Diaconie

De letterlijke betekenis van diaconie is het zich dienstbaar opstellen, hulp bieden aan allen die dit nodig hebben.

taken diaconie

Artikel 11 van de kerkorde geeft de volgende taken aan:

Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is aan de diakenen toevertrouwd:

 • de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;
 • de dienst aan de Tafel van de Heer (Heilig Avondmaal);
 • het mede voorbereiden van de voorbeden;
 • het inzamelen en besteden van de liefdegaven (collecteren);
 • het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
 • het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven;
 • het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn;
 • het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande (bijvoorbeeld de WMO);
 • het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat;
 • en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen.

Voorts hebben de diakenen een bestuurlijke taak in de Kerkenraad.

hulp geven of ontvangen?

Wij hebben een kort overzicht gemaakt met veel voorkomende hulpvragen.

Hierop vindt u instanties die u kunt benaderen. Of misschien wilt u zelf wel hulp geven. Kijk hier voor de diaconale kaart.

Enkele instellingen en projecten worden door onze Diaconie ondersteund en hier hebben wij een bijzondere band mee:

Avondmaal thuis

Ouderen en langdurig en/of ernstig zieken, in het bezit van kerkradio kunnen het Heilig Avondmaal thuis of elders vieren. Ook is er een mogelij­heid om in de Lichtkring het Heilig Avondmaal mee te vieren (woensdagavond na de viering in de kerk). Wanneer dit wordt gewenst, kan men dit bij de predikant, een ouderling, een diaken of het kerkelijk bureau aanvragen.

Vakantiebureau

Het verzorgen / regelen van vakanties voor ouderen en mensen die extra aandacht en zorg nodig hebben, en hun partner / mantelzorger. Dit is ook een diakonale taak.

Samenstelling Diaconie

Secretaris (Scriba) dhr. H. (Bert) Borsje, telefoon 078-6124058 of e-mail.

ANBI Diaconie

1. Algemene gegevens

Naam: Diaconie van de Gereformeerde Kerk (PKN) van Zwijndrecht (Bethelkerk).

RSIN: Ons fiscaal nummer is 8241.25.447.

Contactgegevens: Contactgegevens van de diaconie vindt u hierboven.

2. Doelstelling van de instelling

De diaconie is in de Nederlandse protestantse kerken de rechtspersoon die wordt bestuurd door het college van diakenen van de kerkelijke gemeente. De diaconie verschaft de diakenen de middelen om hun ambt uit te oefenen, b.v. door behoefte te ondersteunen. Het beheer van de diaconie is strikt gescheiden van het beheer van de kerk, het betreft twee verschillende organen. De inkomsten van diaconieën bestaan doorgaans o.a. uit collectes tijdens de kerkdienst, bestemd voor de diaconie.

Maar ook voor armenhuizen voor mensen die buiten hun schuld dakloos waren. Tegenwoordig doen de meeste diaconieën regelmatig giften aan hulpverleningsorganisaties. Het college van diakenen is verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad voor wat betreft het werk van de diaconie.

3. De hoofdlijnen van het beleidsplan

Het beleidspan is een 'blauwdruk' van 4 punten:

 • 1. Alle diakenen verlenen hun diensten aan mensen en/of groepen binnen of buiten de gemeente, bijvoorbeeld ter dienst aan de Tafel van de Heer, zowel in de kerk als in o.a. Woonzorgcentrum De Lichtkring.
 • Speciale aandacht wordt gegeven aan de ouderen binnen de gemeente door onder anderen een uitgaansmiddag. Acute hulpvragen worden in het moderamen (dagelijks bestuur van de Diaconie) besproken en beoordeeld. Diakenen verrichten functies binnen enkele maatschappelijke instellingen. Op structurele basis worden nabestaanden bezocht van overleden gemeenteleden en wordt ondersteuning geboden bij echtscheidingen.
 • 2. Een bestuurlijke taak in de kerk

Alle diakenen vervullen hun taak in respectievelijk de diaconievergaderingen, de wijkteamvergaderingen, de Taakgroep Eredienst, het Moderamen, de Grote- en Kleine Kerkenraad

Er is gestructureerd overleg met de Develhof door elkaars vergaderingen bij te wonen. Overleg me de Hoeksteen is minder structureel.

 • 3. Beheer van de diaconale gelden

Het College van Diakenen streeft naar een vermogenspositie die het toelaat om te anticiperen op onverwachtse kosten. Het afgelopen jaar is het vermogen bewust afgebouwd. Deze trend zal zich de komende jaren voortzetten, waarbij aan een zeker minimum moet blijven voldoen.

De helft van de diaconiecollecten worden voor een speciaal doel bestemd. Dit wordt vooraf bekend gemaakt in de kerkbode of een afkondiging tijdens de kerkdienst. Het blijkt namelijk dat een collecte voor een specifiek doel zin heeft.

Gedurende het gehele jaar ontvangt de diaconie aanvragen voor giften. Deze aanvragen worden aan het einde jaar beoordeeld door de giftencommissie die en voorstel doen aan de Diakenen. Een deel van het vermogen is belegd via het Protestants Diaconaal Krediet Nederland en in Oikocredit.

 • 4. Een toerustende taak tot diaconale gemeente

De Diaconie dient zich bezig te houden met het bewust maken van de diaconale taak van de gehele gemeente. Om een breder draagvlak te creëren zijn we immers beter in staat te signaleren waar mensen in de knel zijn geraakt. De ervaring heeft geleerd dat mensen met problemen zich niet uit zichzelf melden. De Diaconie verzorgt regelmatig stukjes in het kerkblad over zaken waar zij binnen en buiten de gemeente mee bezig houden. Tijdens vergaderingen van de wijkteams kan tevens melding gemaakt worden van hulpvragen binnen de wijk.

In de praktijk wordt invulling gegeven aan het bovenstaande door het inzamelen van fruit bij de Dankstond. Door het coördineren van een inzamelingsactie voor de Voedselbank en door het organiseren van de jaarlijkse actie voor Vluchtelingen.

Diaconale en pastorale zorg liggen in elkaars verlengde. Niet alleen bij officiële bezoeken maar overal waar de mogelijkheden zijn moeten diakenen alert zijn op, en betrokken bij mensen die in de knel zitten. Bij een economische teruggang en een terugtredende overheid, waardoor de sociale zekerheid voor steeds meer mensen onzeker wordt, moeten we rekening houden met een toename van het aantal hulpvragen. Samen staan we voor de taak om verdrukking en knelsituaties te signaleren en te bestrijden binnen de gemeente.

4. Samenstelling van het bestuur

Meer informatie vindt u hier.

5. Het beloningsbeleid

Beloning van predikanten, kerkelijke medewerkers en vrijwilligers volgt de arbeidsvoorwaarden van de PKN. De Diaconie wordt volledig bezet door onbezoldigde, vrijwillige medewerkers (diakenen).

6. Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

In 2017 heeft de diaconie van de Bethelkerk weer veel geplande en ongeplande activiteiten mogen uitvoeren. De Diaconie is binnen de kaders van de vooraf opgestelde begroting gebleven. Alle vacatures zijn vervuld. Er is binnen Zwijndrecht wederom veel samengewerkt met zowel andere kerken buiten de gemeente. Eén van de samenwerkingsverbanden is het Diakonaal Platform Zwijndrecht.

Aan al onze taken zoals vermeld op onze overzichtspagina hebben we invulling kunnen geven. Dat stemt ons dankbaar.

Een indruk van een deel van deze activiteiten is te krijgen via onze website en dan specifiek onder het item Nieuws.

7. Financiële verantwoording

Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. In dit bestand wordt de balans, een overzicht van de uitgaven en inkomsten van het afgelopen jaar en de begroting van het lopende jaar weergegeven.

Zowel begroting als realisatie worden vastgesteld in de "Grote Kerkenraad" van de Gereformeerde kerk Zwijndrecht.