Recursos SD‎ > ‎

Per tractar la informació

Habilitats de pensament i tipologies textuals

Taxonomia de Bloom

Habilitats de pensament

(Thinking Skills)

Habilitats cognitivolingüístiques

(J. Jorba, 1998)

Recordar

Accedir i obtenir (PISA, 2009)

1.    Visualitzar abans de llegir/escoltar/mirar/

2.     Fer preguntes. 

  • Connectar. Què és el que ja sabem, hem llegit alguna cosa similar?
  • Qüestionar: què volem saber, què no tenim clar, què li demanem a l´autor?
  • Inferir. Fer hipòtesis, predir, interpretar...
  • Relacionar el tot i les parts

Descripció

Definició

Instrucció

Comprendre

3. Sintetitzar, resumir, seqüenciar.

  • Comprendre l´estructura del text, vocabulari, propòsit, punt de vista..
  • Parafrasejar, exemplificar, recordar informació

 

Aplicar

Classificar 

  • Emprar allò après en altres situacions.

 

Analitzar

Integrar i interpretar

4.     Analitzar

  • Relacionar causes i conseq.
  • Comparar  i contrastar 
  • Mitjans-finalitat, Problema-solució

Explicació o Justificació


Avaluar

Reflexionar i valorar

5. Valorar, argumentar, opinar, decidir

Argumentació

Crear

Planificar

Produir (2)

Revisar

 


 
Es tracta de que els alumnes PENSIN AMB ELS CONTINGUTS. 

Es fa amb tècniques d´aprenentatge cooperatiu que combinen 

l´utilització d´organitzadors gràfics (veure taula de baix) i les tipologies textuals.
 
Front als programes específics per ensenyar a pensar que s'apliquen apart dels continguts curriculars (Lipman, 1969, Feuerstein 1980, E. de Bono 1983), o els que es centren només en la metodologia/tècniques (diàleg socràtic, organitzadors gràfics....), la proposta dels programes d'infusió de pensament dins els continguts curriculars (Swartz y Perkins 1992, Swartz y Parks 1994), combina els dos enfocaments anteriors.

Font: Del Pozo, (2009): M., Aprendizaje inteligente.


Organitzadors gràfics per cada tipologia textual
Font: Kristin M. Jordan

 

Organitzadors gràfics i mapes

Teranyines (webbing)

 Mapes mentals i conceptuals
Taules i diagrames de Venn
Diagrames de flux

Diagrames  causa-efecte i línies del temps

BATX- simuladors de sistemes STELLA
Rutines de pensament i dinàmiques

Fitxes per imprimir Eduplace.com.

Més fitxes per imprimir  a freegraphic organizers.

 

Fitxa Comparar i contrastar PRIM SEC

Fitxa amb Diagrama de Venn

Rutines de pensament i dinàmiques

Gràfic de les carpetes de l'ordinador

 Organigrama jeràrquic

 

Línies del temps

Seqüència històrica

  Diagrames causa-efecte (Diagrama de Ishikawa)

Teranyina1

Teranyina 2

Teranyina 3

Teranyina amb dos capsFitxes per estructurar (Col·legi Montserrat)

La porta


Fitxa del Col·legi Montserrat

Seqüència narrativa 1

Seqüència  narrativa 2

Seqüència narrativa 3

Les parts d´un projecte

Línia de fets 1

Línia de fets 2

Diagrama d´arbre

Problemes i solucions

Fitxa per distingir fets d´opinions

 

Per ampliar informació

Sobre organitzadors gràfics:

 

 


Recursos TIC útils per analitzar:

 

ĉ
Guida Alles,
31 de des. 2010, 23:10
Comments