Geloven

Wat geloven wij?

Eén van de manieren om ons geloof te beschrijven is die door de Apostolische Geloofsbelijdenis:

1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.

2. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Here;

3. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;

4. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en

begraven, nedergedaald in de hel;

5. op de derde dag opgestaan uit de doden;

6. opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van Gods de Almachtige Vader;

7. vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

8. Ik geloof in de Heiligen Geest.

9. Ik geloof een helige, algemene, christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;

10. vergeving van de zonden;

11. opstanding van het lichaam;

12. en een eeuwig leven.

Alpha cursus

Een prima manier om meer te weten te komen over de basis van het christelijk geloof is de Alpha cursus.

Bekijk ook eens onderstaand filmpje: