Chào mừng đến website của Bộ môn Tối ưu và Hệ Thống

TỐI ƯU HOÁ LÀ GÌ?

Bài toán tối ưu

Bài toán tối ưu là bài toán tìm cực tiểu hoặc cực đại của hàm mục tiêu tương ứng với một tập ràng buộc (thể hiện các khả năng lựa chọn của bài toán). Hàm mục tiêu cho phép so sánh các nghiệm ứng viên để chọn ra giá trị tốt nhất.

Ứng dụng phổ biến: bài toán cực tiểu chi phí, tối đa lợi nhuận, cực tiểu sai số, thiết kế tối ưu, quản lý tối ưu,...

Mục tiêu của bài toán tối ưu:

Tìm hiểu về:

Xây dựng mô hình:

Những vấn đề quan trọng trong việc xây dựng mô hình?

Những đặc điểm thuận lợi và khó khăn?

Những công cụ thiết lập có sẵn?

Bài toán được phân loại thế nào?

Phân tích nghiệm:

Các khái niệm nghiệm tương ứng?

Khi nào nghiệm tồn tại, khi nào nghiệm là duy nhất?

Đặc trưng của các loại nghiệm?

Sự thay đổi của nghiệm như thế nào khi các yếu tố của bài toán thay đổi?

Giải thuật:

Nghiệm được xác định thế nào thông qua các giải thuật?

Các giải thuật được lựa chọn và phân tích như thế nào?

Các giải thuật được so sánh với nhau như thế nào?

Một số ví dụ về bài toán tối ưu (xem tại đây).