Pastoraat

Pastoraat is zorgen voor elkaar, omzien naar elkaar, elkaar ontmoeten en samen in gesprek zijn. Daarmee wordt de kracht van Woord en Heilige Geest ingezet voor niet alleen persoonlijke maar ook gezamenlijke (geloofs)groei en bloei in onze gemeente.

Naast beide predikanten zijn, binnen de Taakgroep Pastoraat, tientallen pastoraal medewerkers en ouderlingen actief met o.a. huisbezoeken, huiskringen en thema bijeenkomsten. De pastoraal hulpverlener biedt daarbij pastorale ondersteuning speciaal voor hen die door persoonlijke omstandigheden bijzondere aandacht verdienen.

Doet u vooral een beroep op ons, we staan graag voor u klaar!

pastoraat in uitvoering

De uitvoering van het Pastoraat vindt in onze gemeente plaats door:

Predikanten

De predikanten hebben een belangrijke en eigen verantwoordelijkheid binnen het pastoraat in de gemeente. Zij bezoeken vele gemeenteleden en nemen deel aan c.q. onderhouden contact met alle andere geledingen binnen onze gemeente.

Ouderlingen en pastoraal medewerkers in groepen

Voor het pastoraat zijn er vijf leeftijdsgroepen. Als aanvulling op de predikanten zijn hierin tientallen pastoraal medewerkers en ouderlingen actief. Als u lid bent van onze kerk, dan bepaalt de oudste in een gezin (*) aan welke groep u bent toegewezen. Hoewel niet standaard iedereen jaarlijks wordt bezocht, is er voldoende capaciteit om iedereen die dat aangeeft te bezoeken. Dus wilt u wel eens iemand spreken over kerk of geloof, of maakt u door ziekte of andere omstandigheden een bijzondere periode mee in uw leven? Aarzel dan niet concact op te nemen met de contactpersoon van uw leeftijdsgroep. We zijn er graag voor u en elk contact is altijd vertrouwelijk.

*) Voorbeeld 1: een gezin bestaat uit vader (28 jaar), moeder (27 jaar) en dochter (3 jaar), dan behoort het gezin bij de groep Jeugd. Voorbeeld 2: een gezin bestaat uit vader (29 jaar), moeder (31 jaar) en dochter (6 jaar), dan hoort het gezin bij groep A, maar de dochter krijgt ook aandacht uit de groep Jeugd.

Groep Jeugd: Leden in de leeftijdsgroep 0 t/m 30 jaar (per 1 sept. 2018). Coördinatie: Ronald Berger. E-mail: rnberger@tele2.nl, tel.: 078 6191504.

Groep A: Leden in de leeftijdsgroep 31 t/m 45 jaar (per 1 sept. 2018). Inclusief leden jonger dan 31 met partner in deze groep. Coördinatie: Peter van Leeuwen. E-mail: peter@adviesbureauvanleeuwen.nl, tel.: 078 6102632.

Groep B: Leden in leeftijdsgroep 46 t/m 65 jaar (per 1 sept. 2018). Inclusief leden jonger dan 46 jaar met partner in deze groep. Coördinatie: Alfred Lock. E-mail: l-f-a@live.nl, tel.: 078 8441734.

Groep C: Leden in leeftijdsgroep 66 t/m 80 jaar (per 1 sept. 2018). Inclusief leden jonger dan 66 jaar met partner in deze groep. Coördinatie: Wim Sandee. E-mail: wsandee@gmail.com, tel.: 078 6122972.

Groep D: Leden in leeftijdsgroep 81 en ouder (per 1 sept. 2018). Inclusief leden jonger dan 81 jaar met partner in deze groep en enkele uitzonderingen. Coördinatie: Willem Heutink. E-mail: hwheutink@hotmail.com, tel.: 078 6193487.

Jaarlijks wordt aan het begin van het seizoen een nieuwe indeling van de leeftijdsgroepen gemaakt. Daarbij wordt (behalve voor Jeugd) de leeftijd van de oudste persoon op een adres aangehouden. Uw indeling in een leeftijdsgroep is vermeld in het Bethelkerk jaarboekje en vastgelegd in het leden registratiesysteem (LRP) voor kerkelijke medewerkers die daar (deels of geheel) toegang toe hebben.

Zusterkring

De zusterkring bestaat uit ca. 40 medewerksters en zij bezoeken zieke en bejaarde gemeenteleden en ook enkele andere leden die bijzondere aandacht nodig hebben. Tevens schenkt zij aandacht aan, en is behulpzaam bij, bijzondere gebeurtenissen. Meestal wordt een attentie achtergelaten.

De volgende soort bezoeken worden afgelegd:

 • Bejaarden vanaf 75 jaar, zo mogelijk 2 x per jaar, w.o. verjaardag, Kerst en Pasen
 • Ziekenhuisopnamen
 • Jubilea: 25, 40, 50 en 60 jaar getrouwd

De inkomsten bestaan voornamelijk uit giften, die tijdens de bezoeken worden gegeven en incidenteel ontvangt de zusterkring een grote gift. De uitgaven bestaan uit kleine attenties, die tijdens de bezoeken worden achtergelaten en tevens de kosten van de jaarlijkse 75+ bijeenkomst en de kerstmiddag voor bejaarden in de Lichtkring.

Huiskringen

Op dit moment zijn er twee soorten huiskringen:

 • Huiskringen die centraal worden gecoördineerd door de huiskringcoördinator
 • Huiskringen die werken als zelfstandige gespreksgroepen.

De huiskringen die aangestuurd worden door de huiskringcoördinator zijn kleine groepen gemeenteleden met 10 - 15 deelnemers die 2 tot 4 keer per jaar informeel samenkomen bij iemand thuis. De huiskringen die meestal maandelijks bijeenkomen organiseren alles zelf.

Voor aanmelding en informatie: huiskringcoördinator Leo van der Eijk - huiskringen@gkzwijndrecht.nl.

Bijzonder pastoraat

Bijzonder Pastoraat is een vorm van pastoraat voor situaties waarbij sprake is van een specifieke problematiek en (tijdelijk) behoefte is aan een meer intensieve pastorale begeleiding. Deze vorm van pastoraat voorziet in individuele en vertrouwelijke hulpverlening bij o.a. relatie- c.q. familieproblemen, rouwverwerking en financiële zorgen en daarnaast ook moeilijke situaties ontstaan door geestelijke problemen, psychische aandoeningen, verslaving etc.

De uitvoering van het bijzonder pastoraat is in handen van speciaal daarvoor gekwalificeerde hulpverleners. Aarzel niet contact met ons op te nemen via Annet van Willigen tel. 6122849 of mail naar bijzonderpastoraat@gkzwijndrecht.nl.

Pastoraat - organisatie

Doelstelling van de Taakgroep Pastoraat is: "Het bevorderen van het omzien naar elkaar in de gemeente". Daarbij kunnen we verschillende vormen van pastoraat onderscheiden:

 • Onderling pastoraat tussen gemeenteleden: aandacht hebben voor elkaar, hulp verlenen aan elkaar, enz.;
 • Pastoraat als gemeenteopbouwwerk: het bezoekwerk door ouderling, diaken of pastoraal medewerker;
 • Gespecialiseerd pastoraat: contact bij bijzondere of specifieke omstandigheden, zoals: ziekte, stervensbegeleiding, doopgesprekken, huwelijksgesprekken, veelal de taak van een predikant.

Uitgangspunten

De Taakgroep Pastoraat richt zich, in antwoord op Gods opdracht in Johannes 21 vers 17: 'Weidt mijn schapen', op het bevorderen van onderling pastoraat, gemeenteopbouwwerk en bijzonder pastoraat. Dit vertaalt zich naar zowel een herderlijke als onderlinge zorg voor allen, naast en vanuit een individuele groei in relatie met onze Heer. Want zo wil onze kerkelijke gemeente een plaats zijn voor een geloofsbeleving waarbij Gods nabijheid en de werking van de Heilige Geest daadwerkelijk worden ervaren en vrucht dragen.

In nauwe samenwerking met andere taakgroepen spant zij zich daarom in voor:

 • taak- en vraaggericht pastoraat, waardoor ambtsdragers en pastoraal medewerkers kunnen doen waar hun hart en hun gave ligt en kunnen inspelen op specifieke behoeften.
 • intensivering basispastoraat, in de vorm van meer, en meer actieve, huiskringen met een centrale coördinatie.
 • bijzonder pastoraat, met meer focus op bijzondere situaties en persoonlijke omstandigheden die vragen om (tijdelijk) intensieve pastorale aandacht.
 • onderwijs, voor zowel individuele geloofsontwikkeling als gemeenteopbouw.

Alle activiteiten worden mede vormgegeven door het hierbij betrekken van gemeenteleden met de benodigde expertise en/of ervaring die zich willen en kunnen inzetten en door gebruik te maken van gekwalificeerde externe personen en organisaties.

Organisatie

Leden van de Taakgroep Pastoraat zijn:

 • Ouderlingen
 • Pastoraal medewerkers
 • Zusterkring *)
 • Huiskringcoördinator
 • Predikanten

*) Bij vergaderingen van de Taakgroep Pastoraat laat de zusterkring zich vertegenwoordigen; zij vergaderen als zusterkring ook afzonderlijk.

De Taakgroep Pastoraat houdt zich bezig met en neemt besluiten over alle pastorale activiteiten in onze gemeente. Contactpersoon / scriba: Anke Brouwer (E-mail: brouwsels@kabelfoon.nl).

contactgegevens pastoraat

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

Leo Vroegindeweij - voorzitter Taakgroep Pastoraat. Tel.: 078 6812623.

Anke Brouwer - scriba Taakgroep Pastoraat. E-mail: pastoraat@gkzwijndrecht.nl, tel.: 078 6818511.

Ds.Leo van der Eijk - coördinator huiskringen. Tel.: 0612378086.

Meta Koudstaal- coördinatrice Zusterkring. E-mail: nicometa.koudstaal@tiscali.nl, tel.: 078 6102583.