk:

 • financieel in de vorm van een gift aan onze organisatie (- met die omschrijving)
 • Meewerken - hoe meer handen hoe meer er mogelijk is
 • Juridische ondersteuning door het beschikbaar stellen van enkele uren
 • Ons linken en ondersteunen via LinkedIn, Facebook of Instagram
 • Opgenomen worden in onze lijst van sympathiserende burgers en organisaties

Een echte verandering die gaat over leefbaarheid, toekomst en gezondheid. Waarin de natuur centraal staat en mensen hun recht krijgen.

Wij doen ons werk op een bewust menselijke wijze door;

 • opbouwende kritische vragen te stellen
 • te wijzen op wat wij als samenleving hebben afgesproken
 • te helpen herinneren aan rechten en plichten
 • te laten zien waar regels uitgevoerd worden maar met een ongewenst resultaat
 • waar nodig procedures en bezwaarprocedures te voeren Bewustwording is daarin een belangrijk element
 • wij werken als vrijwilligersorganisatie

Onze samenleving kan heel mooi zijn. Let's make a real Paradise Everwhere

 • Een gezonde en natuurlijke samenleving maken is eenvoudig. Onze regels stonden dat in de weg
 • Nu beseffen wij als samenleving dat wij met elkaar de toekomst maken
 • En dat het onze toekomst is om te kiezen voor de natuurlijke weg
 • De natuur is onze eerste en alles bepalende levensvoorwaarde

It's possible to make this World a Real Paradise .. Everywhere! Do you like it to participate?

"... De Tweede Kamer wilde af van het blind staren op economische groei. In 2015 werd de #commissieGrashoff ingesteld, die met een reeks aanbevelingen kwam om welzijn een grotere rol te laten spelen in het beleid.

---> Volgens de commissie is het #bbp nooit bedoeld om breed de #welvaart te meten. ..." -- > Citaat uit het bericht hieronder!

Deze Aarde heeft genoeg voor ieders behoefte Niet voor ieders hebzucht Gandhi

World Wide Wood Web WWWW

Http://tiny.cc/zw8c9y

Natural, Personal, Futureproof

A Natural Network to support living initiatives with all aspects:


- Locations http://tiny.cc/pqfd9y

- Consciousness & Brain http://tiny.cc/jnid9y

- Investment http://tiny.cc/pjid9y

- Natural Food http://tiny.cc/9yfd9y

- Healthy https://tinyurl.com/y4kmto68

- Food Forests www.ffrmnetwork.org

- Monitoring http://tiny.cc/dohd9y

- TIny Houses http://tiny.cc/eqhd9y

- New laws https://tinyurl.com/y5ujazvx

#regenerative #healthy #futureproof #foodforests #tinyhouses #newlaw #naturalfoods #consciousness #seeds #food #plants #nature #regenerativeagriculture #energy

Contactgegevens;

Post: Postbus 60051 6800 JB Arnhem NL/EG

Telefoon: 0031(0)6 49 36 78 77 - 06 19 67 93 89

Bezoekadres: Industriestraat 11 6827 BD Arnhem (volg het spoor) Bus 43 of 12 - Halte Haven - 5 minuten lopen

LinkedIn Facebook (klaprozen/ poppies!) Twitter @ecovrede (with rainbow!)

An initiative of EVS Netherlands - EcoVrede Nederland All Natural Rights Reserved © 2018, 2019 and beyond kvk 50879804