De Ziel

Providing a Positive View on Life After Death from a Baha'i perspective.

Exploring the Continuing Journey of the Soul after its Separation from the Physical Body.

Visit us at http://www.onenessoftruth.blogspot.ca/

"De ziel is het lichaam niet binnengetreden, dus na de dood heeft zij ook geen verblijfsplaats nodig.

De ziel is met het lichaam verbonden zoals het licht dat in een spiegel schijnt. Als de spiegel breekt,

verdwijnt de verschijning uit het oog. De oorsprong van het licht is echter niet verdwenen.

De rationele ziel is dit lichaam noch binnengetreden, noch er voor zijn bestaan van afhankelijk."

Abdu'l Baha in: Beantwoorde Vragen Hoofdstuk LXVI [pdf]

De dood is de deur naar een ander leven

"Zoudt gij slechts een dauwdroppel geworden van de kristalheldere wateren van goddelijke kennis, dan zoudt gij geredelijk beseffen dat het ware leven niet het leven des vlezes is, maar het leven van de geest. Want het leven des vlezes hebben mens en dier beide gemeen, terwijl het leven van de geest alleen het bezit is van de zuiveren van hart die volop gedronken hebben uit de oceaan des geloofs en deel hadden aan de vruchten van zekerheid. Dit leven kent geen dood en dit bestaan wordt bekroond met onsterfelijkheid."

Bahá’u’lláh in De Kitáb-i-Aqdas, passus 128

Beantwoorde Vragen [pdf]

Relatie Geest Ziel Lichaam [pdf]

Ziel - De verborgen mens

Dood?

Leven na de dood.pdf

Dood.pdf

Leven na dit leven

De onsterfelijke Ziel [download en print folder]

"Yá Bahá'u'l-Abhá"

Tafel van Ahmad [pdf]

Abdu'l Baha - Brief aan Prof Forel[pdf]

Abdu’l-Bahá, Albert Einstein en de ethertheorie [pdf]

Het leven na dit leven en de tweeling-pilaren van opvoeding I

Het leven na dit leven en de tweeling-pilaren van opvoeding II

http://bahaiteachings.org/series/understanding-death-the-most-important-event-of-your-life

De ziel is eeuwig, onvergankelijk.

De materialisten zeggen: `Waar is de ziel? Wat is het? Wij kunnen haar niet zien en niet aanraken.'

Wij dienen hen als volgt te antwoorden. `Hoe groot de ontwikkeling van het mineraal ook mag zijn, het kan de plantenwereld niet begrijpen. Maar dit gebrek aan begrip is geen bewijs voor het niet-bestaan van de plant!

Tot welk een hoge graad de plant zich ook mag hebben ontwikkeld, toch is ze niet in staat de dierenwereld te begrijpen; deze onkunde bewijst evenwel niet dat het dier niet zou bestaan!

Hoe hoog het dier zich ook ontwikkeld mag hebben, het kan zich noch een voorstelling maken van het menselijk verstand, noch de aard van diens ziel begrijpen. Maar dit bewijst weer niet, dat de mens geen verstand of geen ziel zou hebben. Het bewijst alléén, dat geen enkele bestaansvorm in staat is een hogere dan haar eigen vorm te begrijpen.

Een bloem mag zich dan niet bewust zijn van een wezen als de mens, maar het feit van haar onwetendheid vormt geen belemmering voor het bestaan van de mensheid.

Wanneer nu de materialisten op soortgelijke wijze niet geloven in het bestaan van de ziel, dan bewijst hun ongeloof nog niet dat er geen rijk zoals de wereld van de geest bestaat. Het feit alleen al dat de mens is begiftigd met verstand bewijst reeds zijn onsterfelijkheid. Bovendien bewijst duisternis de aanwezigheid van licht, want zonder licht zou er geen schaduw zijn. Armoede bewijst het bestaan van rijkdom; hoe zouden wij anders armoede kunnen afmeten? Onwetendheid bewijst het bestaan van kennis, want zou er onwetendheid kunnen zijn zonder kennis?

Daarom vooronderstelt het begrip sterfelijkheid het bestaan van onsterfelijkheid; want, wanneer er geen eeuwig leven zou zijn, was het ook niet mogelijk dit aardse leven af te meten.

Wanneer de geest niet onsterfelijk was, hoe konden de Manifestaties van God dan zulke vreselijke beproevingen doorstaan?

Waarom heeft Jezus Christus de verschrikkelijke kruisdood geleden?

Waarom heeft Muhammad vervolgingen verdragen?

Waarom heeft de Báb het hoogste offer gebracht en waarom bracht Bahá'u'lláh jaren van Zijn leven in gevangenschap door?

Waartoe zou al dit lijden hebben gediend, als het niet was om het eeuwige leven van de geest te bewijzen?

Christus heeft geleden. Hij droeg al Zijn beproevingen ter wille van de onsterfelijkheid van Zijn geest. Een mens die nadenkt, zal de geestelijke betekenis van de wet van vooruitgang begrijpen; hoe alles zich van de lagere trap naar de hogere trap beweegt.

Alleen een mens zonder intelligentie kan, na overweging van dit alles, zich inbeelden dat het grote scheppingsplan zich plotseling niet verder zou ontvouwen, dat de evolutie tot een zo zinloos einde zou komen.

Materialisten die op deze manier redeneren, en beweren dat wij niet in staat zijn de wereld van de geest te zien of de zegeningen van God waar te nemen, zijn voorzeker als de dieren die geen verstand bezitten. Zij hebben ogen en zien niet. Zij hebben oren en horen niet. En dit gebrek aan visie en gehoor bewijst niets anders dan hun eigen minderwaardigheid, waarvan wij in de Qur'án lezen: `Zij zijn mensen die blind en doof zijn voor de Geest.' Zij maken geen gebruik van de grote gaven Gods, de kracht van het begripsvermogen, waardoor zij met het geestelijke oog zouden kunnen zien, met geestelijke oren zouden kunnen horen en ook met een goddelijk verlicht hart begrijpen.

Het onvermogen van het materialistische verstand is geen bewijs voor het niet-bestaan van dat leven.

Het begrijpen van dat andere leven hangt van onze geestelijke geboorte af!

Ik bid voor u, dat uw geestelijke vermogens en uw geestelijk streven dagelijks toe mogen nemen en dat u nooit zult toelaten, dat uw stoffelijke zintuigen de pracht van de hemelse verlichting versluieren.

Bron:

Hoofdstuk 29. DE EVOLUTIE VAN DE GEEST

De hemel bestaatDr. Eben Alexander, neurochirurg, te gast in de hemel terwijl zijn hersenen niet werken.

Lees verder >>>

nieuws www.thedailybeast.com/newsweek/2012/10/07/proof-of-heaven-a-doctor-s-experience-with-the-afterlife.html ;

Het verhaal van E. Alexander www.lifebeyonddeath.net/

een soortgelijk verhaal in de V.S. www.toonaripost.com/2012/02/life-style/heaven-is-for-real-sits-at-no-1-on-new-york-times-list-for-52nd-week

Baha’i www.bahai-denkbeelden.nl/pdf/Sleutel_-_ZIEL_DE_VERBORGEN_MENS.pdf of (kort) http://www.bahaiquest.nl/folders/folder-06.pdf

Hetgeest-lichaamvraagstuk-Zomerschoo.pps