Diaconie

Het woord diaken komt van het Griekse woord "diakonos", dat dienaar betekent. Als diaconie dienen wij de gemeente van onze Bethelkerk en goede doelen in Zwijndrecht en omgeving. Op deze webpagina leest u wat de diaconie voor u kan betekenen en hoe u zelf kunt bijdragen aan het diaconale werk in Zwijndrecht en omgeving.

Op zondag vervullen wij een rol in de dienst en zijn daarnaast met verschillende activiteiten zichtbaar binnen de gemeente. Denk hierbij aan het rondbrengen van kaarten aan gemeenteleden in verzorgingstehuizen tijdens de Corona crisis, fruitpakketten met de Dankstond, kerstpakketten en zomervakantiepakket voor hen die dit goed kunnen gebruiken en het ouderenuitje.

taken diaconie

 • Vertegenwoordigen van het ambt in kerkdiensten

 • Bedienen van het Heilig Avondmaal

 • Mede voorbereiden van voorbeden, gebedenboek

 • Inzamelen en besteden van collectegeld en giften

 • Nemen en ondersteunen van kerkelijke en regionale, maatschappelijke initiatieven waar gemeenteleden aan kunnen bijdragen

 • Hulp (bijstand, verzorging, bescherming) bieden aan mensen die dit nodig hebben

 • Inzetten bij meerdere taakgroepen en vergaderingen

  Een officiële ambt omschrijving is
  hier te vinden in artikel 11 (pagina 27-28).

nieuwsberichten diaconie

Hier vindt u actuele nieuwsberichten over de werkzaamheden van de diaconie.

hulp geven of ontvangen?

Heeft u hulp nodig? Kijk voor praktische hulp op onze diaconale kaart. Hierop vindt u instanties die u kunt benaderen. Heeft u hierbij hulp nodig, dan helpen wij u uiteraard ook graag!

Wilt u zelf hulp geven? De organisaties op de diaconale kaart staan altijd open voor versterking en zullen uw inzet zeker waarderen. Een bijzondere band hebben wij met de volgende instellingen en projecten die we steunen of waar we zelf actief in zijn:

Samenstelling Diaconie

Voorzitter: dhr. J.J. (John) Schepers

Secretaris: (Scriba) dhr. G.M. (Martin) van der Luit

dhr. C.M.H. (Kees) van Herpen

Leden:

mevr. C.A. (Corrie) van den Berg-den Hoed

dhr. H.F. (Erik) Bos

mevr. I. (Ineke) Tempelaar-Valk

mevr. C.H. (Ineke) van Leeuwen-Frikkee

mevr. J.M. (Jannie) Sandee-Duerink

dhr. W.J. (Wim) van Huizen

dhr. W.A. (Wim-Arie) Hamer


Contactgegevens: diaconie.bethelkerk@pkn-zwijndrecht.nl

Avondmaal thuis

Ouderen en langdurig en/of ernstig zieken kunnen het Heilig Avondmaal thuis of elders vieren. Ook is er een mogelijkheid om in de Lichtkring het Heilig Avondmaal mee te vieren (woensdagavond na de viering in de kerk). Wanneer dit wordt gewenst, kan dit bij de predikant, een ouderling, een diaken of het kerkelijk bureau worden aangevraagd.

ANBI gegevens en verantwoording diaconie

1. Algemene gegevens

Naam: Diaconie van de Gereformeerde Kerk (PKN) van Zwijndrecht (Bethelkerk).
RSIN: Ons fiscaal nummer is
850826354.
Contactgegevens: diaconie.bethelkerk@pkn-zwijndrecht.nl of bel Lydia Sakko: 06 13 95 14 74.

2. Doelstelling van de instelling

De diaconie is in de Nederlandse protestantse kerken de rechtspersoon die wordt bestuurd door het college van diakenen van de kerkelijke gemeente. De diaconie verschaft de diakenen de middelen om hun ambt uit te oefenen, b.v. door behoefte te ondersteunen. Het beheer van de diaconie is strikt gescheiden van het beheer van de kerk, het betreft twee verschillende organen. De inkomsten van diaconieën bestaan doorgaans o.a. uit giften en collectes tijdens de kerkdienst, met speciale bestemming voor de diaconie. De uitgaven van diaconieën bestaan uit het steunen van kerkelijke en regionale instellingen, projecten en noodhulp. Het college van diakenen is verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad voor wat betreft het werk van de diaconie.

3. De hoofdlijnen van het beleidsplan

Het beleidsplan is een 'blauwdruk' van 4 punten:

 • 1. Alle diakenen verlenen hun diensten aan mensen en/of groepen binnen of buiten de gemeente, bijvoorbeeld ter dienst aan de Tafel van de Heer, zowel in de kerk als in o.a. Woonzorgcentrum De Lichtkring.

Speciale aandacht wordt gegeven aan de ouderen binnen de gemeente door onder andere een uitgaansmiddag. Acute hulpvragen worden in het moderamen (dagelijks bestuur van de Diaconie) besproken en beoordeeld. Diakenen verrichten functies binnen enkele maatschappelijke instellingen. Op structurele basis worden nabestaanden van overleden gemeenteleden bezocht en wordt ondersteuning geboden bij echtscheidingen.

 • 2. Een bestuurlijke taak in de kerk

Alle diakenen vervullen hun taak in respectievelijk de diaconievergaderingen, de wijkteamvergaderingen, de Taakgroep Eredienst, het Moderamen, de Kerkenraad.

Er is overleg met de Develhof en de Hoeksteen, waarbij tussen de diaconieën informatie wordt uitgewisseld.

 • 3. Beheer van de diaconale gelden

Het College van Diakenen streeft naar een vermogenspositie die het toelaat om te anticiperen op onverwachte kosten. Het afgelopen jaar is het vermogen bewust afgebouwd. Deze trend zal zich de komende jaren voortzetten, waarbij aan een zeker minimum moet blijven voldoen.

De meerderheid van de diaconiecollecten is voor een speciaal doel bestemd. Dit wordt vooraf bekend gemaakt in de kerkbode of een afkondiging tijdens de kerkdienst. Het blijkt namelijk dat een collecte voor een specifiek doel zin heeft.

Gedurende het gehele jaar ontvangt de diaconie aanvragen voor giften. Deze aanvragen worden aan het einde van het jaar beoordeeld door de giftencommissie die een voorstel doen aan de Diakenen. Een deel van het vermogen is belegd via het Protestants Diaconaal Krediet Nederland en in Oikocredit.

 • 4. Een toerustende taak tot diaconale gemeente

De Diaconie dient zich bezig te houden met het bewust maken van de diaconale taak van de gehele gemeente. Door een breder draagvlak te creëren zijn we immers beter in staat te signaleren waar mensen in de knel zijn geraakt. De ervaring heeft geleerd dat mensen met problemen zich niet uit zichzelf melden. De Diaconie verzorgt regelmatig stukjes in het kerkblad over zaken waar zij zich binnen en buiten de gemeente mee bezig houdt. Tijdens vergaderingen van de wijkteams kan tevens melding gemaakt worden van hulpvragen binnen de wijk.

In de praktijk wordt invulling gegeven aan bovenstaande door het inzamelen van fruit bij de Dankstond, door het coördineren van een inzamelingsactie voor de Voedselbank en door het organiseren van de jaarlijkse actie voor Vluchtelingen.

Diaconale en pastorale zorg liggen in elkaars verlengde. Niet alleen bij officiële bezoeken maar overal waar mogelijkheden zijn moeten diakenen alert zijn op, en betrokken zijn bij mensen die in de knel zitten. Bij een economische teruggang en een terugtredende overheid, waardoor de sociale zekerheid voor steeds meer mensen minder wordt, moeten we rekening houden met een toename van het aantal hulpvragen. Samen staan we voor de taak om verdrukking en knelsituaties binnen de gemeente te signaleren en te bestrijden.

4. Het beloningsbeleid

Beloning van predikanten, kerkelijke medewerkers en vrijwilligers volgt de arbeidsvoorwaarden van de PKN. De Diaconie wordt volledig bezet door vrijwillige medewerkers (diakenen).

6. Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

In 2019 heeft de diaconie van de Bethelkerk weer veel geplande en ongeplande activiteiten mogen uitvoeren. De Diaconie is binnen de kaders van de vooraf opgestelde begroting gebleven. Alle vacatures zijn vervuld. Er is binnen Zwijndrecht wederom veel samengewerkt met andere kerken. Eén van de samenwerkingsverbanden is het Diakonaal Platform Zwijndrecht. Aan al onze taken zoals vermeld op onze overzichtspagina hebben we invulling kunnen geven. Dat stemt ons dankbaar.

Via onze website en dan specifiek het item Nieuws, kunt u een indruk krijgen van een deel van deze activiteiten.

7. Financiële verantwoording

Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. In dit bestand wordt de balans, een overzicht van de uitgaven en inkomsten van het afgelopen jaar en de begroting van het lopende jaar weergegeven.

Zowel begroting als realisatie worden vastgesteld in de Kerkenraad van de Gereformeerde kerk Zwijndrecht.