actueel

Positive Discipline – Boek: Opvoeden met Positive Discipline. Het basisboek van Jane Nelsen, met daarin alle onderwerpen voor thuis en in de klas. NU VERKRIJGBAAR IN HET NEDERLANDS! Klik op de foto voor meer informatie.

September 2016

Zevende herziene druk.

Nieuw uitgegeven bij Bijleveld

ALFRED ADLER

MENSENKENNIS

Inleiding tot de karakterkunde

ALFRED ADLER (1870-1937) geldt tezamen met zijn tijdgenoten Sigmund Freud en Carl Jung als grondlegger van de moderne dieptepsychologie. Hij was de geestelijk vader van de «Individualpsychologie», waarin de overtuiging centraal staat dat elk individu een unieke en aparte eenheid vormt. Adler meende dat de mens slechts begrepen kan worden als een ondeelbaar persoon met een geheel eigen «levensoriëntatie», en niet als een optelsom van elkaar onderling beconcurrerende neurosen en verdringingen. De termen die hij hanteerde, zijn later psychologische kernbegrippen geworden, zoals «minderwaardigheidscomplex», «geldingsdrang», «machtsstreven», «gemeenschapsgevoel», «overcompensatie» en «het creatieve zelf».

Mensenkennis is Adlers bekendste, meest gelezen en tevens belangrijkste werk wat betreft de uiteenzetting van zijn visie voor een breed publiek. Van dit klassieke handboek zijn niet voor niets sinds het verschijnen wereldwijd miljoenen exemplaren verkocht. In Mensenkennis ontvouwt Adler een in essentie positief mensbeeld, waarin samenwerking wordt gezien als vruchtbaarder dan competitie, waarin eik kind wordt gezien als een individu met een geheel eigen persoonlijkheid, waarin gezin en school worden aangemerkt als de belangrijkste instelling voor de ontwikkeling van jongeren, en waarin het leven wordt opgevat als het creatief overwinnen van problemen. De boodschap is dat mensen beter kunnen leven als zij beter begrip hebben van elkaar. Aldus biedt Mensenkennis niet alleen een theorie over karakterkunde, maar tevens een praktische visie op de groei tot evenwichtige persoonlijkheid. Dit boek blijft onverminderd van groot belang voor allen in de wereld van psychologie en psychotherapie, voor studenten alsook voor iedereen die meer wil begrijpen van de mens en van zichzelf.

« Wie de mens echt wil doorgronden, heeft veel meer aan Adler dan aan Freud » FRANKFURTER ALLGEMEINE -

« Dit boek is nu misschien wel meer dan ooit het lezen waard. » - P S Y C H 0 L 0 G Y

ALFRED ADLER

MENSENKENNIS

Inleiding tot de karakterkunde

Lees de versie uit 1932 hier >>>

[...] dat het leven niet geschikt is om een mens te veranderen, al heeft het er soms de schijn van. De ijdelheid, de eerzucht laat het niet toe. Immers, al heeft een mens nog zo gedwaald, hij zal anderen de schuld geven of menen dat het nu eenmaal niet anders kon.

Slechts zelden denkt iemand werkelijk serieus na over de fouten die hij in de praktijk van het leven heeft gemaakt.

[...] het leven zelf kan derhalve een karakter of een menstype niet wezenlijk veranderen, en uit psychologisch oogpunt bezien is dat begrijpelijk, omdat de mens, als hij het volle leven binnentreedt, reeds min of meer volgroeid is, een vaste oriëntatie heeft en naar een persoonlijk doel, namelijk overwicht, streeft.

Sterker nog: het leven is een slechte leermeester, want het kent geen mededogen, vermaant ons niet, onderricht ons nooit, heeft geen moraal, maar wijst ons koelbloedig af en laat ons zonder aanziens des persoon struikelen [...]

Bron: Alfred Adler in Mensenkennis (2016 Bijleveld, blz 227/228)