Pagament de taxes


Sol·licituds dels títols de batxiller, FP Grau superior i FP Grau mitjà:

L'alumnat que hagi titulat ha d'efectuar el pagament de la taxa per expedició de títols a la pàgina web de l'ATIB i presentar a la secretaria del centre, dins les dates que us indiquin, el document 046 amb el segell de l'Agència Tributària o del Banc.

Enllaç per efectuar el pagament de la taxa per expedició de títols acadèmics: https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx

A continuació teniu els enllaços específics pel pagament de la taxa de títols acadèmics, clicau a l'enllaç segons us correspongui:

Les persones amb dret a la reducció de la taxa han d'aportar original i fotocòpia del document acreditatiu en vigor.