Parcul dendrologic Bazoș, în Câmpia Banatului

Marius Terchilã (Timișoara)

 

La 23 km est de Timiºoara, pe DN6/ E94, în mijlocul comunei Remetea Mare, un indicator spune cã mai sunt 8 km pânã în satul Bazoºul Nou, unde se aflã un parc dendrologic.

De la învãþãtorul Pavel Gr. Precup (Monografia comunei Bazoºul Nou, 1984) ºtim cã satul s-a format în mai 1926. Ciobani din zona Sibiului au aflat cã moºia grofului Ambrozi Ludovik s-a desfiinþat prin reforma agrarã din 1920, statul acordând celor care veneau cu oile la iernat în câmpia bãnãþeanã câte 9,21 ha teren arabil ºi 0,29 ha pentru grãdinã ºi casã. El se numea Hotar Maior (Bazoº Hotar, în scriptele bisericii); în 1932 se trece la denumirea Bazoºul Nou. Ciobanii cei mai numeroºi au sosit din comuna Tãlmãcel.

Parcul, proprietate a lui Ambrozi, a fost exceptat de la expropiere ºi a devenit tot mai renumit. De amenajarea lui s-a ocupat dr. F. von Engelhardt, director al grãdinilor din Düsseldorf, între 1909-1914 (Theodor N. Trâpcea - Timiº, ghid turistic al judeþului - Bucureºti, 1975). Pavel Gr. Precup povesteºte cã dupã 1912 a început în parc construirea unui castel, cu zeci de încãperi, sistem de încãlzire centralã ºi canalizare. În 1914 castelul era gata la exterior ºi în mare parte în interior; lipsa braþelor de muncã, din cauza rãzboiului, a determinat sistarea lucrãrilor.

În 1934, parcul a intrat în posesia Casei Pãdurilor Statului, având scop sã devinã laborator viu pentru silvicultori ºi teren de studiu pentru elevii de la Liceul silvic Pãdurea Verde din Timiºoara. Dar în 1932-1933, castelul fusese demolat. În parc, de la un turn de apã pornesc alei în toate direcþiile. În nordul lui, aproape de alea circularã, se afla cursul domol al apei aduse din Bega, peste care treceau poduri arcuite.

Parcul s-a format prin introducerea speciilor exotice într-o pãdure naturalã de stejar din lunca Râului Timiº, având azi o suprafaþã de 60 ha. Dacã în 1934 se gãseau aici 194 de specii de arbori ºi arbuºti, în prezent, graþie interesului Staþiunii Experimentale Silvice Timiºoara, s-a ajuns la 520 de specii, forme, varietãþi. În timp, s-au stabilit legãturi cu peste 500 de grãdini botanice, parcuri dendrologice, universitãþi din peste 60 de state ale lumii.

În alte parcuri dendrologice din þarã (Macea, Gurahonþ, Simeria), arborii decorativi, formele geometrice ºi plantele rare epateazã prin exotism. Parcul de la Bazoº e împãrþit pe zone dominate de anumite culori: roºu, galben, verde, albastru, lila. Sunt prezente o mare varietate de ciuperci. În februarie - martie, în zile cu vizibilitate foarte bunã, din marginea de est a parcului putem admira Muntele Mic, distingându-se ºi crucea de acolo.