Beleidsstukken

BEleid bethelkerk

We nodigen je van harte uit om met ons mee te doen de missie en visie in praktijk te brengen.


Onze missie

Als Bethelkerk, onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), willen wij verbonden zijn met God, met elkaar en met de wereld.

We geloven in de grote liefde van God de Vader, Jezus Christus de gekruisigde en opgestane Heer en de leiding van de Heilige Geest.

Samen willen we God leren kennen en lief hebben met geheel ons hart, met geheel onze ziel, met geheel ons verstand en onze naaste als onszelf.

We zoeken samen naar vormen om dit geloof met elkaar te beleven op een manier die past in deze tijd.

Als kerk van Jezus Christus willen wij een bijdrage leveren aan de samenleving. We willen ons bekommeren om mensen, dichtbij en veraf.


onze visie

We willen als gemeenschap graag groeien in de verbondenheid met God, elkaar en de wereld. Voor de periode 2018-2022 willen we daarom ruimte zoeken en geven aan de volgende speerpunten:

  • Geestelijke groei: We willen onze relatie met God versterken en dit steeds zichtbaarder laten worden in ons denken en doen. Als kerk faciliteren we op verschillende manieren de mogelijkheid om geestelijk te kunnen groeien.
  • Veelkleurige geloofsbeleving: We zijn een gemeenschap met diversiteit aan geloofsbeleving. We stimuleren het begrip voor elkaars geloofsbeleving en de onderlinge ontmoeting in de breedte van de gemeenschap (jong en oud, vernieuwend en behoudend).
  • Uitnodigend: We willen een open, gastvrije gemeenschap zijn. Daarom willen we oog hebben voor anderen, buiten onze comfortzone.
  • Samenwerking: We stimuleren de verschillende groepen om op basis van gezamenlijke plannen te werken aan de speerpunten.

Om dit alles te kunnen bereiken is continue aandacht nodig voor communicatie, financiën, gebouwen, efficiënt werken en samenwerking met andere kerken (randvoorwaarden).

beleidsnotitie geaardheid

Beleidsnotitie geaardheid – Bethelkerk Zwijndrecht – juli 2019


Gemeente, ambt, avondmaal

De Bethelkerk is een pluriforme, open en gastvrije gemeenschap, waarin we elkaar vinden in de liefde van Christus voor mensen. In deze kerk is iedereen welkom, ongeacht ras, geaardheid of achtergrond. We verstaan onszelf als gemeente van Christus die voor iedereen onderdak wil bieden.


We hebben respect voor diegene met een andere geaardheid die celibatair leeft en evenveel respect voor diegene met een andere geaardheid die een duurzame, gelijkwaardige en monogame relatie van liefde en trouw aangaat. Voor beiden geldt dat er voor hen geen belemmering is om aan te gaan aan de tafel des Heren. Ook is er voor hen geen belemmering om een ambt (predikant, ouderling, diaken) in de kerk op zich te nemen. Kortom: we beschouwen hen als volwaardige leden, op wie dezelfde regels van toepassing zijn als op ieder ander lid in onze gemeente.


Zegenen van andere relatievormen dan die van het huwelijk tussen man en vrouw

We kunnen en willen Gods zegen niet onthouden aan gemeenteleden die elkaar liefde en trouw beloven, en in de voetsporen van Jezus Christus willen gaan. Net als bij een huwelijk tussen man en vrouw kan Gods zegen worden gevraagd in een trouwdienst in de kerk, waarbij een bevoegde predikant Gods zegen uitspreekt over deze relatie. We bieden ruimte aan ambtsdragers om in een dergelijke viering geen ambtelijke taken te vervullen.

Wel verwachten we van ambtsdragers dat ze zich conformeren aan de strekking van deze beleidsnotitie.


Instemming

Bovengenoemd beleidsstuk is door de kerkenraad aangenomen na de gemeente gehoord te hebben. De kerkenraad beseft dat er gemeenteleden zullen zijn die zich niet in deze beleidsnotitie kunnen vinden, maar meent dat het merendeel van de gemeente met deze beleidsnotitie kan instemmen. Ook al zijn de meningen over dit onderwerp verschillend, toch wil de kerkenraad ieder lid aansporen om in liefde en respect met elkaar op weg te gaan.

privacyverklaring

Lees hier onze privacyverklaring.