Productes escrits

El procés d´escriure

El producte final

Còmics

Dossiers impresos

Productes digitals

Comprendre l´estructura textual

Fer la Base d´Orientació

Generar idees

Planificar

Produir

Revisar

Editar