Home


Zes woningen van Het Rode Dorp worden gesloopt en vervangen

Het Rode Dorp

About: Adrie vd Horst

Foto onder: 3 maart 1945

Hier ligt mijn 'Roots'. Juliana van Stolbergplein Den Haag. Je kijkt rechtuit de Francois valentijnstraat in. Op nummer 120 (bij die lantaarnpaal) stond onze woning.

Britten bombarderen woonwijk. 550 doden 250 gewonden 30.000 dakloos

Ruim 550 burgers komen om en een complete woonwijk wordt verwoest.

Tienduizenden zien hun huis met alles erin verloren gaan.

Bedrijven worden verwoest.

Het wordt afgedaan als 'vergissing', een officier krijgt een 'berisping'.

Gezinnen krijgen een paar duizend gulden vergoed voor 'huishoudschade.

Bedrijfsschade wordt niet vergoed.

Levenslange gezondheidschade om bureaucratische reden ook niet

Gevolgen zijn groot en blijven een leven lang voelbaar.

Recht? Dat is er niet!

1975 Pietersberg Maastricht

1973 Dokkum

Golden Rule Across the World’s Religions

Standing on the mountain, looking across the bay The Queen of Carmel reigns, she reigns majestically. Cry out O Zion! Cry out to your Lord! Cry out O Zion! Circle round, in adoration, circle round your Lord. Unto God, the Lord of Lords belong Kingdoms of earth and heaven Land and sea rejoice this day, the day of revelation Cry out O Zion! Cry out to your Lord! Cry out O Zion! Circle round, in adoration, circle round your Lord. Robed in white and crowned in gold, She stands for unity. God will sail His Ark on Thee, As mentioned in the Book of Names. Cry out O Zion! Cry out to your Lord! Cry out O Zion! Circle round, in adoration, circle round your Lord.

Link >

“We are influenced not by the facts, but by our interpretation of the facts.”

Meningen worden vaak verward met feiten

' ... Alle dingen zijn onderworpen aan interpretatie; welke interpretatie op een bepaald moment de boventoon voert, hangt af van macht en invloed, niet van de waarheid ...' (Nietzsche)

The wisdom about how our inner thoughts and beliefs about events are critical determinants of our well-being has been proposed by scholars for centuries.

The Greek philosopher Epictetus said, "Men are disturbed not my things, but by the views which they take of them."

In Hamlet, Shakespeare wrote, "There's nothing either good or bad, but thinking makes it so."

Famous psychoanalyst, Alfred Adler put it simply: “We are influenced not by the facts, but by our interpretation of the facts.”

Loesje

Stupid

Recent

“Violence as a way of gaining power…is being camouflaged under the guise of tradition, national honor national security…”

(Alfred Adler, physician and psychotherapist)

Er was eens een arme Chinese boer. Hij had alleen maar een klein strookje land dat hij bebouwde. Hij had maar één zoon die hem daarbij hielp en ook nog een paard voor de ploeg.

Op een dag ging het paard er vandoor! Alle mensen uit het dorp kwamen aanlopen om over het lot van de boer te treuren en hun medelijden te tonen met zijn pech dat zijn paard nu weg was en niet meer voor hem kon werken.

De boer zat er heel kalm bij en sprak: "Hoe weten jullie eigenlijk dat het pech is?"

Een week later kwam het paard terug, temidden van een kudde van tien wilde paarden. Weer kwamen de omwonenden naar hem toe, nu om hem te feliciteren met zijn geluk.

De boer zat er weer heel bedaard bij en zei: "Waarom denken jullie dat dát geluk is?"

Een week later werd de enige zoon van de boer bij het temmen van één van de wilde paarden eraf geworpen en hij brak zijn been. De mensen uit het dorp kwamen weer, hadden medelijden met hem en maakten misbaar over zijn pech.

Weer bleef de boer kalm en zei: "Hoe weten jullie nu dat het pech is?"

Een week later brak de oorlog uit. Soldaten kwamen en namen alle jonge mannen mee, ... met uitzondering van de zoon van de boer, omdat díe een gebroken been had!

Het komt niet aan ons toe om te oordelen over geluk, pech, succes of mislukking. We kunnen niet weten wat deze dingen echt zijn. We zijn er om te doen wat we kunnen, om onze bijdrage te leveren en de dobbelstenen zó te laten vallen als ze willen.

Bron: Omgaan met zichzelf

Wees vrijgevig in voorspoed en dankbaar in tegenspoed. Wees het vertrouwen van uw naaste waardig en beziet hem met een stralend en liefdevol gelaat. Wees een schat voor de arme, een vermaner voor de rijke. Beantwoord de roep van de behoeftige, houd u aan de heiligheid van uw belofte. Wees rechtvaardig in uw oordeel en behoedzaam in uw spreken. Behandel niemand onrechtvaardig en wees zachtmoedig jegens alle mensen. Wees gelijk een lamp voor hen die in duisternis dwalen, een vreugde voor de treurenden, een bron voor hen die dorst lijden, een haven voor hen die in nood verkeren, een steun en verdediger voor het slachtoffer van verdrukking. Laat eerlijkheid en oprechtheid al uw daden kenmerken. Wees een tehuis voor de vreemdeling, een balsem voor de lijdende, een toevlucht voor de vluchteling. Wees het oog voor de blinde en een lichtbaken voor de dwalende. Wees een sieraad voor het aangezicht der waarheid, een kroon op het hoofd van trouw, een zuil van de tempel van rechtschapenheid, een levensadem voor het lichaam der mensheid, een vaandel van de heerscharen der gerechtigheid, een ster boven de horizon van deugd, de dauw voor de bodem van het menselijk hart, een ark op de zee van kennis, een zon aan de hemel van milddadigheid, een juweel in de diadeem van wijsheid, een stralend licht aan het firmament van uw generatie en een vrucht aan de boom van nederigheid. Bahá’u’lláh Bloemlezing, p. 169

'O ZOON VAN GEEST!' Het meest geliefde in Mijn ogen is rechtvaardigheid. Keer u niet van haar af indien gij Mij begeert, en veronachtzaam haar niet, zodat Ik u Mijn vertrouwen kan schenken. Met haar hulp zult gij met uw eigen ogen zien en niet door de ogen van anderen, uit eigen kennis weten en niet door de kennis van uw naaste. Overweeg in uw hart hoe het u betaamt te zijn. Waarlijk, rechtvaardigheid is Mijn gave aan u en het teken van Mijn goedertierenheid. Houd dit voor ogen. Baha'u'llah Bron: Verborgen Woorden

LXI. De wereld bevindt zich in barensnood en haar onrust groeit van dag tot dag. Haar gezicht is naar eigenzinnigheid en ongeloof gekeerd. Haar toestand zal zo benard worden, dat het niet juist en passend zou zijn deze nu te onthullen.

Haar verdorvenheid zal lang aanhouden. En wanneer het vastgestelde uur aanbreekt, zal plotseling datgene verschijnen wat de ledematen der mensheid zal doen beven.

Dan, en slechts dan, zal het goddelijke Vaandel worden ontplooid en zal de Nachtegaal van het Paradijs zijn melodie zingen. (Bron: Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh )

Toekomstige wereld

De eenheid van het mensenras, zoals aangegeven door Bahá'u'lláh, sluit de oprichting in van een wereldgemenebest, waarin alle natiën, rassen, geloven en klassen nauw en duurzaam worden verenigd en waarin de autonomie van zijn lidstaten en de persoonlijke vrijheid en het initiatief van de onderdanen definitief en volledig worden gewaarborgd.

Dit gemenebest moet, voor zover wij het ons kunnen voorstellen, bestaan uit:

 • Een mondiaal wetgevende macht, waarvan de leden als de gevolmachtigden van de gehele mensheid, uiteindelijk het beheer zullen voeren over alle hulpbronnen van de samenstellende natiën, en die wetten zullen uitvaardigen welke noodzakelijk zijn om het leven te ordenen, aan de behoeften te voldoen en de verhouding tussen alle rassen en volkeren onderling in goede banen te leiden.

 • Een mondiaal uitvoerende macht zal, gesteund door een internationaal leger, de genomen besluiten uitvoeren en de wetten, uitgevaardigd door deze mondiaal wetgevende macht, in toepassing brengen en de organische eenheid van het gemenebest waarborgen. Een wereldgerechtshof zal uitspraak doen en een eindvonnis wijzen inzake elk meningsverschil dat eventueel rijst tussen de verschillende delen, waaruit dit universele stelsel bestaat.

 • Een intercontinentaal communicatiesysteem zal ontworpen worden, dat de gehele aarde omvat, vrij is van alle nationale hinderpalen en beperkingen, en dat met wonderbaarlijke snelheid en volmaakte regelmaat zal functioneren.

 • Een wereldmetropolis zal als zenuwcentrum van een wereldbeschaving dienen, het brandpunt waar de verenigde levenskrachten samenkomen en van waaruit de bezielende invloeden zullen uitstralen.

 • Een wereldtaal zal [uitgevonden en/of] gekozen worden uit de bestaande talen en zal op de scholen van alle natiën behorende tot de statenbond, onderwezen worden als hulptaal naast de moedertaal.

 • Een wereldschrift, een wereldliteratuur, een wereldmuntstelsel, uniforme maten en gewichten zullen het verkeer en het begrip tussen natiën en volkeren vereenvoudigen en vergemakkelijken. In zo'n wereldgemeenschap zullen wetenschap en religie, de twee machtigste krachten in het leven van de mens, zich met elkaar verzoenen, samenwerken en zich harmonieus ontwikkelen.

 • De pers zal binnen zo'n stelsel de uitingen van de verschillende inzichten en overtuigingen van de mensen tot hun recht laten komen, en niet langer op schadelijke wijze gehanteerd worden door de gevestigde belangen, zij het persoonlijke, zij het algemene, en zal vrij zijn van de invloed van wedijverende regeringen en volkeren. (Zie Liegen)

 • De economische hulpbronnen over de gehele wereld zullen worden georganiseerd, de bronnen van grondstoffen zullen worden aangeboord en ten volle worden benut, de markten daarvan zullen worden gebundeld en ontwikkeld en de verdeling van de producten zal rechtvaardig worden geregeld.

 • Nationale wedijver, haat en intriges zullen ophouden te bestaan, terwijl rassenvriendschap, begrip en samenwerking de plaats zullen innemen van rassenhaat en vooroordeel.

 • De oorzaken van godsdiensttwisten zullen voorgoed verdwijnen, economische barrières en restricties zullen volledig worden afgeschaft en buitensporige klassentegenstellingen zullen vervagen.

 • Uiterste armoede aan de ene kant en grove opeenhoping van privébezit aan de andere kant zullen verdwijnen.

 • De reusachtige krachtsinspanningen, verkwist en verspild aan oorlog, zij het economisch of politiek, zullen gewijd worden aan die doeleinden, welke de reeks van uitvindingen en de technische ontwikkelingen zullen vergroten, de productiviteit van de mens zullen toenemen, aan het uitbannen van ziekte, de uitbreiding van wetenschappelijk onderzoek, het verhogen van het gezondheidspeil, het verscherpen en verfijnen van de menselijke geest, het exploiteren van ongebruikte en niet vermoede hulpbronnen op aarde, het verlengen van de levensduur van de mens en aan de bevordering van ieder hulpmiddel dat het intellectuele, morele en geestelijke leven van het gehele mensenras kan stimuleren.

 • Een wereldomvattend federaal systeem, dat de gehele aarde bestuurt en een onbetwistbaar gezag uitoefent over de onvoorstelbaar grote hulpbronnen, de idealen van oost en west vermengt en in zich verenigt, vrijgemaakt van de vloek en de ellende van oorlog, en gericht op de exploitatie van alle beschikbare energiebronnen op de aarde, een systeem, waarin macht tot de dienaar van gerechtigheid is gemaakt, welks bestaan wordt geschraagd door de universele erkenning van één God en de trouw aan één gemeenschappelijke Openbaring - dit is het doel waarnaar de mensheid, gedreven door de verenigde levenskrachten, zich beweegt.

Shoghi Effendi 11 maart 1936

Bron: 'The Unfoldment of World Civilization', 11 maart 1936, opgenomen in 'The World Order of Bahá'u'lláh, blz. 162-163, 201-204)

Liegen

Bedenk dat de ergste en meest afschuwelijke (karakter-)eigenschap die ten grondslag ligt aan alle kwaad, liegen is. Men kan zich geen erger of laakbaarder eigenschap voorstellen, ze is de verwoester van alle menselijke volmaaktheden en de oorzaak van ontelbare ondeugden. Er bestaat geen kwalijker karaktereigenschap dan deze, ze vormt de grondslag van alle kwaad. Bron: 'Abdu'l-Bahá Beantwoorde Vragen Hfdst LVII Hfdst LVII [pdf]

Oorlog

Hoe is het mogelijk dat mensen van de ochtend tot de avond vechten, elkaar doden en het bloed van hun medemensen vergieten. En met welk oogmerk? Om een deel van de aarde in bezit te nemen! Zelfs dieren hebben als ze vechten een directe en redelijker beweegreden voor hun aanvallen! Hoe ontzettend is het, dat mensen die tot het hogere rijk behoren zich kunnen verlagen tot doodslag, rampspoed brengend onder hun medeschepselen, voor het bezit van een stuk land!Het hoogste van de geschapen wezens vechtend om de laagste stoffelijke vorm te verwerven, de aarde! Land behoort niet aan één volk maar aan alle mensen. Deze aarde is niet het tehuis van de mens, maar zijn graf.... (Bron: Toespraken van ‘Abdu’l-Bahá in Parijs)

De werkelijkheid van de zichtbare wereld

Bepaalde sofisten denken dat het bestaan een illusie is, dat elk wezen een volkomen illusie is die geen bestaan heeft, met andere woorden dat het bestaan van wezens als een luchtspiegeling is, of als de weerspiegeling van een beeld in water of in een spiegel, hetgeen slechts een verschijning is en in zichzelf geen beginsel, basis of werkelijkheid heeft.

Deze theorie is een dwaling, want alhoewel het bestaan van wezens in verhouding tot het bestaan van God een illusie is, heeft het in de staat van een wezen niettemin een werkelijk en bepaald bestaan. Het heeft geen zin dit te ontkennen. Het bestaan van het mineraal bijvoorbeeld, is vergeleken met dat van de mens niet-bestaan, want als de mens voor het oog tot stof vergaat, wordt zijn lichaam mineraal, maar het mineraal heeft bestaan in de wereld der mineralen. Daarom is duidelijk dat aarde, in verhouding tot het bestaan van de mens, niet-bestaand is en haar bestaan denkbeeldig, maar in verhouding tot het mineraal bestaat zij.

Op dezelfde manier is het bestaan van wezens in vergelijking met het bestaan van God slechts illusie en niet-zijn, het is een verschijning, zoals het beeld dat in een spiegel wordt weerspiegeld. Maar hoewel een beeld dat men in een spiegel ziet, een illusie is, is de bron en de werkelijkheid van dat denkbeeldige beeld de persoon die weerspiegeld wordt, wiens gezicht in de spiegel verschijnt. Kortom, het spiegelbeeld is in verhouding tot de persoon die wordt weerspiegeld, een illusie.

Het is dus duidelijk dat, hoewel wezens in verhouding tot het bestaan van God geen bestaan hebben, maar zijn als de luchtspiegeling of de weerspiegelingen in de spiegel, zij toch op hun eigen niveau bestaan. Daarom zei Christus van degenen die onachtzaam waren en God loochenden, dat zij dood waren, alhoewel ze duidelijk leefden; in verhouding tot het volk van geloof waren zij dood, blind, doof en stom. Dit bedoelde Christus toen Hij zei: "Laat de doden hun doden begraven."

Bron: Abdu'l-Baha, Beantwoorde Vragen)

"To be a Bahá'í simply means to love all the world; to love humanity and try to serve it; to work for universal peace and universal brotherhood." -- `Abdu'l-Bahá

Evil does not exist.

Death is only the lack of life; therefore death does not exist.

Darkness is only the lack of light.

Evil is only the lack of good.

Ignorance is only the lack of knowledge.

Poverty is the lack of wealth.

Misleading is the lack of guidance. …

All these things are non-existent.

Holley, H. (ed.) 1923.

Bahá’í Scriptures: Selections from the Utterances of Bahá’u’lláh and ‘Abdu’l-Bahá’.

New York: Brentano’s Publishers.

Baha'u'llah zei in 1885, dat

” … de naties van de wereld zich eerst met helse oorlogsmachines zouden bewapenen en, eenmaal volledig bewapend, elkaar als bloeddorstige dieren zouden aanvallen. Als gevolg daarvan zou er in de hele wereld enorm veel bloed worden vergoten.

Dan zullen de wijze mensen van alle naties bij elkaar komen om de oorzaak van al dat bloedvergieten op te sporen.

Zij zullen tot de conclusie komen dat het wordt veroorzaakt door vooroordelen, waarvan religieus vooroordeel en ingewortelde haat de belangrijkste vorm is.

Zij zullen daarom proberen om religie uit te bannen en daarmee de vooroordelen.

Later zullen ze zich realiseren dat de mens niet kan leven zonder religie.

Dan zullen ze de leringen van alle religies bestuderen om te ontdekken welke religie past bij de heersende omstandigheden van de tijd.

In die tijd zal de Zaak van God door de mensheid aangenomen worden…”

Op dit moment zitten we nog in de fase van “Zij zullen tot de conclusie komen dat de oorzaak van alle strijd ligt in religieus vooroordeel en ingewortelde haat.”

"Het is ontoelaatbaar dat de mens, die met verstand begiftigd is, datgene gebruikt waardoor dat verstand hem ontstolen wordt." (Baha'u'llah)